Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 130/2013/NQ-HĐND về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết 229/2015/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí tỷ lệ trích phí bảo vệ môi trường Long An


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/NQ-HĐND

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 130/2013/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 229/2015/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 130/2013/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 229/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết s 130/2013/NQ-HĐND; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 229/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghquyết số 130/2013/NQ-HĐND.

Lý do: Nội dung các văn bản nêu trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP
TP.HCM (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp (b/c);
- Ban Công tác đại biểu,
UBTVQH (b/c);
- Bộ Tài chính;
- TT.TU (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tính;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP.HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí tỷ lệ trích phí bảo vệ môi trường Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí tỷ lệ trích phí bảo vệ môi trường Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýPhạm Văn Rạnh
       Ngày ban hành24/04/2017
       Ngày hiệu lực01/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí tỷ lệ trích phí bảo vệ môi trường Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí tỷ lệ trích phí bảo vệ môi trường Long An

           • 24/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực