Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-UBND 2016 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016 (01/01/2016- 31/12/2016)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 13/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Danh mục này trên Công báo và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 110 văn bản (21 nghị quyết, 56 quyết định, 33 chỉ thị)

Lĩnh vực An ninh trật tự

01

Chỉ thị

26/CT-UB

15/10/1999

Về việc cấp đổi chứng minh nhân dân

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

01/CT-UB

08/01/2001

Về việc tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Chỉ thị

03/CT-UB

20/03/2001

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống cướp có vũ trang, buôn lậu, xâm nhập, vượt biên và tội phạm khác trên biên giới

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

04

Chỉ thị

25/CT-UB

26/09/2002

Về việc tổ chức thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 về trước

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

05

Chỉ thị

10/2007/CT- UBND

03/07/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân phố

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

06

Chỉ thị

02/2011/CT- UBND

14/01/2011

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

07

Quyết định

33/2011/QĐ- UBND

21/10/2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

08

Nghị quyết

65/2012/NQ- HĐND

06/07/2012

Về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012- 2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định tại văn bản

Hết ngày 31/12/2016

Lĩnh vực Công thương

01

Chỉ thị

10/2011/CT- UBND

08/08/2011

Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

13/2011/CT- UBND

29/08/2011

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

05/2013/QĐ- UBND

25/01/2013

Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/11/2016

04

Quyết định

14/2013/QĐ- UBND

23/04/2013

Về việc bổ sung Điều 2 Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/11/2016

05

Quyết định

05/2014/QĐ- UBND

27/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

25/03/2016

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

01

Chỉ thị

23/2000/CT- UB

09/11/2000

Về việc tổ chức Hội Khuyến học cấp tỉnh và cơ sở trong toàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Quyết định

655/QĐ- UBND

27/03/2007

Về việc phê duyệt mức thu tiền chứng nhận, cấp bản sao văn bằng

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

410/QĐ- UBND

11/02/2011

Về việc điều chỉnh mức thu tiền chứng nhận, cấp bản sao văn bằng

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

04

Nghị quyết

188/2016/NQ- HĐND

07/01/2016

Quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết thời hạn có hiệu lực quy định tại văn bản

Hết năm học 2015 -2016

05

Nghị quyết

189/2016/NQ- HĐND

07/01/2016

Quy định mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh năm học 2015 -2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định tại văn bản

Hết năm học 2015 -2016

Lĩnh vực Giao thông Vận tải

01

Chỉ thị

07/2011/CT- UBND

09/03/2011

Về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

02/2012/CT- UBND

29/08/2012

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

01

Quyết định

21/2012/QĐ- UBND

26/06/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Quyết định

48/2012/QĐ- UBND

04/12/2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự và cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17/10/2016

03

Quyết định

09/2014/QĐ- UBND

20/05/2014

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

01

Quyết định

42/2007/QĐ- UBND

08/11/2007

Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

30/06/2016

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

01

Chỉ thị

12/CT-UBND

02/06/2006

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhân "Tháng hành động vì trẻ em" từ 15/5 đến 30/6 và "Ngày gia đình Việt Nam" 28/6

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

07/2007/CT- UBND

07/06/2007

Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Chỉ thị

07/2010/CT- UBND

26/11/2010

Về việc tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

04

Quyết định

22/2012/QĐ- UBND

09/07/2012

Về việc Quy định mức hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp xã

Văn bản này quy định chi tiết Nghị quyết 47/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của HĐND tỉnh nên khi Nghị quyết hết hiệu lực (thực hiện từ năm 2011 - 2015) thì Quyết định này hết hiệu lực theo

01/01/2016

05

Quyết định

04/2013/QĐ- UBND

22/01/2013

Ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng

Được bãi bỏ tại Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

01/05/2016

Lĩnh vực Nội vụ

01

Quyết định

2503/QĐ-UB

27/10/1998

Về việc ban hành quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc tạo điều kiện đề các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

16/2003/CT- UB

16/07/2003

Về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Nghị quyết

11/2006/NQ- HĐND

13/01/2006

Về việc bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách để bố trí chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

04

Nghị quyết

12/2008/NỌ- HĐND

11/07/2008

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Chỉ thị

09/2008/CT- UBND

04/07/2008

Về việc ổn định đồng bào di cư từ các tỉnh đến Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

01/2009/CT- UBND

26/05/2009

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, trừ thực vật xâm hại cây trồng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

Lĩnh vực Tài chính

01

Quyết định

2002/QĐ-UB

13/07/2001

về việc giải quyết mức hỗ trợ thêm phụ cấp cho học sinh trường nuôi dạy trẻ khuyết tật 1 ly Vọng

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

01/CT-UBND

06/01/2006

Về việc thu thuế giá trị gia tăng và thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

266/QĐ- UBND

31/01/2007

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

04

Chỉ thị

14/CT-UBND

21/12/2007

Về việc chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh cà phê

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

05

Quyết định

257/QĐ- UBND

31/01/2008

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

06

Nghị quyết

21/2008/NQ- HĐND

08/10/2008

Về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HDND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản QPPL do HDND tỉnh ban hành

07/01/2016

07

Quyết định

1600/QĐ- UBND

25/06/2009

Về việc ban hành một số chính sách tài chính hỗ trợ cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm theo quy hoạch

Quyết định này quy định lại Khoan 5 Điều 1 Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh, theo đó, việc hỗ trợ này chỉ thực hiện trong giai đoạn 2009-2015

01/01/2016

08

Nghị quyết

02/2009/NQ- HĐND

10/07/2009

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

09

Quyết định

3327/QĐ- UBND

18/11/2009

Về việc mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký các Hội

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

10

Nghị quyết

21/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bơi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

Hết ngày 31/12/2016

11

Nghị quyết

22/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Được thay thế bởi Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Hết ngày 31/12/2016

12

Nghị quyết

23/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011

Được thay thế bởi Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017

Hét ngày 31/12/2016

13

Nghị quyết

33/2011/NQ- HĐND

22/12/2011

Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Được thay thế bơi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết ngày 31/12/2016

14

Quyết định

28/2012/QĐ- UBND

02/08/2012

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

16/01/2016

15

Nghị quyết

79/2012/NQ- HĐND

21/12/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh

01/01/2017

16

Quyết định

01/2013/QĐ- UBND

08/01/2013

Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/03/2016

17

Nghị quyết

90/2013/NQ- HĐND

19/07/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/09/2016

18

Quyết định

31/2013/QĐ- UBND

13/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

16/01/2016

19

Quyết định

37/2013/QĐ- UBND

13/12/2013

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/03/2016

20

Nghị quyết

117/2014/NQ- HĐND

18/07/2014

Mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bơi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết ngày 31/12/2016

21

Nghị quyết

144/2014/NQ- HĐND

13/12/2014

Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/09/2016

22

Nghị quyết

170/2015/NQ- HĐND

03/12/2015

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

Hết ngày 31/12/2016

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Quyết định

67/2004/QĐ- UB

08/11/2004

Về việc phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

29/2006/CT- UBND

29/12/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

44/2007/QĐ- UBND

15/11/2007

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 123/01/2016 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22/01/2016

04

Quyết định

18/2011/QĐ- UBND

04/08/2011

Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/06/2016

05

Chỉ thị

15/2011/CT- UBND

30/12/2011

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

06

Quyết định

03/2013/QĐ- UBND

18/01/2013

Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

07

Quyết định

47/2014/QĐ- UBND

31/12/2014

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/06/2016

08

Quyết định

35/2016/QĐ- UBND

18/11/2016

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiếm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/12/2016

Lĩnh vực Thanh tra

01

Quyết định

05/2010/QĐ- UBND

04/02/2010

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

Lĩnh vực Tư pháp

01

Chỉ thị

03/2007/CT- UBND

10/05/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Chỉ thị

14/2007/CT- UBND

18/09/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật Công chứng

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

01/2010/QĐ- UBND

19/01/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

21/11/2016

04

Chỉ thị

04/2010/CT- UBND

29/06/2010

Về việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

05

Quyết định

20/2010/QĐ- UBND

22/07/2010

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/03/2016

06

Quyết định

21/2010/QĐ- UBND

04/08/2010

Ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/03/2016

07

Quyết định

27/2010/QĐ- UBND

14/10/2010

Ban hành Quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

08

Chỉ thị

03/2011/CT- UBND

14/01/2011

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

09

Chỉ thị

04/2011/CT- UBND

20/01/2011

Về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

10

Quyết định

16/2012/QĐ- UBND

14/06/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/03/2016

11

Quyết định

30/2013/QĐ- UBND

06/11/2013

Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/12/2016

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

Quyết định

773/1998/QĐ- UB

11/05/1998

Về việc đổi, đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

02

Nghị quyết

06/2003/NQ- HĐND

10/01/2003

Về "Đề án đặt tên đường phố, thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 2"

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

03

Chỉ thị

25/2003/CT- UB

17/12/2003

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở cơ sở, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

04

Chỉ thị

26/2006/CT- UBND

18/12/2006

Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong tình hình mới

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

05

Nghị quyết

04/2007/NQ- HĐND

13/04/2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

06

Nghị quyết

39/2007/NQ- HĐND

21/12/2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

07

Nghị quyết

19/2008/NQ- HĐND

08/10/2008

Về việc đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

08

Nghị quyết

34/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đã thực hiện xong - được công bố tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

Lĩnh vực Văn phòng

01

Quyết định

25/2011/QĐ- UBND

26/09/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định tại văn bản

Hết ngày 31/12/2016

Lĩnh vực Xây dựng

01

Quyết định

74/2004/QĐ- UB

07/12/2004

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

02

Quyết định

39/2008/QĐ- UBND

30/10/2008

Về việc điều chỉnh mức ca máy ủi 170 CV trong công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lắp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

03

Quyết định

43/2008/QĐ- UBND

24/11/2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

04

Quyết định

44/2008/QĐ- UBND

24/11/2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phan xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

05

Quyết định

45/2008/QĐ- UBND

24/11/2008

Về việc công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

06

Chỉ thị

06/2009/CT- UBND

04/11/2009

Về tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

07

Chỉ thị

07/2009/CT- UBND

09/11/2009

Về việc tăng cường công tác bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

08

Quyết định

36/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bơi Quyết định 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

09

Quyết định

37/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lắp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Phân đơn giá dịch vụ duy trì cây xanh đô thị được thay thế bởi Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Phần đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị được thay thế bởi Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

10

Quyết định

38/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 61/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

11

Quyết định

39/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

12

Quyết định

40/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

13

Quyết định

41/2009/QĐ- UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 59/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

14

Quyết định

28/2010/QĐ- UBND

14/10/2010

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

15

Quyết định

29/2010/QĐ- UBND

14/10/2010

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

16

Chỉ thị

08/2011/CT- UBND

07/06/2011

Về việc chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

17

Quyết định

20/2011/QĐ- UBND

16/08/2011

Về việc ban hành Hệ số quy đồi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

18

Quyết định

44/2011/QĐ- UBND

21/12/2011

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

19

Quyết định

25/2012/QĐ- UBND

10/07/2012

Về việc công bố bổ sung Đơn giá khảo sát xây dựng công trình điện vào Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

20

Chỉ thị

03/2012/CT- UBND

11/10/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

21

Quyết định

18/2013/QĐ- UBND

14/06/2013

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bơi Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2016

22

Quyết định

21/2015/QĐ- UBND

27/07/2015

Về việc sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi các Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND 51/2015/QĐ-UBND 54/2015/QĐ-UBND 55/2015/QĐ-UBND 56/2015/QĐ-UBND 57/20152/QĐ-UBND 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 về các bộ đơn giá trong xây dựng

01/01/2016

23

Quyết định

35/2015/QĐ- UBND

22/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

Lĩnh vực Y tế

01

Chỉ thị

05/2008/CT- UBND

19/05/2008

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

04/01/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỤC TOÀN BỘ: 0

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016, CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: 0 văn bản

 

Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Phần nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 28 văn bản (07 nghị quyết, 21 quyết định)

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Quyết định

38/2014/QĐ- UBND

06/11/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 5, Điểm b Khoản 8 Điều 6 ban Quy định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 21/2016/QĐ- UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh

01/06/2016

Lĩnh vực Nội vụ

01

Nghị quyết

146/2014/NQ- HĐND

13/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 1 Điều 1 về hệ số phụ cấp đối với Công an viên thường trực tại xã

Nội dung này viện dẫn đến Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 cua HĐND tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã giai đoạn 2012-2016" nhưng hết năm 2016, Nghị quyết này đã hết hiệu lực thi hành

Hết ngày 31/12/2016

Lĩnh vực Tài chính

01

Nghị quyết

34/2008/NQ- HĐND

19/12/2008

Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khoản 4, 5 Điều 1, Điều 2 về kế hoạch, chính sách, kinh phí hỗ trợ di dời

Hết thời hạn thực hiện quy định tại văn bản

01/01/2016

02

Nghị quyết

03/2009/NQ- HĐND

10/07/2009

Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ ban chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trường hợp cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch và quy định về lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HDND tỉnh ban hành

07/01/2016

03

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND

06/07/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quy định "trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện" tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết

Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

07/01/2016

04

Quyết định

25/2015/QĐ- UBND

10/09/2015

Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh

Các số thứ tự 186, 187, 188, 193, 194, 196, 201,202, 206, 255, 256 Phần II bán Quy định

Được sửa đổi tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/01/2016

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Nghị quyết

54/2012/NQ- HĐND

06/07/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk

Phần Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015)

Hết thời hạn hiệu lực tại văn bản

01/01/2016

02

Quyết định

39/2014/QĐ- UBND

10/11/2014

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/11/2016

03

Nghị quyết

136/2014/NQ- HĐND

13/12/2014

Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Khoản 6 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 04/2016/NQ- HĐND ngày 30/8/2016 cua HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

01/10/2016

04

Quyết định

43/2014/QĐ- UBND

22/12/2014

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 10 Điều 3 bản Quy định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2016/QĐ- UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

12/12/2016

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

Nghị quyết

59/2012/NQ- HDND

06/07/2012

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Điểm b, c, d, tiết g, 1 Điểm g Khoản 3; Điểm b Khoản 4

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hết ngày 31/12/2016

Lĩnh vực Xây dựng

01

Quyết định

34/2015/QĐ- UBND

09/10/2015

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 1; Khoản 1 Điều 2; Điểm a, b Khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 3 bán Quy định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 31/2016/QĐ- UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung cua Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk

16/09/2016

02

Quyết định

50/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

03

Quyết định

51/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

04

Quyết định

52/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

05

Quyết định

53/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

06

Quyết định

54/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

07

Quyết định

55/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

08

Quyết định

56/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

09

Quyết định

57/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

10

Quyết định

58/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/04/2016

11

Quyết định

59/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41 /2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

12

Quyết định

60/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41 /2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

13

Quyết định

61/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

14

Quyết định

62/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá thu sớm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41 /2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

15

Quyết định

63/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41 /2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

16

Quyết định

64/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41 /2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

17

Quyết định

65/2015/QĐ- UBND

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá

Được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11/12/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016, CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: 0 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-UBND 2016 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 187/QĐ-UBND 2016 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Võ Văn Cảnh
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-UBND 2016 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-UBND 2016 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Lắk

  • 23/01/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/01/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực