Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND danh mục mức thu miễn giảm quản lý sử dụng phí lệ phí Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU, MIỄN, GIẢM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng:

- Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí.

- Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí.

- Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

2. Danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu đối với các khoản phí:

a) Danh mục:

- Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

- Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

- Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

+ Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh.

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

+ Phí thư viện.

- Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

+ Phí bảo vệ môi trường: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Phí khai thác, sử dụng nguồn nước, gồm: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất); phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

- Phí thuộc lĩnh vực tư pháp:

+ Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

b) Mức thu:

- Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (Chi tiết Phụ lục I đính kèm).

- Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (Chi tiết Phụ lục II đính kèm).

- Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (Chi tiết Phụ lục III đính kèm).

- Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Chi tiết Phụ lục IV đính kèm).

- Phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Chi tiết Phụ lục V đính kèm).

c) Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu (Chi tiết Phụ lục VII đính kèm).

3. Danh mục, mức thu các khoản lệ phí:

a) Danh mục:

- Lệ phí đăng ký cư trú.

- Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

- Lệ phí hộ tịch.

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

- Lệ phí đăng ký kinh doanh.

b) Mức thu (Chi tiết Phụ lục VI đính kèm).

4. Về miễn, giảm phí, lệ phí:

a) Đối với phí:

- Phí thăm quan Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Chi tiết Phụ lục III đính kèm).

- Phí thư viện (Chi tiết Phụ lục III đính kèm).

- Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chi tiết Phụ lục IV đính kèm).

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Chi tiết Phụ lục V đính kèm).

- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (Chi tiết Phụ lục V đính kèm).

b) Đối với lệ phí:

- Lệ phí đăng ký cư trú.

- Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

- Lệ phí hộ tịch.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

- Lệ phí đăng ký kinh doanh.

(Chi tiết Phụ lục VI đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 và bãi bỏ các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Các nội dung khác liên quan đến mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí không quy định tại nghị quyết này được thực hiện theo Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

* Đơn vị tổ chức thu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

1

PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, RỪNG GIỐNG

-

Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

Đồng/lần bình tuyển, công nhận

2.000.000

-

Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Đồng/lần bình tuyển, công nhận

5.000.000

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

* Đơn vị tổ chức thu: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

1

PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ

 

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Đồng/m2/ngày

1.000

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Đơn vị tổ chức thu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Danh mục và mức thu:

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

I

PHÍ THĂM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

 

Thăm quan Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

 

Người lớn

Đồng/người/lượt

10.000

 

Trẻ em (từ 11 đến dưới 16 tuổi)

Đồng/người/lượt

5.000

 

Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

Đồng/người/lượt

5.000

II

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP

1

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận

Đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp

1.000.000

2

Thẩm định điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận

Đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp

500.000

III

PHÍ THƯ VIỆN

1

Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu (bạn đọc người lớn)

Đồng/thẻ/năm

30.000

2

Phí sử dụng phòng đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác

Đồng/thẻ/năm

60.000

3. Các trường hợp miễn, giảm:

3.1. Phí thăm quan Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Miễn thu phí đối với trẻ em từ 0 đến dưới 11 tuổi.

3.2. Phí thư viện:

- Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp sau:

+ Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

+ Người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+ Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện.

- Miễn phí thư viện đối với trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Đơn vị tổ chức thu: Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc

2. Danh mục và mức thu:

I. PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng vốn đầu tư

≤50

>50 và ≤100

>100 và ≤200

>200 và ≤500

>500

(Tỷ đồng)

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5,0

6,5

12,0

14,0

17,0

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6,9

8,5

15,0

16,0

25,0

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7,5

9,5

17,0

18,0

25,0

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,8

9,5

17,0

18,0

24,0

Nhóm 5. Dự án giao thông

8,1

10,0

18,0

20,0

25,0

Nhóm 6. Dự án công nghiệp

8,4

10,5

19,0

20,0

26,0

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5,0

6,0

10,8

12,0

15,6

(Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức)

II

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Đối với hộ gia đình cá nhân

Thẩm định hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Thẩm định, kiểm tra hiện trạng (đồng/thửa)

1.1

Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh

 

a

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 

 

 

- Thửa dưới 500 m2

70.000

300.000

 

- Thửa từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

70.000

350.000

 

- Thửa từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

70.000

400.000

 

- Thửa từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

70.000

450.000

 

- Thửa từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

70.000

500.000

 

- Thửa từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

70.000

550.000

 

- Thửa từ 10.000 m2 trở lên

70.000

600.000

b

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Thửa dưới 500 m2

100.000

350.000

 

- Thửa từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

100.000

400.000

 

- Thửa từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

100.000

450.000

 

- Thửa từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

100.000

500.000

 

- Thửa từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

100.000

550.000

 

- Thửa từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

100.000

600.000

 

- Thửa từ 10.000 m2 trở lên

100.000

650.000

c

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

 

 

 

- Diện tích xây dựng dưới 100 m2

70.000

200.000

 

- Diện tích xây dựng từ 100 m2 đến dưới 500 m2

70.000

250.000

 

- Diện tích xây dựng từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

70.000

300.000

 

- Diện tích xây dựng từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

70.000

350.000

 

- Diện tích xây dựng từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

70.000

400.000

 

- Diện tích xây dựng từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

70.000

450.000

 

- Diện tích xây dựng từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

70.000

500.000

 

- Diện tích xây dựng từ 10.000 m2 trở lên

70.000

550.000

d

Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Thửa dưới 500 m2

100.000

300.000

 

- Thửa từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

100.000

350.000

 

- Thửa từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

100.000

400.000

 

- Thửa từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

100.000

450.000

 

- Thửa từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

100.000

500.000

 

- Thửa từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

100.000

550.000

 

- Thửa từ 10.000 m2 trở lên

100.000

600.000

đ

Trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với những nơi có đo đạc thành lập lại bản đồ địa chính hoặc có biến động diện tích đất và chứng nhận bổ sung tài sản khác vào giấy chứng nhận đã cấp

 

- Thửa dưới 500 m2

50.000

200.000

 

- Thửa từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

50.000

250.000

 

- Thửa từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

50.000

300.000

 

- Thửa từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

50.000

350.000

 

- Thửa từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

50.000

400.000

 

- Thửa từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

50.000

450.000

 

- Thửa từ 10.000 m2 trở lên

50.000

500.000

 

Trường hợp cấp đổi, cấp lại đối với những nơi không có đo đạc thành lập lại bản đồ địa chính hoặc không có biến động diện tích đất và chứng nhận bổ sung tài sản khác vào giấy chứng nhận đã cấp thì chỉ thu phí thẩm định hồ sơ, không thu thẩm định, kiểm tra hiện trạng

e

Đối với trường hợp hồ sơ chỉ có 01 thửa thì thu bằng 100% mức thu trên

g

Đối với trường hợp hồ sơ có nhiều thửa thì lấy thửa đất có diện tích cao nhất thu bằng 100% mức thu trên; từ thửa thứ 2 trở lên thu bằng 50% mức thu của thửa đất có diện tích tương ứng

1.2

Đất sử dụng làm nhà ở

a

Mức thu thẩm định hồ sơ bằng 90% mức thu của đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh

b

Mức thu thẩm định, kiểm tra hiện trạng bằng với mức thu của đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh tương ứng.

2

Đối với tổ chức, tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

 

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

a

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất

-

Diện tích dưới 0,5 ha

Đồng/hồ sơ

1.500.000

-

Diện tích từ 0,5 ha đến dưới 01 ha

Đồng/hồ sơ

2.500.000

-

Diện tích từ 01 ha đến dưới 03 ha

Đồng/hồ sơ

3.500.000

-

Diện tích từ 03 ha đến dưới 10 ha

Đồng/hồ sơ

4.500.000

-

Diện tích từ 10 ha đến dưới 30 ha

Đồng/hồ sơ

5.500.000

-

Diện tích từ 30 ha trở lên

Đồng/hồ sơ

6.500.000

b

Trường hợp giao đất cho cơ quan Nhà nước

-

Diện tích dưới 01 ha

Đồng/hồ sơ

1.000.000

-

Diện tích từ 01 ha đến dưới 03 ha

Đồng/hồ sơ

1.500.000

-

Diện tích từ 03 ha đến dưới 10 ha

Đồng/hồ sơ

2.500.000

-

Diện tích từ 10 ha đến dưới 30 ha

Đồng/hồ sơ

3.500.000

-

Diện tích từ 30 ha trở lên

Đồng/hồ sơ

4.500.000

c

Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất

-

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê

Đồng/hồ sơ

300.000

-

Các dự án xã hội hóa theo quy định của Nhà nước

Đồng/hồ sơ

200.000

d

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không thuộc Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Đồng/hồ sơ

300.000

đ

Trường hợp cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

 

 

 

- Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất do có biến động (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/hồ sơ

200.000

 

- Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do có biến động

Đồng/hồ sơ

300.000

 

- Cấp đổi, cấp lại đồng thời xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/hồ sơ

200.000

III

PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

1.1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

a

Đề án thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

400.000

b

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

1.100.000

c

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

2.600.000

d

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

5.000.000

đ

Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên

1.2

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

a

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm

Đồng/1 báo cáo

400.000

b

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm

Đồng/1 báo cáo

1.400.000

c

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm

Đồng/1 báo cáo

3.400.000

d

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm

Đồng/1 báo cáo

6.000.000

đ

Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên

2

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

a

Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ dưới 0,1 m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm; hoặc khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 25.000 m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

600.000

b

Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm; hoặc khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô từ 25.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

1.800.000

c

Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 01m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm; hoặc khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 75.000 m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

4.400.000

d

Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 01 m3 đến dưới 02m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; hoặc khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô từ 75.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

8.400.000

đ

Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên

3

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

a

Đề án có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

600.000

b

Đề án có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

1.800.000

c

Đề án có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

4.400.000

d

Đề án có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000m3/ngày đêm

Đồng/1 đề án

8.400.000

đ

Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên

4

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a

Phí thẩm định

Đồng/1 hồ sơ

1.400.000

b

Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên

IV

PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

1

Đối với tổ chức

 

 

a

Khai thác, sử dụng 01 hồ sơ hoặc tài liệu

Đồng/hồ sơ, tài liệu

200.000

b

Trường hợp khai thác và sử dụng một phần hồ sơ, tài liệu:

-

Đơn xin giao đất hoặc thuê đất

Đồng/đơn

5.000

-

Giấy chứng nhận đầu tư

Đồng/giấy chứng nhận

10.000

-

Quyết định thành lập doanh nghiệp

Đồng/quyết định

10.000

-

Dự án đầu tư hoặc phương án sử dụng đất

Đồng/dự án hoặc phương án

40.000

-

Thông báo giới thiệu địa điểm đất

Đồng/thông báo

10.000

-

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

Đồng/biên bản

10.000

-

Quyết định thu hồi đất

Đồng/quyết định

10.000

-

Tờ trình phê duyệt giao đất

Đồng/tờ trình

10.000

-

Sơ đồ giao đất

Đồng/sơ đồ

10.000

-

Hợp đồng cho thuê đất

Đồng/hợp đồng

10.000

-

Phiếu chuyển thông tin địa chính

Đồng/phiếu

5.000

-

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đồng/bản

5.000

-

Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng

Đồng/phương án

20.000

-

Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng

Đồng/quyết định

10.000

-

Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn

Đồng/hợp đồng

15.000

-

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Đồng/quyết định

10.000

-

Biên lai nộp tiền

Đồng/biên lai

5.000

-

Tờ khai nộp tiền

Đồng/tờ khai

5.000

-

Giấy xác nhận tình trạng hồ sơ

Đồng/giấy

10.000

-

Khác

Đồng/tờ

10.000

2

Đối với cá nhân

 

 

a

Khai thác, sử dụng 01 hồ sơ hoặc tài liệu

Đồng/hồ sơ, tài liệu

100.000

b

Trường hợp khai thác và sử dụng một phần hồ sơ, tài liệu:

-

Quyết định giao đất, thu hồi đất

Đồng/quyết định

10.000

-

Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đồng/quyết định

10.000

-

Tờ trình

Đồng/tờ trình

10.000

-

Sơ đồ

Đồng/sơ đồ

10.000

-

Biên bản

Đồng/biên bản

10.000

-

Hợp đồng chuyển nhượng

Đồng/hợp đồng

10.000

-

Đơn xin giao đất

Đồng/đơn

5.000

-

Biên lai nộp tiền

Đồng/biên lai

5.000

-

Tờ khai nộp tiền

Đồng/tờ khai

5.000

-

Giấy xác nhận tình trạng hồ sơ

Đồng/giấy

10.000

-

Khác

Đồng/tờ

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các trường hợp miễn:

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đối tượng được miễn phí là người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Đơn vị tổ chức thu: Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Danh mục và mức thu:

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

I

PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đồng/trường hợp

30.000

II

PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu

Đồng/trường hợp

80.000

2

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Đồng/trường hợp

60.000

3

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

Đồng/trường hợp

70.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/trường hợp

20.000

5

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/trường hợp

30.000

3. Các trường hợp miễn:

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

- Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn tại tổ chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Yêu cầu sửa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên.

- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật về thi hành án.

- Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.

- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

A. Đơn vị tổ chức thu:

1. Lệ phí đăng ký cư trú: Công an tỉnh; công an cấp huyện, cấp xã.

2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân: Công an tỉnh; công an cấp huyện.

3. Lệ phí hộ tịch: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bạc Liêu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có thẩm quyền khác theo phân cấp.

7. Lệ phí đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

B. Danh mục và mức thu:

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

I

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

1

Tại các phường

 

 

a

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần đăng ký

15.000

b

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần cấp

20.000

c

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/lần cấp

10.000

d

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/lần đính chính

10.000

2

Đối với các khu vực khác

Mức thu áp dụng bằng 50% mức thu tại khu vực phường nêu trên

II

LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân)

1

Tại các phường

 

 

 

Cấp lại, đổi

Đồng/lần cấp

10.000

2

Tại các khu vực khác

 

Bằng 50% mức thu tại các phường

III

LỆ PHÍ HỘ TỊCH

1

Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã

a

Khai sinh, khai tử

Đồng/trường hợp

10.000

b

Kết hôn

Đồng/trường hợp

30.000

c

Nhận cha, mẹ, con

Đồng/trường hợp

15.000

d

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

Đồng/trường hợp

15.000

đ

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đồng/trường hợp

15.000

e

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điểm 2, Điều 3 Luật Hộ tịch)

Đồng/trường hợp

10.000

g

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/trường hợp

10.000

2

Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

a

Khai sinh, khai tử

Đồng/trường hợp

75.000

b

Kết hôn

Đồng/trường hợp

1.500.000

c

Giám hộ, chấm dứt giám hộ

Đồng/trường hợp

75.000

d

Nhận cha, mẹ, con

Đồng/trường hợp

1.500.000

đ

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Đồng/trường hợp

30.000

e

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Đồng/trường hợp

75.000

g

Đăng ký hộ tịch khác

Đồng/trường hợp

75.000

IV

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1

Cấp mới

Đồng/giấy phép

400.000

2

Cấp lại

Đồng/giấy phép

300.000

V

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân

a

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

35.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

25.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

12.000

b

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

70.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

35.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

16.000

c

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

100.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

50.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

25.000

d

Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

70.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

50.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

25.000

đ

Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

30.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

20.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

10.000

e

Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

50.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

40.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

20.000

g

Cấp đổi, cấp lại và đồng thời xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

50.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

40.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

20.000

h

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

 

 

 

- Đất tại khu vực phường

Đồng/hồ sơ

30.000

 

- Đất tại khu vực thị trấn

Đồng/hồ sơ

30.000

 

- Đất tại khu vực xã

Đồng/hồ sơ

15.000

i

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/lần

15.000

2

Đối với tổ chức

a

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đồng/hồ sơ

150.000

b

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/hồ sơ

350.000

c

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/hồ sơ

550.000

d

Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đồng/hồ sơ

250.000

đ

Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/hồ sơ

50.000

e

Cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/hồ sơ

70.000

g

Cấp đổi, cấp lại và đồng thời xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/hồ sơ

100.000

h

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/hồ sơ

50.000

i

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/hồ sơ

30.000

VI

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1

Nhà ở riêng lẻ

Đồng/giấy phép

50.000

2

Các công trình xây dựng khác

Đồng/ giấy phép

100.000

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

Đồng/ giấy phép

10.000

VII

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập

 

 

a

Hộ kinh doanh

Đồng/1 lần cấp

100.000

b

Hợp tác xã

Đồng/1 lần cấp

150.000

c

Liên hiệp hợp tác xã

Đồng/1 lần cấp

300.000

d

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

Đồng/1 lần cấp

100.000

2

Đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại

 

a

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

Đồng/1 lần cấp

30.000

b

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Đồng/1 lần cấp

100.000

c

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

Đồng/1 lần cấp

30.000

C. Các trường hợp miễn:

1. Lệ phí đăng ký cư trú:

Miễn thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cá nhân, hộ gia đình thuộc hộ nghèo.

Miễn lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

- Không thu lệ phí Chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, con thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

- Miễn lệ phí cấp Chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Lệ phí hộ tịch: Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: Đối tượng được miễn phí là người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

5. Lệ phí đăng ký kinh doanh: Các đối tượng thuộc diện miễn lệ phí bao gồm hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

 

PHỤ LỤC 7

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CÁC KHOẢN THU PHÍ CHO ĐƠN VỊ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

DANH MỤC

TỶ LỆ TRÍCH LẠI (%)

I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

1

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

50

II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

100

III

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

90

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

90

3

Phí thư viện

100

IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Phí bảo vệ môi trường: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

80

2

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

90

3

Phí khai thác, sử dụng nguồn nước, gồm: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

80

4

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

90

V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

1

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

80

2

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

80

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 03/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND danh mục mức thu miễn giảm quản lý sử dụng phí lệ phí Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản gốc Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND danh mục mức thu miễn giảm quản lý sử dụng phí lệ phí Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND danh mục mức thu miễn giảm quản lý sử dụng phí lệ phí Bạc Liêu

  • 14/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực