Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở tỉnh Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (theo Phụ lục đính kèm).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Kinh phí đảm bảo một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2015; bãi bỏ nội dung tại khoản 11 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban Công tác ĐB;
- Bộ Tài chính, Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- UB KT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh, các phòng chuyên môn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 3 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Nội dung

Mc chi

I

Các nội dung chi theo quy định hiện hành của Trung ương

Theo các văn bản quy định hiện hành của Trung ương (tùy nội dung, tính chất, quy mô công việc sẽ áp dụng theo mức chi của các văn bản QPPL của địa phương tương ứng)

1

Chi công tác phí cho những người đi công tác

Thông tư 97/2010/TT-BTC

2

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

Thông tư: 139/2010/TT-BTC 97/2010/TT-BTC

3

Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý

Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

4

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư 97/2010/TT-BTC

5

Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 123/2009/TT-BTC 14/2014/TTLT-BTC-BTP 01/2010/TT-BTC

6

Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát thanh, truyền hình

Thông tư: 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 14/2014/TTLT-BTC-BTP

7

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về hòa giải ở cơ sở

Nghị định: 42/2010/NĐ-CP 39/2012/NĐ-CP

8

Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư 58/2011/TT-BTC

9

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

10

Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 194/2012/TT-BTC 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

11

Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản, triển khai nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, kiến nghị hoàn thiện thể chế hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP

12

Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

13

Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hằng năm về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 06/2007/TT-BTC 97/2010/TT-BTC

14

Chi mua, thuê, sửa chữa trang thiết bị, tài sản, chi mua sách báo, tài liệu, văn phòng phẩm và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở

Quy định của các văn bản QPPL hiện hành

15

Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

16

Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở (ngoài các nội dung quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên)

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

17

Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế

18

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT

II.

Các nội dung chi thuộc thẩm quyền của địa phương

 

1

Chi thù lao cho hòa giải viên (trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

 

- Hòa giải thành

200.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải

- Hòa giải không thành

150.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải

2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn

Bằng 5 tháng lương cơ sở

3

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống)

100.000 đồng/tổ hòa giải/ tháng

4

Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

70.000 đồng/người/buổi

5

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

10.000 đồng/người/buổi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở tỉnh Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở tỉnh Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýĐoàn Quốc Cường
       Ngày ban hành03/07/2015
       Ngày hiệu lực13/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở tỉnh Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở tỉnh Đồng Tháp

          • 03/07/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/07/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực