Quyết định 42/2007/QĐ-UBND

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Khoa học & Công nghệ tại Tờ trình liên ngành số 1411/TTrLS-TC-KHCN ngày 08/10/2007, về việc Quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số định mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong phạm vi nguồn kinh phí được giao hằng năm và tùy thuộc vào yêu cầu của nhiệm vụ, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, quyết định mức chi nhưng không được vượt quá mức chi tại Quyết định này.

Điều 2. Nguồn kinh phí, nội dung chi, lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được thực hiện theo đúng Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ KHCN, Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL), Bộ TC (Vụ Pháp chế);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TM, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

QUY ĐỊNH

TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh

I. Định mức chi cho công tác quản lý khoa học tỉnh Đắk Lắk

(Đơn vị: 1.000 đồng)

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

1

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án để công bố.

Đề tài, dự án

1.000

b

Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

200

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

150

-

Thư ký hành chính

 

100

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì

 

 

a

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

 

 

-

Nhiệm vụ có tới 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

300

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

250

-

Nhiệm vụ có trên 7 hồ sơ đăng ký

01 H

200

b

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

 

-

Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

150

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 H

100

-

Nhiệm vụ có trên 07 hồ sơ đăng ký

01 H

50

c

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

200

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

150

-

Thư ký hành chính

 

100

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của đề tài, dự án

 

 

-

Tổ trưởng tổ thẩm định

Đề tài, dự án

200

-

Thành viên tham gia thẩm định

Đề tài, dự án

150

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

-

Nhận xét đánh giá của phản biện

Đề tài, dự án

800

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

Đề tài, dự án

300

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý.

 

800

 

(Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

 

 

c

Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

Đ tài, dự án

 

-

Tổ trưởng

 

200

-

Thành viên

 

150

-

Đại biểu được mời tham dự

 

50

d

Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

Đề tài, dự án

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

300

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

200

-

Thư ký hành chính

 

150

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

II. Đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án KH&CN

(Đơn vị 1.000 đồng )

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

Đề tài, dự án

1.500

2

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình KHCN và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

Chuyên đề

 

 

- Chuyên đề loại 1

 

7.000

 

- Chuyên đề loại 2

 

20.000

3

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn

Chuyên đề

 

 

- Chuyên đề loại 1

 

5.000

 

- Chuyên đề loại 2

 

8.000

4

Báo cáo tổng thuật tài liệu đề tài, dự án

 

3.000

5

Lập mẫu phiếu điều tra;

Phiếu mẫu được duyệt

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

 

300

 

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

 

300

 

+ Trên 30 chỉ tiêu

 

500

6

Cung cấp thông tin:

Phiếu

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

 

50

 

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

 

50

 

+ Trên 30 chỉ tiêu

 

70

7

Báo cáo xử tý, phân tích số liệu điều tra

Đ tài, d án

2.000

8

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Đề tài, dự án

6.000

9

Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

-

Nhận xét đánh giá của phản biện

Đề tài, dự án

400

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

Đề tài, dự án

200

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội bộ (Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án

Báo cáo

400

c

Họp tổ chuyên gia (nếu có)

Buổi họp

 

-

Tổ trưởng

 

200

-

Thành viên

 

150

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

d

Họp Hội đồng nghiệm thu

Buổi họp

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

200

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

150

-

Thư ký hành chính

 

100

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

10

Hội thảo khoa học

Buổi hội thảo

 

 

- Người chủ trì

 

150

 

- Thư ký hội thảo

 

100

 

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

 

300

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

70

11

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài, dự án

Tháng

 

 

- Chủ nhiệm đề tài, dự án

 

500

 

- Phó chủ nhiệm

 

300

 

- Thư ký

 

200

12

Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho Thư ký và kế toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định).

Năm

3.000 (Cơ quan quản lý) 8.000 (cơ quan thực hiện)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực18/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực18/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2007/QĐ-UBND chi thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Đắk Lắk