Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Liên Bộ Công thương, Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 68/TTr-SCT ngày 12/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Công Thương; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Như Điều 4;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- TT Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; Các P. TT;
- Lưu: VT, CN, (Tr.100)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích bình chọn

1. Phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phái triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

2. Khuyến khích khả năng sáng tạo, tạo động lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và mẫu mã, kiểu dáng đáp ứng thị hiếu, yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

3. Tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trưởng. Tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng bình chọn: Là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã phường trên địa bàn tỉnh; các sản phẩm này không phải là sản phẩm sao chép và việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

2. Phạm vi áp dụng: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ở cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố) và tỉnh (hai cấp). Cấp xã (phường) không tiến hành tổ chức bình chọn nhưng vẫn tổ chức triển khai đăng ký tham gia bình chọn.

Điều 3. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm

1. Được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh, bạch; tuân thủ các quy định theo Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và quy định của Nhà nước về giải thưởng hiện hành.

2. Các cơ sở, doanh nghiệp gửi các sản phẩm do chính cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

3. Nhiều sản phẩm cùng chủng loại, cùng sản xuất từ một loại nguyên liệu, cùng công nghệ, có công dụng như nhau, nhưng có quy cách khác nhau của 01 đơn vị đăng ký tham gia bình chọn được xem là sản phẩm có cùng tên gọi và được xem xét bình chọn là 01 sản phẩm.

4. Một cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều sản phẩm do cơ sở sản xuất. Một sản phẩm có thể được tham gia nhiều kỳ bình chọn.

Điều 4. Phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (hàng từ gỗ mỹ nghệ, mây tre lá, chế tác đá, đúc gang, đồng, dệt thổ cẩm, thêu đan, chạm trổ, điêu khắc…).

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thúy sản và đồ uống.

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

4. Nhóm các sản phẩm khác.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÌNH CHỌN VÀ TỔ CHỨC BÌNH CHỌN

Điều 5. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng Bình chọn

1. Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh: Có từ 07 đến 09 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, với thành phần như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh.

b) Phó chủ tịch thường trực Hội đồng là Lãnh đạo Sở Công Thương.

c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện một số đơn vị sau:

Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; và đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh.

Ngoài các thành viên Hội đồng, mời đại diện một số đơn vị tham dự với tư cách khách mời để tham khảo ý kiến và thuyết minh thêm về sản phẩm tham gia bình chọn, gồm đại diện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên Hiệp các Hội khoa học tỉnh, Hội đồng Bình chọn cấp huyện có đề nghị sản phẩm đăng ký bình chọn cấp tỉnh đại diện các cơ sở sản xuất ra sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh; đại diện các phòng quản lý chuyên môn thuộc các Sở (nếu cần thiết) và các đơn vị khác có liên quan (do Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh quyết định).

2. Hội đồng Bình chọn cấp huyện: Có từ 05 tiến 07 thành viên do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, với thành phần như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND cấp huyện.

b) Phó chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện.

c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện của một số đơn vị sau:

Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Nông nghiệp, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài các thành viên Hội đồng, mời đại diện một số đơn vị tham dự với tư cách khách mời để tham khảo ý kiến và thuyết minh thêm về sản phẩm tham gia bình chọn, gồm: Đại diện UBND cấp xã nơi đặt trụ sở cơ sở, doanh nghiệp có đề nghị sản phẩm đăng ký bình chọn cấp huyện; đại diện các cơ sở sản xuất ra sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện và các đơn vị khác có liên quan (do Hội đồng Bình chọn cấp huyện quyết định)

3. Thành viên của Hội đồng Bình chọn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Việc bổ sung hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Bình chọn do người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng Bình chọn cùng cấp quyết định.

4. Cấp xã không thành lập Hội đồng Bình chọn.

UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đóng trên địa bàn do đơn vị quản lý. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện. Xem xét, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, lập danh sách và có văn bản đề nghị Hội đồng cấp huyện bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đóng trên địa bàn xã quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng Bình chọn

1. Hội đồng Bình chọn được thành lập để hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn; tổ chức bình chọn trình cấp có thẩm quyền (cấp quyết định thành lập Hội đồng Bình chọn) quyết định công nhận sản phẩm được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho sản phẩm được bình chọn.

2. Hội đồng Bình chọn mỗi cấp có trách nhiệm lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu cấp đó để hoàn thiện hồ sơ gửi đi tham gia bình chọn ở cấp cao hơn theo đúng thời gian, thủ tục quy định và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn sản phẩm.

Điều 7. Trình tự, thủ tục đăng ký, bình chọn

1. Đăng ký bình chọn tại cấp xã:

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn căn cứ vào tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các văn bản hướng dẫn khác của Hội đồng Bình chọn các cấp để ghi Phiếu đăng ký tham gia bình chọn gửi UBND xã tổng hợp, đăng ký với Hội đồng Bình chọn cấp huyện.

2. Bình chọn cấp huyện:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Kinh tế các huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng Bình chọn cấp huyện

a) Hồ sơ đăng ký: Do UBND các xã đăng ký với Hội đồng Bình chọn cấp huyện hoặc do các Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập hồ sơ trực tiếp đăng ký với Hội đồng Bình chọn cấp huyện. Hồ sơ phải lập thành 03 bộ cho mỗi sản phẩm.

Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã đăng ký tham gia bình chọn ở cấp huyện (không áp dụng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập hồ sơ trực tiếp đăng ký với Hội đồng Bình chọn cấp huyện).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Phiếu đăng ký tham gia bình chọn theo mẫu (Phụ lục 1, kèm theo quy chế này);

+ Ảnh sản phẩm: 03 ảnh màu, cỡ 12x16cm, chụp ở góc độ khác nhau;

+ Bản thuyết minh chi tiết về sản phẩm theo mẫu (phụ lục 2, kèm theo quy chế này);

+ Bản đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc công bố chất lượng hàng hóa, Bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy) và một số giấy tờ khác có liên quan đến sản phẩm như: Giấy khen, Bằng khen,… (nếu có).

+ Các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường… do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

b) Trình tự bình chọn:

Hội đồng Bình chọn cấp huyện tổ chức thông báo về mục đích, nội dung, kế hoạch cụ thể và các yêu cầu của việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho các đơn vị, tổ chức và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn biết để đăng ký tham gia.

Các đơn vị, tổ chức và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập hồ sơ theo quy định gửi Hội đồng Bình chọn trong thời gian quy định.

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND cấp huyện thành lập Hội đồng Bình chọn cấp huyện.

+ Bước 2: Tiến hành bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện theo tiêu chí chấm điểm quy định tại 35/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn khác của Hội đồng Bình chọn các cấp.

+ Bước 3: Thường trực Hội đồng Bình chọn cấp huyện tập hợp kết quả bình chọn và hồ sơ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiêu biểu cấp huyện, trình UBND cấp huyện quyết định công nhận và cấp “Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện” cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo mẫu.

+ Bước 4: Thường trực Hội đồng Bình chọn cấp huyện thông báo kết quả (bao gồm cả sản phẩm đạt và không đạt tiêu chuẩn) đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu (các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn được thông báo, nêu rõ nguyên nhân để có hướng khắc phục).

Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện lưu tại UBND cấp huyện:

3. Bình chọn cấp tỉnh:

Sở Công Thương là cơ quan Thường trực Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh.

a) Hồ sơ đăng ký: Do Hội đồng Bình chọn cấp huyện căn cứ kết quả bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện để lập hồ sơ. Hồ sơ phải lập thành 03 bộ cho mỗi sản phẩm.

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị của Hội đồng Bình chọn cấp huyện;

+ Danh sách trích ngang các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện đăng ký tham gia bình chọn ở cấp tỉnh theo mẫu;

+ Hồ sơ của các sản phẩm đăng ký bình chọn như quy định tại khoản 2 điều 7 của quy chế này;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện được cấp tại thời điểm gần nhất (nếu có).

b) Trình tự bình chọn:

+ Bước 1: UBND tỉnh thành lập Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh.

+ Bước 2: Tiến hành tổ chức bình chọn và tổng hợp kết quả bình chọn các sản phẩm đăng ký.

+ Bước 3: Trên cơ sở kết quả bình chọn của Hội đồng, Sở Công Thương tập hợp hồ sơ các sản phẩm đạt tiêu biểu công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp

2. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thống nhất từ cấp huyện đến cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương

Điều 11. Quyền lợi của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

1. Được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các giải thưởng khác kèm theo của Hội đồng Bình chọn. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị trong thời gian 02 năm tính từ thời điểm được cấp. Khi giấy chứng nhận hết giá trị, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có nhu cầu công nhận sản phẩm tiêu biểu lập hồ sơ đăng ký bình chọn tương tự như lần đầu đăng ký theo Quy chế này.

2. Được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, các nguồn kinh phí khác theo quy định hiện hành để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động…

3. Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin của ngành Công Thương như: Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công, Bản tin của Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công, ấn phẩm, tờ rơi, tờ bướm…

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

1. Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu về số lượng và chất lượng phù hợp với kết quả bình chọn và các văn bản mà đơn vị đã đăng ký, cam kết.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải.

Điều 13. Địa điểm, thời gian

1. Địa điểm nhận hồ sơ:

- phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh - Sở Công Thương là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tổng hợp hồ sơ đăng ký trình Sở Công Thương, để tổ chức họp Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ, triển khai Bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện và tỉnh được tổ chức hàng năm. Thời gian cụ thể do Hội đồng Bình chọn của Tỉnh xem xét quyết định.

Điều 14. Kinh phí tổ chức bình chọn

Kinh phí tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công hàng năm của địa phương (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác do địa phương huy động.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Sở Công Thương có trách nhiệm

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng Bình chọn cấp huyện, tổ chức các hoạt động của Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh, hoàn tất thủ tục công nhận, khen thưởng và tham mưu, trình UBND tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương và Bộ Công thương.

Điều 16. Trách nhiệm các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tham gia Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và phối hợp với Sở Công Thương trong công tác triển khai tổ chức thành công việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

1. Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn kinh phí khuyến công hàng năm của tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ tham mưu trong công tác khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá mức độ hiệu quả trong sử dụng nguồn nguyên liệu thuộc ngành quản lý.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá về mức độ thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, phù hợp với tính hiện đại; đánh giá mức độ phù hợp với các tiêu chí về mẫu mã, kiểu dáng, bao gói và nhãn mác của sản phẩm.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá về mức độ giải quyết việc làm cho người lao động.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, thẩm định nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường.

7. Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng sản phẩm.

8. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch quảng bá, giới thiệu các đơn vị có sản phẩm được tôn vinh tham gia hội chợ, triển lãm nhằm phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

9. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công Thương xây dựng chuyên đề và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. UBND cấp huyện

1. Thành lập Hội đồng về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về khen thưởng cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp huyện; công nhận và trình Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo quy định.

2. Lập kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở địa phương, vận động các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm ở cấp huyện, đạt mục tiêu đề ra của Kế hoạch này.

3. Sử dụng kinh phí phân bố từ nguồn ngân sách huyện hàng năm để hỗ trợ thêm cho công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại địa phương.

4. Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế hướng dẫn thủ tục, thể lệ bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn; tổ chức các hoạt động của Hội đồng Bình chọn cấp huyện, hoàn tất thủ tục trình UBND cấp huyện công nhận, khen thưởng và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 06/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/03/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Hoàng Trọng Hải
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 06/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/03/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk