Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND và 144/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 90/2013/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 114/2014/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lý do bãi bỏ: Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô đã được Chính phủ thống nhất tạm dừng thu phí từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo quy định tại Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 và bãi bỏ thu phí từ ngày 05 tháng 6 năm 2016 theo quy định tại Nghị định số 28/2016/NĐ-CP.

Xử lý phí đã thu: Khoản phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô đã thu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được hoàn trả cho đối tượng nộp phí (trừ phí truy thu của các năm 2013, 2014 và 2015 được thu trong năm 2016).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban ca Hội đồng nhân dân tnh, T đại biu Hội đng nhân dân tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh phối hợp giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận Tải;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Cục Thuế, KBNN Đắk Lắk;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở GTVT;
- TT. HĐND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh,
Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PCt.HĐND.


CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýY Biêr Niê
       Ngày ban hành30/08/2016
       Ngày hiệu lực15/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk

          • 30/08/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/09/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực