Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 90/2013/NQ-HĐND 144/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2014/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 5 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 90/2013/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 13/11/2014 về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 04/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Số tiền còn lại sau khi trừ số phí được để lại để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định tại điểm a khoản này (coi như 100%) được xử lý như sau:

- Đối với xã:

+ Nộp 50% vào ngân sách của xã để sử dụng chi cho đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

+ 50% còn lại nộp vào Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh để sử dụng chi cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý.

- Đối với phường, thị trấn: Nộp toàn bộ 100% vào Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh để sử dụng chi cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý.

Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ GTVT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- TT. HĐND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh, Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu144/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu144/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành13/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND sửa đổi 90/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Đắk Lắk