Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính đã được thay thế bởi Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm trích lại phí đo đạc lập bản đồ địa chính Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THU PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-KTNS ngày 12/7/2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Mức thu

Số TT

Diện tích đo

Mức thu

1

Dự án có diện tích đo đến 1.000 m2

Thu 1.000 đồng/m2

2

Dự án có diện tích đo trên 1.000 m2 đến 10.000 m2

+ 1.000 m2 đầu thu 1.000.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 400 đồng/m2

3

Dự án có diện tích đo trên 10.000 m2 đến 100.000 m2

+ 10.000 m2 đầu thu 4.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 200 đồng/m2

4

Dự án có diện tích đo trên 100.000 m2 đến 500.000 m2

+ 100.000 m2 đầu thu 22.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 100 đồng/m2

5

Dự án có diện tích đo trên 500.000 m2 đến 1.000.000 m2

+ 500.000 m2 đầu thu 62.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 50 đồng/m2

6

Dự án có diện tích đo trên 1.000.000 m2 đến 5.000.000 m2

+ 1.000.000 m2 đầu thu 87.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 30 đồng/m2

7

Dự án có diện tích đo trên 5.000.000 m2 đến 10.000.000 m2

+ 5.000.000 m2 đầu thu 207.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 20 đồng/m2

8

Dự án có diện tích đo trên 10.000.000 m2

+ 10.000.000 m2 đầu: 307.600.000 đồng

+ Diện tích còn lại thu 10 đồng/m2

+ Thu tối đa không quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng/dự án)

2. Tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí

Đơn vị trực tiếp thu phí được trích để lại 30% (Ba mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được để phục vụ cho công tác thu phí, phần còn lại 70% (Bảy mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Bãi bỏ mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 48/2003/HĐND KXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2008
Ngày hiệu lực31/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýHoàng Thị Bích Ly
       Ngày ban hành21/07/2008
       Ngày hiệu lực31/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND tổ chức thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính