Quyết định 45/2013/QĐ-UBND

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND về thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng công trình Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM TRA THIẾT KẾ, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, QUY MÔ CÔNG TRÌNH TẠM VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp)
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở TT&TT)
- Lưu: TH, XD, KT, VX, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN THẨM TRA THIẾT KẾ, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, QUY MÔ CÔNG TRÌNH TẠM VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 45 /2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Công trình phải thẩm tra thiết kế và xin cấp giấy phép xây dựng

1. Những công trình xây dựng thuộc diện phải xin phép xây dựng được quy định tại Điều 3 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2. Những công trình thuộc đối tượng phải thẩm tra thiết kế trước khi xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Thành phần hồ sơ trình thẩm tra thiết kế và xin cấp giấy phép xây dựng

1. Thành phần hồ sơ trình thẩm tra thiết kế thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

2. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Chương II

THẨM QUYỀN THẨM TRA THIẾT KẾ, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng sau:

1. Công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II;

2. Công trình tôn giáo;

3. Công trình di tích lịch sử - văn hóa;

4. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng;

5. Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

6. Các công trình khác do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

7. Việc phân cấp công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, bao gồm:

1. Các công trình còn lại ngoài các đối tượng đã được quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2. Nhà ở riêng lẻ ở đô thị (phường, thị trấn, đô thị loại 5).

3. Nhà ở riêng lẻ theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt tại các khu vực có tuyến quốc lộ, đường tỉnh đi qua.

4. Nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn.

Điều 6. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các khu vực có tuyến quốc lộ, đường tỉnh đi qua.

Điều 7. Thẩm quyền thẩm tra thiết kế và cấp phép xây dựng các công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1. Ban Quản lý khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình, trực tiếp có ý kiến về thiết kế cơ sở hoặc gởi hồ sơ dự án lấy ý kiến thiết kế cơ sở theo các quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

2. Sau khi đã được thông qua thiết kế cơ sở, đối với các đối tượng công trình thuộc Điều 2 của Quy định này, Ban Quản lý khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở gởi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đến cơ quan cấp phép theo thẩm quyền để thẩm tra thiết kế và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 8. Thẩm quyền thẩm tra thiết kế các công trình xin cấp giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng thẩm tra thiết kế các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng và nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên.

2. Phòng Kinh tế Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị thẩm tra thiết kế các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cùng cấp trừ các công trình nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp công trình không thuộc chuyên ngành hoặc vượt quá khả năng thẩm tra của cơ quan cấp phép thì cơ quan đó có trách nhiệm nhận hồ sơ và gửi các sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm tra hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn các tổ chức, cá nhân có chức năng tư vấn thẩm tra thiết kế (đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và có đủ điều kiện năng lực thẩm tra thiết kế phù hợp với loại và cấp công trình theo quy định của pháp luật) để ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.

Điều 9. Thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp không đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân xã cấp không đúng quy định.

Chương III

QUY MÔ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠM VÀ THỜI HẠN TỒN TẠI CỦA GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Điều 10. Điều kiện cấp phép xây dựng công trình tạm

Các công trình được cấp phép xây dựng tạm phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 11. Quy mô xây dựng công trình tạm

1. Quy mô tối đa của công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn xin phép xây dựng tạm là nhà trệt, không có tầng hầm, diện tích xây dựng tối đa không quá 100m2, chiều cao công trình không quá 7,0m.

2. Trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị xin phép xây dựng tạm có quy mô vượt quá quy mô quy định tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan cấp phép xây dựng phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Thời hạn tồn tại của giấy phép xây dựng tạm

1. Đối với các khu vực có quy hoạch chi tiết, quy hoạch xã nông thôn mới thời hạn triển khai quy hoạch cụ thể thì thời hạn tồn tại của giấy phép xây dựng tạm không được quá thời hạn triển khai quy hoạch.

2. Đối với các khu vực có quy hoạch chi tiết, quy hoạch xã nông thôn mới chưa có thời hạn triển khai quy hoạch cụ thể thì thời hạn tồn tại của giấy phép xây dựng tạm không được quá 03 (ba) năm kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng tạm.

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng tạm hết thời hạn tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch, nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại (nhưng không quá 03 (ba) năm).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện quy định này.

2. Các cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lập và niêm yết công khai các thủ tục hành chính về thẩm tra thiết kế và cấp giấy phép xây dựng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành05/12/2013
       Ngày hiệu lực15/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2013/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm tra thiết kế cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng