Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh như sau:

I. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:                                           1.635.390 triệu đồng.

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương:                                    1.248.340 triệu đồng.

1.1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 987.030 triệu đồng.

1.2. Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                           261.310 triệu đồng.

Các nguồn tăng bao gồm:                                                          

- Tăng thu xổ số kiến thiết:                                                         20.000 triệu đồng;

- Kết dư năm 2011 chuyển sang:                                                15.910 triệu đồng;

- Vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2012:                               75.000 triệu đồng;

- Vay vốn nhàn rỗi từ Kho bạc nhà nước:                                     150.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất:                                                               400 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu: 357.050 triệu đồng.

2.1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 314.090 triệu đồng.

2.2. Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                           42.960 triệu đồng.

3. Vốn nước ngoài (ODA):                                                        30.000 triệu đồng.

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 30.000 triệu đồng.

 (Không điều chỉnh so với đầu năm)

II. Vốn trái phiếu Chính phủ:                                                   90.234 triệu đồng.

Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                                 90.234 triệu đồng.

III. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia:                          195.264 triệu đồng.

Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                                 195.264 triệu đồng.

Trong đó:

- Kế hoạch năm 2012 được giao:                                                173.316 triệu đồng.

- Kết dư năm 2011 chuyển sang:                                                21.948 triệu đồng.

v                           Tổng kế hoạch vốn năm 2012 là 1.920.888 triệu đồng (tăng 589.768 triệu đồng so với đầu năm), bao gồm:

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:                                    1.635.390 triệu đồng.

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ:                                                        90.234 triệu đồng.

+ Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia:                                 195.264 triệu đồng.

 (Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực05/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực05/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Bình Phước

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực