Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 44/2014/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ cán bộ công chức Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC “QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP VÀ KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG Ở CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 611/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 “Về việc đề nghị thông qua Quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông”;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 19/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua “Quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông”. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Mức phụ cấp: Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

3. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Công văn số 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính.

Đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông được thanh toán khoán công tác phí theo tháng, theo khoản 5, mục VII, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Kinh phí chi trả phụ cấp, tiền làm thêm giờ, khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, có chế một cửa liên thông ở các cấp được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2009.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2009.

CHỦ TỊCH
K’ Beo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp khoán công tác phí