Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2010/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (đính kèm quy định).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Quy định mức chi

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

I

XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

1

Xây dựng đề cương

 

 

Tùy theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của từng Chương trình, đề án

a

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

900

 

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Chương trình, đề án

1.500

 

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

a

Chủ tịch hội đồng

Người/buổi

200

 

b

Thành viên hội đồng, thư ký

Người/buổi

150

 

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

 

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

 

e

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết

300

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

 

 

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên:

 

 

 

a

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Người/buổi

200

 

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Người/buổi

150

 

+ Tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở

 

100

 

b

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hoà giải

Tổ/tháng

100

 

c

Thù lao hòa giải viên

Vụ việc hòa giải thành /tổ

150

Căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hòa giải của tổ hòa giải cơ sở

Vụ việc hòa giải không thành /tổ

100

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc

Trang

60

Tối thiếu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

20

Không quá 1 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5

 

4

Chi phiên dịch tiếng dân tộc, thuê người dẫn đường

 

 

 

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài):

 

Ngày

200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

 

 

5

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi; thư ký (tối đa không quá 7 người)

Người/ngày

150

Không quá 5 ngày

b

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thi)

Người/ngày

150

 

c

Chi giải thưởng

 

 

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

1.500

 

+ Cá nhân

 

750

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

1.000

 

+ Cá nhân

 

500

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

800

 

+ Cá nhân

 

400

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

500

 

+ Cá nhân

 

250

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

1.000

 

+ Cá nhân

 

600

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

800

 

+ Cá nhân

 

500

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

600

 

+ Cá nhân

 

400

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

400

 

+ Cá nhân

 

200

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

800

 

+ Cá nhân

 

500

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

600

 

+ Cá nhân

 

400

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

400

 

+ Cá nhân

 

250

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

 

300

 

+ Cá nhân

 

150

 

2. Các nội dung khác có liên quan đến công tác việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýMai Khương
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng