Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII

Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004- 2006); định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004; mức thu phí trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII phân cấp nguồn thu chi cho từng cấp ngân sách


HĐND TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIII- KỲ HỌP THỨ 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2003/NQ-HĐNDKXIII

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CHO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VỚI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ ỔN ĐỊNH TRONG 3 NĂM (2004- 2006); ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2004; MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/10/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Sau khi xem xét tờ trình số: 38/TT-UB; số: 39/TT-UB; số: 40/TT-UB; số: 42/TT-UB ngày15/12/2003 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004; về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004-2006); định mức phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2004; về mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1-Phê chuẩn phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004 theo tờ trình số: 38/TT-UB ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2- Phê chuẩn tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004-2006) theo tờ trình số: 39/TT-UB ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách từng huyện, thành phố với ngân sách cấp xã, phường, thị trấn giao cho UBND tỉnh hướng dẫn UBND huyện, thành phố quy định cụ thể trên cơ sở luật NSNN và đặc điểm từng địa phương trình HĐND huyện, thành phố quyết định.

3- Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 theo tờ trình số: 40/TT-UB ngày15/12/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

4- Phê chuẩn mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo tờ trình số: 42/TT-UB ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2003./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- VP Chỉ tịch nước (b/c)
- UB T.vụ QH;
- VP Chính phủ;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VKS,TA,UBMTTQ tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- CPVP, các tổ CV;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Trần Ngát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2003/NQ-HĐNDKXIII

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2003/NQ-HĐNDKXIII
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2003
Ngày hiệu lực22/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2003/NQ-HĐNDKXIII

Lược đồ Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII phân cấp nguồn thu chi cho từng cấp ngân sách


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII phân cấp nguồn thu chi cho từng cấp ngân sách
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu48/2003/NQ-HĐNDKXIII
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
     Người kýTrần Ngát
     Ngày ban hành22/12/2003
     Ngày hiệu lực22/12/2003
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII phân cấp nguồn thu chi cho từng cấp ngân sách

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2003/NQ-HĐNDKXIII phân cấp nguồn thu chi cho từng cấp ngân sách