Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04 /2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2012;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 gồm:

1. Tổng thu ngân sách địa phương là : 5.060.068 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191 triệu đồng (bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết là 330.000 triệu đồng và thu học phí, viện phí 71.000 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách các huyện, thành phố là: 1.785.528 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là: 945.651 triệu đồng và thu học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương là: 5.060.068 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là:   3.274.540 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 945.651 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6, biểu số 29.

b) Tổng chi ngân sách các huyện, thành phố là 1.785.528 triệu đồng (bao gồm chi học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2012 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6, biểu số 31.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các chế độ, chính sách hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2011 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn quy hoạch, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm quản lý, điều hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau 2012