Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đã được thay thế bởi Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 4 về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh :

1. Phạm vi áp dụng

Quyết định này quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng được hưởng:

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có mối quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện gồm:

- Các đoàn đại diện: lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đại diện: các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện: Người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 2. Nội dung và mức chi :

1. Chi tiếp xã giao: chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện (nội dung chi bao gồm nước uống, trái cây, bánh ngọt), cụ thể như sau:

- Làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/lần.

- Làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 20.000 đồng/người/lần.

Trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật, thì thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Chi quà lưu niệm:

a) Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, mức chi như sau :

- Làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh: 200.000 đồng/đại biểu đến thăm.

- Làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 100.000 đồng/đại biểu đến thăm.

b) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: 200.000 đồng/người (kể cả cấp tỉnh và cấp huyện).

c) Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (Ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/1 lần.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng của dân tộc và tôn giáo một năm không quá 2 lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện quyết định chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi ốm đau:

a) Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/năm.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/người/năm.

b) Trường hợp đặc biệt (bệnh nặng hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau cao hơn, nhưng không vượt quá hai lần mức chi nêu tại điểm a, khoản này, cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: không quá 2.000.000 đồng/người/năm.

- Cấp huyện: không quá 1.000.000 đồng/người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán Ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo phân cấp quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VX, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực27/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành17/08/2012
        Ngày hiệu lực27/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng