Quyết định 45/2008/QĐ-UBND

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 54/2015/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2008/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2008/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1255/SXD-KT ngày 21/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định này, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá gói thầu sửa chữa các công trình xây dựng.

Điều 2.

Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 4 năm 2008 tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột. Đối với các khu vực xây dựng khác ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, thì chi phí vật liệu và nhân công được tính bù trừ chênh lệch vật liệu, các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định trong dự toán công trình tại khu vực xây dựng đó.

Các công trình xây dựng có đơn giá sửa chữa khác biệt với quy định trong Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh quy định bổ sung.

Điều 3.

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra và quản lý giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Vụ Pháp chế-Bộ XD;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh; TT Tin học;
- Website của tỉnh;
- Sở Tư pháp; -Báo Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu VT, NC, NL, TH, TM, VX, CN (CH300)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

BỘ ĐƠN GIÁ

SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa công trình xây dựng.

1. Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng bao gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

Là chi phí giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa. Chi phí vật liệu quy định trong Bộ đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình thực hiện Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm tiền lương cơ bản được xác định theo bảng lương A.1 (xây dựng cơ bản) ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng).

Các khoản phụ cấp gồm: phụ cấp lưu động tính bằng 40% lương tối thiểu, một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng được tính cho loại công tác nhóm I của bảng lương A.8.1. Đối với các loại công tác xây lắp sửa chữa của các công trình thuộc các nhóm của bảng lương A.8.1 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Thuộc nhóm II: bằng 1,0574 so với tiền lương trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

Thuộc nhóm III: bằng 1,1593 so với tiền lương trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa.

2. Bộ Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng được xác định trên cơ sở:

Công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bảng lương A.1 (xây dựng cơ bản) ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước.

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng)

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:

Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất theo quy định trong công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng. Tập đơn giá được chia thành 04 phần:

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

PHẦN II: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình.

Chương II: Công tác xây đá, gạch.

Chương III: Công tác BÊTÔNG đá dăm đổ tại chỗ.

Chương IV: Công tác làm mái.

Chương V: Công tác trát, láng.

Chương VI: Công tác ốp, lát gạch, đá.

Chương VII: Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng.

Chương VIII: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả, sơn, đánh vẹcni kết cấu gỗ và một số công tác khác.

Chương IX: Dàn giáo phục vụ thi công.

Chương X: Công tác vận chuyển phế liệu, phế thải.

PHẦN III: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

Chương XI: Công tác sửa chữa cầu đường bộ.

Chương XII: Công tác sửa chữa đường bộ.

PHẦN IV: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt.

Chương XIV: Công tác sửa chữa đường sắt.

III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa công trình xây dựng:

Số TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

Ký hiệu

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

1

Chi phí vật liệu

vl1 + vl2

VL

1.1

Đơn giá vật liệu trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008 (chưa có VAT)

 

vl1

1.2

Bù giá vật liệu XD đến hiện trường XL

 

vl2

2

Chi phí nhân công

nc1 + nc2

NC

2.1

Đơn giá nhân công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008

NC trong đơn giá

nc1

2.2

Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu

F1 / H x nc1

nc2

3

Chi phí máy thi công

m1

M

3.1

Đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008

Theo ĐG XDCT

m1

4

Trực tiếp chi phí khác

1,5% x (VL+NC+M)

TT

 

Cộng chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

P x T

C

 

GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG

T + C

Z

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

 

Giá trị dự toán xây dựng trước thuế

(T+C+LT)

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G x TXDGTGT

GTGT

 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

G+GTGT

GXDCPT

V

CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

G x tỷ lệ quy định x (1+TXDGTGT)

GXDLT

VI

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo quy định hiện hành

GQLDA

VII

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo quy định hiện hành

GTV

VIII

CHI PHÍ KHÁC

Theo quy định hiện hành

GK

IX

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

Theo quy định hiện hành

GDP

Trong đó:

P: Định mức chi phí chung (%); TL: thu nhập chịu thuế tính trước (%).

H: Hệ số để tính các khoản phụ cấp theo lương.

• Đối với nhóm I của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,132

• Đối với nhóm II của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,312

• Đối với nhóm III của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,631

Công nhân xây dựng cơ bản nói trên được quy định tại Bảng lương A.1 Thang lương 7 bậc, được ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước.

F1: Phụ cấp khu vực theo Thông tư LT số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB và XH, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị.

TXDGTGT: Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng là căn cứ để xác định giá dự toán chi phí sửa chữa công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và là căn cứ để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các công tác xây lắp sửa chữa công trình xây dựng.

Đối với một số đơn giá khác như: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bêtông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt v.v… không có trong Bộ đơn giá này được áp dụng theo Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tại Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008.

Đối với những đơn giá sửa chữa công trình xây dựng mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

 Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 2.

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

I. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ:

PHẦN II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc gồm:

Chương I: Từ XA. 0100 đến XA. 2500

Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình.

Chương II: Từ XB. 1000 đến XB. 9000

Công tác xây gạch đá.

Chương III: Từ XC. 0000 đến XE. 1700

Công tác bêtông đá dăm đổ tại chỗ.

Chương IV: Từ XF. 1100 đến XF. 3200

Công tác làm mái.

Chương V: Từ XG. 1100 đến XH. 2100

Công tác trát, láng.

Chương VI: Từ XI. 0000 đến XK. 8100

Công tác ốp, lát gạch, đá.

Chương VII: Từ XL. 1100 đến XL. 8200

Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng.

Chương VIII: Từ XM. 0000 đến XN. 8200

Công tác quét vôi, nước ximăng, nhựa bitum, bả, sơn, đánh vécni kết cấu gỗ và một số công tác khác.

Chương IX: Từ XO. 1000 đến XO. 2200

Dàn giáo phục vụ thi công.

Chương X: Từ XP. 0000 đến XP. 9200

Công tác vận chuyển phế liệu, phế thải.

PHẦN III: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

Chương XI: Từ XQ. 1100 đến XQ. 1900

Công tác sửa chữa cầu đường bộ.

Chương XII: Từ XR. 1100 đến XR. 8200

Công tác sửa chữa đường bộ.

PHẦN IV: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt

Từ XS. 1100 đến XS. 5300

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép.

Từ XT. 1100 đến XT. 4300

Gia cố dầm cầu.

Chương XIV: Từ XU. 1100 đến XU. 8300

Công tác sửa chữa đường sắt.

II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Mức hao phí quy định trong đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc được tính với điều kiện thi công ở độ cao ≤ 4m so với cao độ ± 0.00 của công trình. Đối với các công tác xây lắp sửa chữa thi công ở độ cao > 4m thì mỗi độ cao tăng thêm ≤ 4m (tương đương với một tầng nhà) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15 với mức liền kề trước đó (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

Chương 1.

CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH

I. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí nhân công tương ứng được nhân với hệ số 1,5, các chi phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc giáo thì các chi phí cho công việc này được tính riêng.

- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì đơn giá nhân công tương ứng trong đơn giá được nhân với các hệ số trong bảng sau:

Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ

Hệ số

20 ÷ 30%

1,5

> 30 ÷ 50%

1,8

> 50%

2,2

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng Yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng định mức riêng).

XA. 0100 - PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0111

XA.0112

XA.0113

Phá dỡ móng BÊTÔNG:

Gạch vỡ

Không có cốt thép

Có cốt thép

 

m3

m3

m3

 

 

159.776

417.825

500.053

 

 

XA.0121

XA.0131

Phá dỡ móng

Xây gạch

Xây đá

 

m3

m3

 

 

133.704

240.667

 

XA. 0200 - PHÁ DỠ NỀN BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0211

XA.0212

XA.0213

XA.0221

Phá dỡ nền BÊTÔNG:

Gạch vỡ

Không cốt thép

Có cốt thép

Phá dỡ nền láng vữa xi măng

 

m2

m2

m2

m2

 

 

17.382

20.056

52.145

6.685

 

XA. 0300 - PHÁ DỠ NỀN GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0311

XA.0312

XA.0313

XA.0314

Phá dỡ nền gạch:

Gạch đất nung không vỉa nghiêng

Gạch lá nem

Gạch XM; gạch gốm các loại

Gạch đất nung vỉa nghiêng

 

m2

m2

m2

m2

 

 

8.691

7.354

10.028

17.382

 

XA. 0400 - PHÁ DỠ TƯỜNG

XA. 0410 - TƯỜNG BÊTÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0411

XA.0412

XA.0413

XA.0414

XA.0415

Tường BÊTÔNG không cốt thép

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm

 

m3

m3

m3

m3

m3

 

 

245.347

317.547

365.012

419.831

482.671

 

XA. 0420 - TƯỜNG BÊTÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0421

XA.0422

XA.0423

XA.0424

XA.0425

Tường BÊTÔNG cốt thép

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm

 

m3

m3

m3

m3

m3

 

 

248.689

326.906

369.692

431.864

496.042

 

XA. 0430 - TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0431

XA.0432

XA.0433

XA.0434

XA.0435

Tường xây gạch:

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm

 

m3

m3

m3

m3

m3

 

 

76.880

84.902

89.582

118.997

129.024

 

XA. 0440 - TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0442

XA.0443

XA.0444

XA.0445

Tường xây gạch:

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm

 

m3

m3

m3

m3

 

 

89.582

111.643

124.345

137.047

 

XA. 0500 - PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.0511

 

XA.0521

XA.0522

XA.0531

Phá dỡ xà, dầm BÊTÔNG cốt thép

Phá dỡ cột, trụ:

BÊTÔNG cốt thép

Gạch đá

Phá dỡ sàn, mái BÊTÔNG cốt thép

m3

 

m3

m3

m3

 

566.236

 

492.699

116.991

583.618

 

XA. 0600 - PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0610

XA.0620

Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy

Xây gạch

Xây ngói bò

 

m

m

 

 

2.674

1.337

 

XA. 0700 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0710

XA.0720

XA.0730

XA.0740

Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng:

Gạch vỉa nghiêng trên mái

Xi măng láng trên mái

BÊTÔNG xỉ trên mái

Gạch lá nem

 

m2

m2

m2

m2

 

 

20.056

12.702

14.707

10.028

 

XA. 0800 - PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0810

XA.0820

Phá lớp vữa trát

Tường, cột, trụ

Xà, dầm, trần

 

m2

m2

 

 

8.022

12.702

 

XA. 0900 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.0910

XA.0920

XA.0930

Phá vỡ hàng rào:

Dây thép gai

Song sắt

Tre, gỗ

 

m2

m2

m2

 

 

2.674

6.017

1.337

 

XA. 1000 - CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1011

XA.1012

Cạo bỏ lớp vôi:

Tường, cột trụ

Xà, dầm, trần

 

m2

m2

 

 

4.011

4.680

 

 

XA.1021

XA.1022

XA.1023

XA.1024

Cạo bỏ lớp sơn cũ:

BÊTÔNG

Gỗ

Kính

Kim loại

 

m2

m2

m2

m2

 

 

7.354

6.685

10.028

13.370

 

XA. 1100 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1111

XA.1112

XA.1120

XA.1130

Đào bỏ mặt đường nhựa

Chiều dày ≤ 10cm

Chiều dày > 10cm

Cạo rỉ các kết cấu thép

Đục nhám mặt BÊTÔNG

 

m2

m2

m2

m2

 

 

6.685

14.707

16.713

10.028

 

XA. 1200 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG TƯỜNG BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Đục lỗ thông tường BÊTÔNG dày ≤ 11cm:

 

 

 

 

XA.1211

XA.1212

XA.1213

Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2

1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ

 

30.083

38.774

62.172

 

 

Đục lỗ thông tường BÊTÔNG dày ≤ 22cm:

 

 

 

 

XA.1221

XA.1222

XA.1223

Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2

1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ

 

68.189

88.913

143.063

 

XA. 1300 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Đục lỗ thông tường xây gạch dày ≤ 11cm:

 

 

 

 

XA.1311

XA.1312

XA.1313

Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2

1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ

 

5.348

6.685

8.022

 

 

Đục lỗ thông tường xây gạch dày ≤ 22cm:

 

 

 

 

XA.1321

XA.1322

XA.1323

Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2

Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2

1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ

 

8.022

9.359

10.696

 

XA. 1400 - ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: đồng/1 m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Đục mở tường BÊTÔNG làm cửa:

 

 

 

 

XA.1411

XA.1412

XA.1413

Chiều dày tường ≤ 11 cm

Chiều dày tường ≤ 22 cm

Chiều dày tường ≤ 33 cm

m2

m2

m2

 

106.963

204.567

258.717

 

 

Đục mở tường xây gạch làm cửa:

 

 

 

 

XA.1421

XA.1422

XA.1423

Chiều dày tường ≤ 11 cm

Chiều dày tường ≤ 22 cm

Chiều dày tường ≤ 33 cm

m2

m2

m2

 

21.393

32.089

52.145

 

XA. 1500 - ĐỤC TƯỜNG, SÀN THÀNH RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊTÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/1 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1510

XA.1520

Đục tường, sàn thành rãnh:

Tường, sàn BÊTÔNG

Tường, sàn gạch

 

m

m

 

 

32.757

8.022

 

Ghi chú: Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu BÊTÔNG cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức nói trên, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì đơn giá cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

- Bổ sung hao phí vật liệu que hàn là 1,8 kg vào đơn giá vật liệu.

- Đơn giá nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bêtông cốt thép được nhân với hệ số KNC = 0,8.

- Bổ sung hao phí máy thi công máy hàn 23kw là 0,25 ca vào đơn giá máy.

XA. 1600 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU

XA. 1610 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU GỖ CỦA MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1611

XA.1612

Tháo dỡ các kết cấu gỗ của mái:

Xà gồ, dầm, cầu phong

Vì kèo

 

m3

m3

 

 

174.484

215.263

 

XA. 1620 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC CỦA MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1621

XA.1622

XA.1623

XA.1624

XA.1625

XA.1626

Tháo dỡ các kết cấu khác của mái:

Li tô

Rui mè

Ngói móc

Ngói vẩy cá

Tôn

Fibrôximăng

 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

 

 

2.674

3.343

5.348

8.691

3.343

4.011

 

XA. 1630 - THÁO DỠ TRẦN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1631

XA.1632

XA.1633

Tháo dỡ trần:

Cót ép, tấm nhựa

Vôi rơm (cả tháo lati)

Trần gỗ

 

m2

m2

m2

 

 

1.337

6.685

5.348

 

XA. 1640 - THÁO DỠ KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1641

XA.1642

Tháo dỡ khuôn cửa:

Khuôn cửa đơn

Khuôn cửa kép

 

m

m

 

 

6.685

10.028

 

XA. 1650 - THÁO DỠ CÁNH CỬA

Đơn vị tính: đồng/1 cánh cửa

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1651

XA.1652

Tháo dỡ cánh cửa:

Cửa đi

Cửa sổ

 

1 cánh cửa

1 cánh cửa

 

 

3.343

2.006

 

XA. 1660 - THÁO DỠ CẦU THANG GỖ

XA. 1661 - THÁO DỠ BẬC THANG

Đơn vị tính: đồng/1 bậc

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.1661

Tháo dỡ bậc thang

1 bậc

 

4.011

 

XA. 1662 - THÁO DỠ YẾM THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.1662

Tháo dỡ yếm thang

m2

 

5.311

 

XA. 1663 - THÁO DỠ LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.1663

Tháo dỡ lan can

m

 

6.685

 

XA. 1670 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1671

XA.1672

XA.1673

Tháo dỡ vách ngăn:

Khung mắt cáo

Giấy, ván ép, gỗ ván

Nhôm kính, gỗ kính

 

m2

m2

m2

 

 

2.006

2.674

7.354

 

XA. 1680 - THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XA.1681

XA.1682

XA.1683

XA.1684

Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh

Bồn tắm

Chậu rửa

Bệ xí

Chậu tiểu

 

bộ

bộ

bộ

bộ

 

 

33.426

7.354

10.028

10.028

 

XA. 1690 - THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊTÔNG, GANG, THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Tháo dỡ các cấu kiện bằng BÊTÔNG, gang, thép:

 

 

 

 

XA.1691

XA.1692

XA.1693

XA.1694

XA.1695

Trọng lượng ≤ 50kg

Trọng lượng ≤ 100kg

Trọng lượng ≤ 150kg

Trọng lượng ≤ 250kg

Trọng lượng ≤ 350kg

1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện

 

28.746

58.161

78.217

137.047

200.556

 

XA. 1710 - CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cắt mặt đường bêtông Asphalt:

 

 

 

 

XA.1711

XA.1712

XA.1713

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm

100m

100m

100m

26.041

31.249

36.457

122.748

139.486

160.409

46.140

52.432

60.821

XA. 1710 - CẮT BÊTÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V…)

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cắt bêtông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật:

 

 

 

 

XA.1721

XA.1722

XA.1723

XA.1724

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 8cm

100m

100m

100m

100m

208.325

239.574

281.238

333.320

418.458

557.945

662.559

767.174

692.104

838.914

985.723

1.132.533

XA. 1800 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải bằng Ôtô 7 tấn trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cào bóc lớp mặt đường BÊTÔNG Asphalt:

 

 

 

 

XA.1810

XA.1820

XA.1830

XA.1840

XA.1850

Chiều dày lớp cắt ≤ 3cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 4cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

418.133

561.493

77.653

101.547

137.387

146.460

170.871

198.768

231.547

269.906

1.202.782

1.319.238

1.456.659

1.601.302

1.758.984

XA. 1900 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn

 

 

 

 

XA.1910

XA.1920

XA.1930

XA.1940

XA.1950

Chiều dày lớp cắt ≤ 3cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 4cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm

100m

100m

100m

100m

100m

 

 

11.964

15.483

19.706

23.225

30.967

XA. 2000 - KHOAN BÊTÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bêtông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø12mm:

Lỗ khoan Ø12mm:

 

 

 

 

XA.2011

XA.2012

XA.2013

Chiều sâu khoan ≤ 5cm

Chiều sâu khoan ≤ 10cm

Chiều sâu khoan ≤ 15cm

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

262

524

787

936

1.070

1.203

2.690

3.459

4.074

 

Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø16mm:

Lỗ khoan Ø16mm:

 

 

 

 

XA.2022

XA.2023

XA.2024

Chiều sâu khoan ≤ 10cm

Chiều sâu khoan ≤ 15cm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

699

1.049

1.399

1.203

1.404

1.538

4.612

7.303

9.225

 

Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø20mm:

Lỗ khoan Ø20mm:

 

 

 

 

XA.2034

XA.2035

XA.2036

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1.538

1.923

2.308

1.738

1.939

2.206

10.993

13.760

16.450

 

Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø22mm:

Lỗ khoan Ø16mm:

 

 

 

 

XA.2044

XA.2045

XA.2046

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1.748

2.185

2.622

1.872

2.139

2.407

11.915

14.606

17.373

XA. 2100 - KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊTÔNG CỐT THÉP - GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bêtông 0,6kw đường kính Ø24mm, khoan mở rộng bằng máy khoan BÊTÔNG 1,5 kw đường kính Ø40mm, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø40mm:

 

 

 

 

XA.2110

XA.2114

XA.2115

XA.2116

XA.2117

Lỗ khoan Ø40mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm

 

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

 

20.380

20.380

20.380

20.380

 

12.033

12.702

13.370

14.039

 

9.619

11.296

12.896

14.726

 

Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø50mm:

 

 

 

 

XA.2120

XA.2124

XA.2125

XA.2126

XA.2127

Lỗ khoan Ø50mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm

 

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

 

50.270

50.270

50.270

50.270

 

12.033

12.702

13.370

14.039

 

11.004

12.934

14.941

16.864

 

Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø60mm:

 

 

 

 

XA.2130

XA.2134

XA.2135

XA.2136

XA.2137

Lỗ khoan Ø60mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm

 

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

 

54.346

54.346

54.346

54.346

 

12.033

12.702

13.370

14.039

 

11.680

13.780

15.956

18.048

 

Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø70mm:

 

 

 

 

XA.2140

XA.2144

XA.2145

XA.2146

XA.2147

Lỗ khoan Ø70mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm

 

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

 

30.569

30.569

30.569

30.569

 

12.033

12.702

13.370

14.039

 

12.442

14.710

17.056

19.317

 

Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø80mm:

 

 

 

 

XA.2150

XA.2154

XA.2155

XA.2156

XA.2157

Lỗ khoan Ø80mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm

 

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

 

30.569

30.569

30.569

30.569

 

12.033

12.702

13.370

14.039

 

13.203

15.726

18.325

20.755

XA. 2200 - CẮT SÀN, TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí cắt, cắt bêtông bằng máy, cậy phá bêtông khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo yêu cầu kỹ thuật.

XA. 2210 - CẮT SÀN BÊTÔNG BẰNG MÁY

XA. 2220 - CẮT TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.2210

XA.2211

XA.2212

XA.2213

Cắt sàn BÊTÔNG bằng máy:

Chiều dày sàn ≤ 10cm

Chiều dày sàn ≤ 15cm

Chiều dày sàn ≤ 20cm

 

m

m

m

 

490

782

1.165

 

20.724

31.420

41.448

 

8.538

12.760

20.044

XA.2220

XA.2223

XA.2224

XA.2225

XA.2226

Cắt tường BÊTÔNG bằng máy:

Chiều dày tường ≤ 20cm

Chiều dày tường ≤ 30cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm

 

m

m

m

m

 

7.737

8.158

8.872

9.994

 

42.117

62.841

94.930

141.726

 

28.303

43.742

64.326

97.775

XA. 2300 - ĐỤC LỚP BÊTÔNG MẶT NGOÀI CÁC LOẠI KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc:

Đục lớp bêtông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu BÊTÔNG; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Đục lớp bêtông mặt ngoài các loại kết cấu bêtông bằng búa căn

Chiều dày đục ≤ 3cm

 

 

 

 

XA.2310

XA.2320

Đục theo hướng nằm ngang

Đục từ dưới lên

m2

m2

121

121

11.031

12.033

19.954

29.931

XA.2410 - PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊTÔNG

Thành phần công việc:

Đổ cát vào phiễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bêtông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.

Đơn vị: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XA.2410

Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bêtông

m2

3.712

1.404

11.846

XA.2500 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Phá vỡ các kết cấu bêtông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Phá dỡ bằng búa căn, kết cấu BÊTÔNG:

 

 

 

 

XA.2511

XA.2512

Có cốt thép

Không có thép

m3

m3

13.586

188.306

172.963

1.257.755

1.013.575

 

Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu BÊTÔNG:

 

 

 

 

XA.2521

XA.2522

Có cốt thép

Không có thép

m3

m3

13.586

211.322

196.675

179.854

126.898

Chương 2.

CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH

I. YÊU CẦU KỸ THUẬ

- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới nước trước khi xây.

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.

- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.

- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng Ximăng PCB.30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

XB. 1000 - XÂY ĐÁ HỘC

XB. 1100 - XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây móng

Chiều dày ≤ 60cm

 

 

 

 

XB.1113

XB.1114

XB.1115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

138.384

138.384

138.384

 

 

Chiều dày > 60cm

 

 

 

 

XB.1123

XB.1124

XB.1125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

135.041

135.041

135.041

 

XB. 1200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây tường thẳng

Chiều dày ≤ 60cm

 

 

 

 

XB.1213

XB.1214

XB.1215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

183.843

183.843

183.843

 

 

Chiều dày > 60cm

 

 

 

 

XB.1223

XB.1224

XB.1225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

174.484

174.484

174.484

 

XB. 1300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

Chiều dày ≤ 60cm

 

 

 

 

XB.1313

XB.1314

XB.1315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

203.899

203.899

203.899

 

 

Chiều dày > 60cm

 

 

 

 

XB.1323

XB.1324

XB.1325

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

191.865

191.865

191.865

 

XB. 1400 - XÂY MỐ, TRỤ CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây mố cầu

 

 

 

 

XB.1413

XB.1414

XB.1415

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

195.876

195.876

195.876

 

 

Xây trụ, cột cầu

 

 

 

 

XB.1423

XB.1424

XB.1425

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

418.572

455.701

495.615

342.282

342.282

342.282

 

 

Xây tường cánh, tường đầu cầu:

 

 

 

 

XB.1433

XB.1434

XB.1435

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

187.186

187.186

187.186

 

XB. 1500 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây mặt bằng

 

 

 

 

XB.1513

XB.1514

XB.1515

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

161.113

161.113

161.113

 

 

Xây mái dốc thẳng

 

 

 

 

XB.1523

XB.1524

XB.1525

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

167.799

167.799

167.799

 

 

Xây mái dốc cong

 

 

 

 

XB.1533

XB.1534

XB.1535

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

312.279

349.408

389.322

177.826

177.826

177.826

 

XB. 1600 - XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xếp đá khan không chít mạch

 

 

 

 

XB.1610

XB.1620

XB.1630

Mặt bằng

Mái dốc thẳng

Mái dốc thẳng

m3

m3

m3

153.586

153.586

160.600

88.245

102.952

145.737

 

 

Xếp đá khan có chít mạch

Xếp đá khan mặt bằng

 

 

 

 

XB.1643

XB.1644

XB.1645

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

177.630

186.537

189.887

117.660

117.660

117.660

 

 

Xếp đá khan mái dốc thẳng

 

 

 

 

XB.1653

XB.1654

XB.1655

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

177.630

183.537

189.887

129.024

129.024

129.024

 

 

Xếp đá khan mái dốc cong

 

 

 

 

XB.1663

XB.1664

XB.1665

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

183.942

189.849

196.199

147.743

147.743

147.743

 

XB. 1710 - XÂY CỐNG

XB. 1720 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Xây cống

 

 

 

 

XB.1713

XB.1714

XB.1715

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

304.439

341.568

381.482

254.706

254.706

254.706

 

 

Xây các kết cấu phức tạp khác

 

 

 

 

XB.1723

XB.1724

XB.1725

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

306.739

343.868

383.782

314.873

314.873

314.873

 

XB. 3000 - XÂY ĐÁ CHẺ

XB. 3100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

XB. 3200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

XB. 3300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.3100

XB.3113

XB.3114

XB.3115

Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m3

m3

m3

 

761.561

787.720

815.842

 

207.834

207.834

207.834

 

XB.3210

Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm

 

 

 

 

XB.3213

XB.3214

XB.3215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

764.996

791.999

821.028

235.732

235.732

235.732

 

XB.3220

Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm

 

 

 

 

XB.3223

XB.3224

XB.3225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

731.720

757.879

786.001

207.834

207.834

207.834

 

XB.3310

Xây trụ độc lập bằng đá chẻ

 

 

 

 

XB.3313

XB.3314

XB.3315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

735.155

762.158

791.187

335.464

335.464

335.464

 

XB. 3400 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25CM)

XB. 3500 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.3410

XB.3413

XB.3414

XB.3415

Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m3

m3

m3

 

256.776

281.247

307.554

 

135.999

135.999

135.999

 

XB.3510

Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm

 

 

 

 

XB.3513

XB.3514

XB.3515

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

267.078

293.237

321.359

156.922

156.922

156.922

 

XB.3520

Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm

 

 

 

 

XB.3523

XB.3524

XB.3525

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

256.776

281.247

307.554

146.460

146.460

146.460

 

XB. 3600 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25CM)

XB. 3700 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.3610

XB.3613

XB.3614

XB.3615

Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m3

m3

m3

 

283.310

308.625

335.839

 

135.999

135.999

135.999

 

XB.3710

Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm

 

 

 

 

XB.3713

XB.3714

XB.3715

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

288.368

314.527

342.649

146.460

146.460

146.460

 

XB.3720

Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm

 

 

 

 

XB.3723

XB.3724

XB.3725

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

283.310

308.625

335.839

141.578

141.578

141.578

 

XB. 6000 - XÂY GẠCH THẺ (4X8X19CM)

XB. 6100 - XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.6110

Xây móng gạch thẻ chiều dày ≤ 30cm

 

 

 

 

XB.6113

XB.6114

XB.6115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

690.474

720.008

751.758

188.523

188.523

188.523

 

XB.6120

Xây móng gạch thẻ chiều dày > 30cm

 

 

 

 

XB.6123

XB.6124

XB.6125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

679.091

709.469

742.126

167.130

167.130

167.130

 

XB. 6200 - XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.6210

Xây tường gạch thẻ chiều dày ≤ 10cm

 

 

 

 

XB.6213

XB.6214

XB.6215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

716.476

734.196

753.246

261.391

261.391

261.391

 

XB.6220

Xây tường gạch thẻ chiều dày ≤ 20cm

 

 

 

 

XB.6223

XB.6224

XB.6225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

660.749

689.439

720.282

232.645

232.645

232.645

 

XB.6230

Xây tường gạch thẻ chiều dày > 20cm

 

 

 

 

XB.6233

XB.6234

XB.6235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

654.713

685.091

717.748

222.617

222.617

222.617

 

XB. 6300 - XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.6310

XB.6313

XB.6314

XB.6315

Xây cột trụ gạch thẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m3

m3

m3

 

629.201

657.891

688.734

 

386.405

386.405

386.405

 

XB. 6400 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.6410

Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

 

 

 

 

XB.6413

XB.6414

XB.6415

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

652.712

682.246

713.996

391.753

391.753

391.753

 

XB. 7200 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG TUYNEN (8X8X19CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.7210

Xây tường

Chiều dày ≤ 10cm

 

 

 

 

XB.7213

XB.7214

XB.7215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

584.739

599.085

614.506

188.523

188.523

188.523

 

XB.7220

Xây tường

Chiều dày <= 30cm

 

 

 

 

XB.7223

XB.7224

XB.7225

XB.7230

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

Xây tường

m3

m3

m3

576.312

594.876

614.833

164.456

164.456

164.456

 

 

Chiều dày > 30cm

 

 

 

 

XB.7233

XB.7234

XB.7235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

561.860

584.644

609.136

142.395

142.395

142.395

 

XB. 9000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XB.9010

Xây tường gạch thông gió 20x20cm

 

 

 

 

XB.9013

XB.9014

XB.9015

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m3

m3

m3

96.985

97.576

98.211

56.824

56.824

56.824

 

Chương 3.

CÔNG TÁC BÊTÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ

Đơn giá công tác bêtông đá dăm đổ tại chỗ sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc bao gồm ba nhóm công tác:

- Đổ bêtông.

- Gia công, lắp dựng cốt thép.

- Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

XC. 0000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊTÔNG

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- Khi trộn bêtông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng định mức cấp phối vật liệu đã quy định.

- Khi đổ bêtông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bêtông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng, đầm đến khi nổi nước ximăng thì thôi. Chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.

- Không được đổ bêtông từ độ cao > 1,5m. Nếu đổ bêtông ở độ cao > 1,5m phải đổ bằng máng.

- Khi vận chuyển bêtông không để rơi vãi, mất nước, phân tầng. Nếu trường hợp bị phân tầng thì khi vận chuyển đến nơi đổ phải trộn lại trước khi đổ vữa bêtông vào các kết cấu.

- Khi đổ bêtông tiếp lên kết cấu bêtông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bêtông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước ximăng lên bề mặt bêtông cũ.

- Vữa bêtông trong đơn giá sử dụng Ximăng PCB.30 độ sụt 2-4 cm.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá gia công lắp dựng cốt thép; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bêtông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì đơn giá sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bêtông bằng thủ công và bảo dưỡng bêtông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

XC. 1000 - BÊTÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

XC. 1100 - BÊTÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông lót móng đá 4x6

 

 

 

 

XC.1112

XC.1113

XC.1114

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

m3

m3

m3

408.506

465.476

581.182

220.260

220.260

220.260

 

XC. 1200 - BÊTÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông móng đá 1x2

Chiều rộng ≤ 250cm

 

 

 

 

XC.1212

XC.1213

XC.1214

XC.1215

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

206.575

206.575

206.575

206.575

 

 

Chiều rộng > 250cm

 

 

 

 

XC.1222

XC.1223

XC.1224

XC.1225

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

595.298

661.048

729.007

980.733

271.089

271.089

271.089

271.089

 

 

Bêtông móng đá 2x4

Chiều rộng ≤ 250cm

 

 

 

 

XC.1232

XC.1233

XC.1234

XC.1235

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

206.575

206.575

206.575

206.575

 

 

Chiều rộng > 250cm

 

 

 

 

XC.1242

XC.1243

XC.1244

XC.1245

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

562.392

624.268

689.999

766.008

271.089

271.089

271.089

271.089

 

 

Bêtông móng đá 4x6

Chiều rộng ≤ 250cm

 

 

 

 

XC.1252

XC.1253

XC.1254

XC.1255

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

488.749

548.447

610.241

675.132

206.575

206.575

206.575

206.575

 

 

Chiều rộng > 250cm

 

 

 

 

XC.1262

XC.1263

XC.1264

XC.1265

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

534.159

593.857

655.651

720.542

271.089

271.089

271.089

271.089

 

XC. 1300 - BÊTÔNG NỀN

XC. 1400 - BÊTÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông nền đá 1x2

 

 

 

 

XC.1312

XC.1313

XC.1314

XC.1315

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

192.890

192.890

192.890

192.890

 

 

Bêtông nền đá 2x4

 

 

 

 

XC.1322

XC.1323

XC.1324

XC.1325

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

192.890

192.890

192.890

192.890

 

 

Bêtông nền đá 4x6

 

 

 

 

XC.1332

XC.1333

XC.1334

XC.1335

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

488.749

548.447

610.241

675.132

192.890

192.890

192.890

192.890

 

 

Bêtông bệ máy đá 1x2

 

 

 

 

XC.1422

XC.1423

XC.1424

XC.1425

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

231.338

231.338

231.338

231.338

 

 

Bêtông bệ máy đá 2x4

 

 

 

 

XC.1432

XC.1433

XC.1434

XC.1435

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

231.338

231.338

231.338

231.338

 

 

Bêtông bệ máy đá 4x6

 

 

 

 

XC.1442

XC.1443

XC.1444

XC.1445

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

488.749

548.447

610.241

675.132

231.338

231.338

231.338

231.338

 

XC. 2000 - BÊTÔNG TƯỜNG, CỘT, XÀ DẦM, GIẰNG

XC. 2100 - BÊTÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông tường đá 1x2

Chiều rộng ≤ 45cm

 

 

 

 

XC.2112

XC.2113

XC.2114

XC.2115

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

698.226

763.976

831.935

1.083.661

455.262

455.262

455.262

455.262

 

 

Chiều rộng > 45cm

 

 

 

 

XC.2122

XC.2123

XC.2124

XC.2125

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

640.708

706.457

774.417

1.026.143

406.460

406.460

406.460

406.460

 

 

Bêtông tường đá 2x4

Chiều rộng ≤ 45cm

 

 

 

 

XC.2132

XC.2133

XC.2134

XC.2135

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

665.320

727.197

792.928

868.936

455.262

455.262

455.262

455.262

 

 

Chiều rộng > 45cm

 

 

 

 

XC.2142

XC.2143

XC.2144

XC.2145

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

607.801

669.678

735.409

811.418

406.460

406.460

406.460

406.460

 

XC. 2200 - BÊTÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông cột đá 1x2

Tiết diện ≤ 0,1m2

 

 

 

 

XC.2212

XC.2213

XC.2214

XC.2215

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

625.571

691.321

759.280

1.011.006

546.849

546.849

546.849

546.849

 

 

Tiết diện > 0,1m2

 

 

 

 

XC.2222

XC.2223

XC.2224

XC.2225

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

610.434

676.184

744.143

995.870

516.766

516.766

516.766

516.766

 

 

Bêtông cột đá 2x4

Tiết diện ≤ 0,1m2

 

 

 

 

XC.2232

XC.2233

XC.2234

XC.2235

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

592.665

654.541

720.272

796.281

546.849

546.849

546.849

546.849

 

 

Tiết diện > 0,1m2

 

 

 

 

XC.2242

XC.2243

XC.2244

XC.2245

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

577.528

639.405

705.136

781.144

516.766

516.766

516.766

516.766

 

XC. 2300 - BÊTÔNG XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông xà dầm, giằng đá 1x2

 

 

 

 

XC.2312

XC.2313

XC.2314

XC.2315

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

268.745

268.745

268.745

268.745

 

XC. 3000 - BÊTÔNG SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG.

XC. 3100 - BÊTÔNG SÀN MÁI

XC. 3200 - BÊTÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG.

XC. 3300 - BÊTÔNG CẦU THANG.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông sàn mái đá 1x2

 

 

 

 

XC.3112

XC.3113

XC.3114

XC.3115

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

208.578

208.578

208.578

208.578

 

 

Bêtông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

 

 

 

 

XC.3212

XC.3213

XC.3214

XC.3215

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

358.327

358.327

358.327

358.327

 

 

Bêtông cầu thang đá 1x2

 

 

 

 

XC.3312

XC.3313

XC.3314

XC.3315

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

447.908

447.908

447.908

447.908

 

XC. 4100 - BÊTÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2

 

 

 

 

XC.4112

XC.4113

XC.4114

XC.4115

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

247.132

247.132

247.132

247.132

 

XC. 4200 - BÊTÔNG MẶT ĐƯỜNG.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông mặt đường đá 1x2

Chiều dày ≤ 25cm

 

 

 

 

XC.4212

XC.4213

XC.4214

XC.4215

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

583.712

649.462

717.421

969.147

191.564

191.564

191.564

191.564

 

 

Chiều dày > 25cm

 

 

 

 

XC.4222

XC.4223

XC.4224

XC.4225

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

587.104

652.854

720.813

972.539

174.016

174.016

174.016

174.016

 

 

Bêtông mặt đường đá 2x4

Chiều dày ≤ 25cm

 

 

 

 

XC.4232

XC.4233

XC.4234

XC.4235

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

550.806

612.683

678.414

754.422

191.564

191.564

191.564

191.564

 

 

Chiều dày > 25cm

 

 

 

 

XC.4242

XC.4243

XC.4244

XC.4245

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

554.198

616.074

681.805

757.814

174.016

174.016

174.016

174.016

 

XC. 5000 - BÊTÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bêtông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Bêtông móng, mố, trụ đá 1x2

Trên cạn

 

 

 

 

XC.5112

XC.5113

XC.5114

XC.5115

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

319.517

319.517

319.517

319.517

72.030

72.030

72.030

72.030

 

Dưới nước

 

 

 

 

XC.5122

XC.5123

XC.5124

XC.5125

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

383.128

383.128

383.128

383.128

288.059

288.059

288.059

288.059

 

Bêtông móng, mố, trụ đá 2x4

Trên cạn

 

 

 

 

XC.5132

XC.5133

XC.5134

XC.5135

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

319.517

319.517

319.517

319.517

72.030

72.030

72.030

72.030

 

Dưới nước

 

 

 

 

XC.5142

XC.5143

XC.5144

XC.5145

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

383.128

383.128

383.128

383.128

288.059

288.059

288.059

288.059

 

Bêtông mũ mố, mũ trụ đá 1x2

Trên cạn

 

 

 

 

XC.5212

XC.5213

XC.5214

XC.5215

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

600.282

600.282

600.282

600.282

72.030

72.030

72.030

72.030

 

Dưới nước

 

 

 

 

XC.5222

XC.5223

XC.5224

XC.5225

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

549.888

615.638

683.597

935.324

719.461

719.461

719.461

719.461

288.059

288.059

288.059

288.059

 

Bêtông mũ mố, mũ trụ đá 2x4

Trên cạn

 

 

 

 

XC.5232

XC.5233

XC.5234

XC.5235

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

600.282

600.282

600.282

600.282

72.030

72.030

72.030

72.030

 

Dưới nước

 

 

 

 

XC.5242

XC.5243

XC.5244

XC.5245

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

516.982

578.859

644.590

720.598

719.461

719.461

719.461

719.461

288.059

288.059

288.059

288.059

XC. 6000 - PHUN BÊTÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊTÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn bêtông bằng máy trộn, vận chuyển bêtông khô vào máy phun, phun ép bêtông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Phun bêtông bằng máy phun áp lực chiều dày 5cm đá 1x2.

Phun từ dưới lên

 

 

 

 

XC.6112

XC.6113

XC.6114

XC.6115

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

32.918

36.855

40.923

55.992

20.457

20.457

20.457

20.457

80.146

80.146

80.146

80.146

 

Phun ngang

 

 

 

 

XC.6122

XC.6123

XC.6124

XC.6125

Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300

m3

m3

m3

m3

32.918

36.855

40.923

55.992

17.716

17.716

17.716

17.716

66.381

66.381

66.381

66.381

XD. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XD. 1100 - CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép móng

 

 

 

 

XD.1110

XD.1120

XD.1130

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

163.119

139.052

110.974

 

XD. 1200 - CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép bệ máy

 

 

 

 

XD.1210

XD.1220

XD.1230

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

170.473

154.428

140.389

 

XD. 1300 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép tường

 

 

 

 

XD.1310

XD.1320

XD.1330

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

169.476

132.512

104.615

 

XD. 1400 - CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép cột

 

 

 

 

XD.1410

XD.1420

XD.1430

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

186.214

145.763

126.932

 

XD. 1500 - CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép xà dầm, giằng

 

 

 

 

XD.1510

XD.1520

XD.1530

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

258.747

142.276

109.497

 

XD. 1600 - CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng

 

 

 

 

XD.1610

XD.1620

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính > 10mm

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

248.285

225.968

 

XD. 1700 - CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép sàn mái

 

 

 

 

XD.1710

XD.1720

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính > 10mm

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

183.843

167.130

 

XD. 1800 - CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép cầu thang

 

 

 

 

XD.1810

XD.1820

XD.1830

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.784

1.649.784

248.983

226.665

205.742

 

XD. 1900 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

 

 

 

 

XD.1910

XD.1920

XD.1930

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.649.285

1.649.610

198.144

137.458

115.523

15.176

41.121

39.668

XD. 2000 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

 

 

 

 

XD.2010

XD.2020

XD.2030

Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm

100kg

100kg

100kg

1.554.069

1.693.441

1.696.687

245.670

171.091

142.576

23.951

46.644

49.527

XE. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊTÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- Ván khuôn cho công tác bêtông đổ tại chỗ phải đảm bảo chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bêtông.

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước ximăng khi đổ bêtông.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1 m2 diện tích mặt bêtông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt kết cấu bêtông có diện tích chỗ rỗng ≤0,5m2 sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh… mang đến nơi sản xuất và lắp dựng.

- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván. Khoan bắt vít bulông (nếu có) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo đúng yêu cầu.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.

- Kiểm tra và điều chỉnh.

- Trám, chèn khe hở.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XE. 1000 - VÁN KHUÔN GỖ

XE. 1100 - MÓNG ĐÀI BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1110

Móng đài, bệ máy

m2

47.576

10.028

 

XE. 1200 - MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1210

XE.1220

Móng tròn, đa giác

Móng vuông, chữ nhật

m2

m2

53.743

47.655

36.100

22.061

 

XE. 1300 - CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1310

XE.1320

Cột, mố, trụ tròn, elíp

Cột, mố, trụ vuông, chữ nhật

m2

m2

58.322

50.495

63.611

25.591

 

XE. 1400 - XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1410

Xà dầm, giằng

m2

63.325

27.784

 

XE. 1500 - TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XE.1510

XE.1520

Tường

Chiều dày ≤ 45cm

Chiều dày > 45cm

 

m2

m2

 

47.913

50.849

 

22.666

26.322

 

XE. 1600 - SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1610

XE.1620

Sàn mái

Lanh tô, lanh liền mái hắt, máng nước, tấm đan

m2

m2

53.077

53.077

21.935

22.666

 

XE. 1700 - CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XE.1710

Cầu thang

m2

74.595

36.558

 

Chương 4.

CÔNG TÁC LÀM MÁI

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Lợp ngói máy phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thép nhỏ, buộc ngói vào litô

- Lợp ngói 75 viên/m2 (ngói vẫy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.

- Lợp Fibrôximăng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm bằng rông đen cao su dày ≤ 3mm.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrôximăng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibrô ximăng, đặt móc sắt.

- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bulông (đối với mái lợp tôn, tấm nhựa, tấm Fibrô ximăng)

- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XF. 1100 - LỢP MÁI NGÓI 22 V/M2

XF. 1200 - LỢP MÁI NGÓI 13 V/M2

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lợp mái ngói 22v/m2

 

 

 

 

XF.1110

XF.1120

Đóng li tô

Lợp mái

m2

m2

14.764

13.261

9.764

10.461

 

 

Lợp mái ngói 13v/m2

 

 

 

 

XF.1210

XF.1220

Đóng li tô

Lợp mái

m2

m2

10.405

12.079

8.369

9.067

 

XF. 1300 - DÁN NGÓI MŨ HÀI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XF.1310

Dán ngói mũ hài trên mái nghiêng bêtông

 

 

 

 

XF.1313

Vữa xi măng mác 50

m2

112.087

59.282

 

XF.1314

Vữa xi măng mác 100

m2

114.197

59.282

 

XF.1315

Vữa xi măng mác 150

m2

116.465

59.282

 

XF. 1400 - ĐẢO NGÓI 22 V/M2, NGÓI 13 V/M2, NGÓI 75 V/M2

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Đảo ngói

 

 

 

 

XF.1410

Loại ngói 22v/m2

m2

 

16.041

 

XF.1420

Loại ngói 13v/m2

m2

 

12.554

 

XF.1430

Loại ngói 75v/m2

m2

 

20.923

 

XF. 1500 -  LỢP MÁI NGÓI 75V/M2

XF. 1600 - LỢP MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lợp mái ngói 75v/m2

 

 

 

 

XF.1510

XF.1520

Đóng li tô

Lợp mái

m2

m2

26.252

23.166

10.461

16.041

 

 

Lợp mái ngói âm dương

 

 

 

 

XF.1610

XF.1620

Đóng li tô

Lợp mái

m2

m2

27.750

346.715

11.159

16.041

 

XF. 1700 - LỢP MÁI FIBRÔ XIMĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XF.1711

Lợp mái Fibrôximăng

m2

37.898

14.646

 

XF.1721

Lợp mái tôn

m2

82.480

10.461

 

XF.1731

Lợp tấm nhựa

m2

34.484

9.764

 

XF. 2000 - XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

XF. 2100 - XÂY BẰNG GẠCH CHỈ

XF. 2120 - XÂY BẰNG GẠCH THẺ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XF.2110

Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ (kể cả trát)

 

 

 

 

XF.2113

XF.2114

XF.2115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m

m

m

142.560

145.218

148.075

12.554

12.554

12.554

 

 

Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ

 

 

 

 

XF.2210

XF.2113

XF.2114

XF.2115

Trát mộng 5cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m

m

m

 

4.565

4.982

5.430

 

9.067

9.067

9.067

 

XF.2220

XF.2213

XF.2214

XF.2215

Trát mộng 10cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m

m

m

 

8.515

9.197

9.931

 

9.764

9.764

9.764

 

XF. 3100 - XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

XF. 3200 - XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XF.3110

XF.3113

XF.3114

XF.3115

Xây bờ nóc bằng ngói bò

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m

m

m

m

 

9.596

10.216

10.883

 

4.185

4.185

4.185

 

XF.3210

XF.3213

XF.3214

XF.3215

Xây bờ chảy bằng gạch chỉ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m

m

m

m

 

73.083

74.855

76.760

 

5.579

5.579

5.579

 

Chương 5.

CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

XG. 0000 - CÔNG TÁC TRÁT

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. Dầm, trần bêtông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi, lõm hoặc giáp lai.

- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đổ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí …) thì mức chi phí của đơn giá tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây:

Số thứ tự

Điều kiện trát

Hệ số

1

Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm

1,2

2

Trát các kết cấu phức tạp khác

1,3

- Nếu trát tường gạch rỗng 4 ÷ 6 lỗ thì đơn giá chi phí vữa tăng 10%.

- Nếu trát tường có đánh màu bằng ximăng thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số KVL = 1,05, KNC = 1,1.

- Nếu phải bả lớp bám dính bằng ximăng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bêtông thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số KVL = 1,25, KNC = 1,2.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

­- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.

- Chùi và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trộn vữa.

- Trát vào kết cấu.

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn nơi làm việc.

XG. 1100 - TRÁT TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

 

XG.1113

XG.1114

XG.1115

Trát tường

Chiều dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

 

m2

m2

m2

 

 

4.465

5.562

6.742

 

 

15.483

15.483

15.483

 

 

XG.1123

XG.1124

XG.1125

Chiều dày 1,5 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

6.526

8.130

9.853

 

16.041

16.041

16.041

 

 

XG.1133

XG.1134

XG.1135

Chiều dày 2 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

8.587

10.697

12.965

 

16.738

16.738

16.738

 

XG. 1200 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang

 

 

 

 

 

XG.1213

XG.1214

XG.1215

Chiều dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

4.833

6.020

7.296

 

37.661

37.661

37.661

 

 

XG.1223

XG.1224

XG.1225

Chiều dày 1,5 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

6.904

8.600

10.424

 

38.359

38.359

38.359

 

 

XG.1233

XG.1234

XG.1235

Chiều dày 2 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

9.666

12.040

14.593

 

39.056

39.056

39.056

 

XG. 1300 - TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XG.1313

XG.1314

XG.1315

Trát xà dầm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

6.526

8.130

9.853

 

34.872

34.872

34.872

 

 

XG.1323

XG.1324

XG.1325

Trát trần

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

6.526

8.130

9.853

 

31.384

31.384

31.384

 

XG. 1400 - TRÁT PHÀO ĐƠN, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XG.1413

XG.1414

XG.1415

Trát phào đơn

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m

m

m

 

4.122

5.134

6.223

 

21.015

21.015

21.015

 

 

XG.1423

XG.1424

XG.1425

Trát gờ chỉ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m

m

m

 

962

1.198

1.452

 

16.165

16.165

16.165

 

XG. 1500 - TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm

 

 

 

 

XG.1513

XG.1514

XG.1515

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

4.465

5.562

6.742

22.318

22.318

22.318

 

XG. 2100 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XG.2113

XG.2114

XG.2115

Trát vẩy tường chống vang

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

15.457

19.254

23.336

 

29.990

29.990

29.990

 

XG. 3100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Trát Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm

 

 

 

 

XG.3113

XG.3114

XG.3115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

4.376

4.521

4.677

31.384

31.384

31.384

 

XG. 3200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

XG. 3300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LANCAN, DIỀM CHE NẮNG.

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Trát Granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm

 

 

 

 

XG.3213

XG.3214

XG.3215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

54.392

55.841

57.399

285.947

285.947

285.947

 

 

Trát Granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng dày 1cm

 

 

 

 

XG.3313

XG.3314

XG.3315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

43.674

45.123

46.680

236.429

236.429

236.429

 

 

Trát Granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng dày 2,5cm

 

 

 

 

XG.3323

XG.3324

XG.3325

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.076

50.525

52.083

248.285

248.285

248.285

 

XG. 4000 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XG.4113

XG.4114

XG.4115

Trát tường dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

43.674

45.123

46.680

 

192.491

192.491

192.491

 

 

XG.4123

XG.4124

XG.4125

Trát tường dày 1,5 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

49.076

50.525

52.083

 

201.558

201.558

201.558

 

 

XG.4213

XG.4214

XG.4215

Trát trụ, cột dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

43.674

45.123

46.680

 

249.680

249.680

249.680

 

 

XG.4223

XG.4224

XG.4225

Trát trụ, cột dày 1,5 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

49.076

50.525

52.083

 

261.537

261.537

261.537

 

XG. 5000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

XG.5113

XG.5114

XG.5115

Trát tường dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

47.034

48.476

50.026

 

130.420

130.420

130.420

 

 

XG.5213

XG.5214

XG.5215

Trát trụ, cột dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

47.034

48.476

50.026

 

164.594

164.594

164.594

 

XG. 6000 - TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Trát đá rửa thành ôvăng, sênô, lancan, diềm chắn nắng

 

 

 

 

XG.6113

XG.6114

XG.6115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

55.667

58.041

60.594

175.753

175.753

175.753

 

XH. 0000 - CÔNG TÁC LÁNG VỮA

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.

- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.

- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XH. 1100 - LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Láng nền sàn không đánh màu

 

 

 

 

 

XH.1113

XH.1114

XH.1115

Chiều dày 2cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

9.618

11.980

14.520

 

6.974

6.974

6.974

 

 

XH.1123

XH.1124

XH.1125

Chiều dày 3cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

13.396

16.687

20.225

 

8.369

8.369

8.369

 

XH. 1200 - LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Láng nền sàn có đánh màu

 

 

 

 

 

XH.1213

XH.1214

XH.1215

Chiều dày 2cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

9.938

12.301

14.841

 

10.461

10.461

10.461

 

 

XH.1223

XH.1224

XH.1225

Chiều dày 3cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

13.717

17.008

20.545

 

11.159

11.159

11.159

 

XH. 1300 - LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 2 cm

 

 

 

 

XH.1313

XH.1314

XH.1315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

4.809

5.990

7.260

13.949

13.949

13.949

 

 

Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2 cm

 

 

 

 

XH.1323

XH.1324

XH.1325

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

8.566

10.592

12.769

36.964

36.964

36.964

 

 

Láng mương cáp, mương rãnh dày 1 cm

 

 

 

 

XH.1333

XH.1334

XH.1335

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

4.809

5.990

7.260

25.108

25.108

25.108

 

 

XH.1343

XH.1344

XH.1345

Láng hè dày 3 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

 

m2

m2

m2

 

14.060

17.435

21.064

 

11.856

11.856

11.856

 

XH. 1400 - LÁNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Láng cầu thang thường

 

 

 

 

XH.1413

XH.1414

XH.1415

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

9.618

11.980

14.520

19.528

19.528

19.528

 

 

Láng cầu thang xoáy trôn ốc

 

 

 

 

XH.4323

XH.4324

XH.4325

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

10.018

12.381

14.921

23.713

23.713

23.713

 

Ghi chú: Khi láng cầu thang có gờ mũ ở bậc thì đơn giá vật liệu được nhân với hệ số KVL = 1,1, đơn giá nhân công được nhân với hệ số KNC = 1,3.

XH. 2100 - LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XH.2110

XH.2120

Láng Granitô nền sàn

Láng cầu thang

m2

m2

29.485

25.825

159.014

290.131

 

Chương 6.

CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

I. CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

1. Yêu cầu kỹ thuật

- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.

- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải liên kết giữa đá ốp vào mặt ốp.

- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết nữa.

2. Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

II. CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

1. Yêu cầu kỹ thuật

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước, thường hoặc nước ximăng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng).

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trát lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ≤ 1cm, gạch lá nem, gạch ximăng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn và màu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ≤ 5mm, gạch men sứ, gạch ximăng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ≤ 10mm.

2. Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XI. 0000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

XI. 1000 - ỐP GẠCH XIMĂNG 20X20; 20X10 CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường gạch ximăng 20x20 cm

 

 

 

 

XI.1113

XI.1114

XI.1115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.364

50.545

51.815

51.193

51.193

51.193

 

 

Ốp trụ, cột gạch ximăng 20x20 cm

 

 

 

 

XI.1213

XI.1214

XI.1215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

54.536

56.139

57.863

82.060

82.060

82.060

 

 

Ốp chân tường gạch ximăng 20x10 cm

 

 

 

 

XI.1313

XI.1314

XI.1315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

51.952

53.555

55.279

86.577

86.577

86.577

 

XI. 2000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 20X15; 20X20; 20X30 CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường gạch men sứ 20x15 cm

 

 

 

 

XI.2113

XI.2114

XI.2115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

106.670

108.204

109.853

68.509

68.509

68.509

 

 

Ốp tường gạch men sứ 20x20 cm

 

 

 

 

XI.2123

XI.2124

XI.2125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

102.957

104.491

106.140

63.239

63.239

63.239

 

 

Ốp tường gạch men sứ 20x30 cm

 

 

 

 

XI.2133

XI.2134

XI.2135

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

106.666

108.200

109.849

52.699

52.699

52.699

 

 

Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x15 cm

 

 

 

 

XI.2213

XI.2214

XI.2215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

107.198

108.740

110.397

85.824

85.824

85.824

 

 

Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x20 cm

 

 

 

 

XI.2223

XI.2224

XI.2225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

103.467

105.008

106.666

84.318

84.318

84.318

 

 

Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x30 cm

 

 

 

 

XI.2233

XI.2234

XI.2235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

107.194

108.735

110.393

78.296

78.296

78.296

 

XI. 3000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 15X15; 11X11 CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường gạch men sứ 15x15 cm

 

 

 

 

XI.3113

XI.3114

XI.3115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

101.138

102.573

104.115

65.497

65.497

65.497

 

 

Ốp tường gạch men sứ 11x11 cm

 

 

 

 

XI.3123

XI.3124

XI.3125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

103.476

105.839

108.379

69.262

69.262

69.262

 

 

Ốp trụ, cột gạch men sứ 15x15 cm

 

 

 

 

XI.3213

XI.3214

XI.3215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

101.138

102.573

104.115

102.387

102.387

102.387

 

 

Ốp trụ, cột gạch men sứ 11x11 cm

 

 

 

 

XI.3223

XI.3224

XI.3225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

103.476

105.839

108.379

108.409

108.409

108.409

 

XI. 4000 - ỐP GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, GẠCH XIMĂNG 6X20 CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường gạch đất sét nung 6x20 cm

 

 

 

 

XI.4113

XI.4114

XI.4115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.732

51.166

52.708

76.037

76.037

76.037

 

 

Ốp trụ, cột gạch đất sét nung 6x20 cm

 

 

 

 

XI.4213

XI.4214

XI.4215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.732

51.166

52.708

76.037

76.037

76.037

 

 

Ốp tường gạch ximăng 6x20 cm

 

 

 

 

XI.4313

XI.4314

XI.4315

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.732

51.166

52.708

84.318

84.318

84.318

 

 

Ốp trụ, cột gạch ximăng 6x20 cm

 

 

 

 

XI.4323

XI.4324

XI.4325

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.732

51.166

52.708

84.318

84.318

84.318

 

XI. 5000 - ỐP GẠCH GỐM TRÁNG MEN 3X10 CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường gạch gốm tráng men 3x10 cm

 

 

 

 

XI.5113

XI.5114

XI.5115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

102.956

104.391

105.933

137.017

137.017

137.017

 

 

Ốp trụ, cột gạch gốm tráng men 3x10 cm

 

 

 

 

XI.5213

XI.5214

XI.5215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

102.956

104.391

105.933

192.728

192.728

192.728

 

XI. 6000 - ỐP GẠCH VĨ VÀO KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp gạch vĩ vào kết cấu

 

 

 

 

XI.6113

XI.6114

XI.6115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

52.090

53.609

55.242

52.699

52.699

52.699

 

XI. 7000 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 20x20 cm

 

 

 

 

XI.7113

XI.7114

XI.7115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

136.705

139.661

142.839

134.006

134.006

134.006

 

 

Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 30x30 cm

 

 

 

 

XI.7123

XI.7124

XI.7125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

245.180

248.136

251.314

154.333

154.333

154.333

 

 

Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 40x40 cm

 

 

 

 

XI.7133

XI.7134

XI.7135

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

202.485

205.441

208.619

137.017

137.017

137.017

 

 

Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 20x20 cm

 

 

 

 

XI.7213

XI.7214

XI.7215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

136.705

139.661

142.839

162.614

162.614

162.614

 

 

Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 30x30 cm

 

 

 

 

XI.7223

XI.7224

XI.7225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

245.180

248.136

251.314

213.807

213.807

213.807

 

 

Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 40x40 cm

 

 

 

 

XI.7233

XI.7234

XI.7235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

202.485

205.441

208.619

175.412

175.412

175.412

 

XK. 0000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

XK. 1200 - LÁT GẠCH THẺ 4X8X19CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch thẻ 4x8x19cm

 

 

 

 

XI.1223

XI.1224

XI.1225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

48.963

54.329

60.098

23.236

23.236

23.236

 

XK. 2100 - LÁT GẠCH LÁ NEM

XK. 2200 - LÁT GẠCH XIMĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát lá nem 20x20cm

 

 

 

 

XK.2113

XK.2114

XK.2115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

35.902

38.219

40.710

14.623

14.623

14.623

 

 

Lát gạch ximăng 30x30cm

 

 

 

 

XK.2213

XK.2214

XK.2215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

51.587

53.903

56.394

16.817

16.817

16.817

 

 

Lát gạch ximăng 20x20cm

 

 

 

 

XK.2223

XK.2224

XK.2225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

48.194

50.014

51.971

17.548

17.548

17.548

 

 

Lát gạch ximăng 10x10cm

 

 

 

 

XK.2233

XK.2234

XK.2235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.030

50.850

52.807

18.279

18.279

18.279

 

XK. 3100 - LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANÍT NHÂN TẠO

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch ceramic kích thước gạch 30x30 cm

 

 

 

 

XK.3113

XK.3114

XK.3115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

106.874

109.180

111.658

40.945

40.945

40.945

 

 

Lát gạch ceramic kích thước gạch 40x40 cm

 

 

 

 

XK.3123

XK.3124

XK.3125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

121.479

123.784

126.263

32.902

32.902

32.902

 

 

Lát gạch ceramic kích thước gạch 50x50 cm

 

 

 

 

XK.3133

XK.3134

XK.3135

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

122.216

124.521

126.999

24.128

24.128

24.128

 

 

Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 30x30 cm

 

 

 

 

XK.3213

XK.3214

XK.3215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

123.589

125.895

128.373

40.945

40.945

40.945

 

 

Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 40x40 cm

 

 

 

 

XK.3223

XK.3224

XK.3225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

145.014

147.319

149.798

32.902

32.902

32.902

 

 

Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 50x50 cm

 

 

 

 

XK.3233

XK.3234

XK.3235

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

230.417

232.722

235.201

24.128

24.128

24.128

 

XK. 4000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.

- Bảo đảm an toàn giao thông.

- Phần móng tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch ximăng kích thước gạch 30x30 cm

 

 

 

 

XK.4113

XK.4114

XK.4115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

50.101

52.191

54.436

21.204

21.204

21.204

 

 

Lát gạch ximăng kích thước gạch 40x40 cm

 

 

 

 

XK.4123

XK.4124

XK.4125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

51.597

53.686

55.932

19.010

19.010

19.010

 

 

Lát gạch lá dừa kích thước gạch 10x20 cm

 

 

 

 

XK.4213

XK.4214

XK.4215

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

54.404

56.714

59.198

19.741

19.741

19.741

 

 

Lát gạch lá dừa kích thước gạch 20x20 cm

 

 

 

 

XK.4223

XK.4224

XK.4225

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

35.004

37.216

39.594

17.548

17.548

17.548

 

 

Lát gạch XM tự chèn

 

 

 

 

XK.4310

XK.4320

Chiều dày 3,5 cm

Chiều dày 5,5 cm

m2

m2

88.740

106.488

14.623

16.817

 

XK.5100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 20x20 cm

 

 

 

 

XK.5113

XK.5114

XK.5115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

119.982

121.867

123.892

43.870

43.870

43.870

 

 

Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 30x30 cm

 

 

 

 

XK.5123

XK.5124

XK.5125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

119.636

121.520

123.546

38.751

38.751

38.751

 

 

Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 40x40 cm

 

 

 

 

XK.5133

XK.5134

XK.5135

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

119.412

121.296

123.322

32.902

32.902

32.902

 

XK.6100 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch chống nóng Gạch 4 lỗ 22x10,5x15 cm

 

 

 

 

XK.6113

XK.6114

XK.6115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

40.812

43.515

46.422

18.719

18.719

18.719

 

 

Lát gạch chống nóng Gạch 6 lỗ 22x15x10,5 cm

 

 

 

 

XK.6123

XK.6124

XK.6125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

36.541

39.040

41.726

17.382

17.382

17.382

 

XK.7100 - LÁT GẠCH MEN SỨ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch men sứ 15x15 cm

 

 

 

 

XK.7113

XK.7114

XK.7115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

92.835

94.324

95.926

19.010

19.010

19.010

 

 

Lát gạch men sứ 11x11 cm

 

 

 

 

XK.7123

XK.7124

XK.7125

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

93.211

95.114

97.160

20.472

20.472

20.472

 

XK.8100 - LÁT GẠCH VĨ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Lát gạch vĩ

 

 

 

 

XK.8113

XK.8114

XK.8115

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

m2

m2

m2

49.952

51.856

53.902

20.472

20.472

20.472

 

Chương 7.

CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Gỗ làm dầm trần là gỗ được gia công phù hợp kết cấu của trần.

- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng.

XL. 1100 - LÀM TRẦN VÔI RƠM

XL. 1200 - LÀM TRẦN MÈ GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XL.1110

XL.1210

Làm trần vôi rơm

Làm trần mè gỗ

m2

m2

84.418

136.047

26.502

13.949

 

XL. 2100 - LÀM TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

XL. 2200 - LÀM TRẦN FIBRÔ XIMĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XL.2111

XL.2112

XL.2210

Làm trần giấy ép cứng

Làm trần ván ép

Làm trần Fibrôximăng

m2

m2

m2

23.522

22.318

33.274

14.646

14.646

15.343

 

XL. 3100 - LÀM TRẦN CÓT ÉP

XL. 3200 - LÀM TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XL.3110

XL.3210

Làm trần cót ép

Làm trần gỗ dán

m2

m2

12.454

30.374

14.646

16.041

 

XL. 4100 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA THẠCH CAO HOA VĂN 50X50CM, 63X41CM

XL. 4200 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50X50CM, 63X41CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XL.4110

Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm

m2

156.556

158.097

 

XL.4210

Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 63x41cm

m2

156.556

158.097

 

XL.4110

Làm trần nhựa hoa văn 50x50cm

m2

34.239

66.250

 

XL.4210

Làm trần nhựa hoa văn 63x41cm

m2

34.239

66.250

 

XL. 5100 - LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Làm trần Lambris dày 1cm

 

 

 

 

XL.5110

XL.5111

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

52.533

45.201

158.097

158.097

 

 

Làm trần Lambris dày 1,5cm

 

 

 

 

XL.5120

XL.5121

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

76.318

65.602

158.097

158.097

 

XL. 6100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

XL. 6200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

XL. 6300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

XL.6110

Làm vách ngăn bằng ván ép

m2

19.248

31.619

 

 

Làm vách ngăn gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 1,5 cm

 

 

 

 

XL.6210

XL.6211

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

46.866

55.866

40.654

40.654

 

 

Làm vách ngăn gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 2 cm

 

 

 

 

XL.6220

XL.6221

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

61.933

73.933

40.654

40.654

 

 

Làm vách ngăn gỗ ván chồng mí, chiều dày gỗ 1,5 cm

 

 

 

 

XL.6310

XL.6311

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

54.399

64.899

60.980

60.980

 

 

Làm vách ngăn gỗ ván chồng mí, chiều dày gỗ 2 cm

 

 

 

 

XL.6320

XL.6321

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m2

m2

66.955

79.955

60.980

60.980

 

XL. 7100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

XL. 7200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước 2x10cm

 

 

 

 

XL.7110

XL.7111

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m

m

6.328

7.588

20.206

20.206

 

 

Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước 2x20cm

 

 

 

 

XL.7120

XL.7121

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m

m

12.656

15.176

24.248

24.248

 

 

Gia công, lắp đặt tay vịn cầu thang, kích thước 8x10cm

 

 

 

 

XL.7210

XL.7211

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

m

m

25.312

30.352

48.495

48.495

 

 

Gia công, lắp đặt tay vịn cầu thang, kích thước 8x14cm

 

 

 

 

XL.7220

XL.7221