Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND thu quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực đất đai Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2010/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2007/NQ-HĐND VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“a) Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

2. Bổ sung điểm a1 vào khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“a1) Đối tượng miễn nộp lệ phí:

- Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Sóc Trăng được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận”.

3. Sửa đổi mục 4.2 và 4.3 của Biểu tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“4.2 Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 50.000 đồng/giấy.

- Đối với tổ chức: 50.000 đồng/giấy.

4.3 Đăng ký thay đổi quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 50.000 đồng/giấy.

- Đối với tổ chức: 50.000 đồng/giấy”.

4. Sửa đổi mục 5.2 và 5.3 của Biểu tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“5.2 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận có chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 50.000 đồng/giấy.

- Đối với tổ chức: 50.000 đồng/giấy.

5.3 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 50.000 đồng/giấy.

- Đối với tổ chức: 50.000: đồng/giấy”.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Các Bộ: TP, TC, XD, TN&MT;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýMai Khương
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND sửa đổi 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng