Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn đã được thay thế bởi Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm trích lại tổ chức thu phí tham quan Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2011/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CƠ QUAN TỔ CHỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH; DI TÍCH LỊCH SỬ; CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mức thu phí (đã bao gồm phí bảo hiểm cho khách du lịch theo quy định hiện hành):

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với người lớn

đồng/lượt/người

20.000

2

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi

đồng/lượt/người

10.000

2. Tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí

Cơ quan thu phí được trích để lại 90% (Chín mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được để trang trải cho công tác thu phí, phần còn lại 10% (Mười phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước.

3. Đối tượng được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa: Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Điều 2. Bãi bỏ mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa tại khoản 4 Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004 – 2006); định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004; mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua, ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu49/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhùng Thanh Kiểm
       Ngày ban hành26/07/2011
       Ngày hiệu lực30/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm được trích công trình văn hóa Lạng Sơn