Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính nhà nước Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND-PC ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ban pháp chế; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước

1. Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

a) Chủ trì cuộc họp

Thành phố:                    150.000 đồng/người/buổi

Quận, huyện:                 100.000 đồng/người/buổi

Phường, xã, thị trấn:      70.000 đồng/người/buổi

b) Đại biểu được mời tham dự

Thành phố:                    100.000 đồng/người/buổi

Quận, huyện:                 70.000 đồng/người/buổi

Phường, xã, thị trấn:      50.000 đồng/người/buổi

c) Bài tham luận

Thành phố:                    300.000 đồng/bài viết

Quận, huyện:                 200.000 đồng/bài viết

Phường, xã, thị trấn:      150.000 đồng/bài viết

d) Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

Thành phố:                    200.000 đồng/bài viết

Quận, huyện:                 140.000 đồng/bài viết

Phường, xã, thị trấn:      100.000 đồng/bài viết

2. Chi phụ cấp và hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp:

- Chi phụ cấp:                200.000 đồng/người/tháng.

- Chi hỗ trợ:                   150.000 đồng/người/tháng.

3. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và văn bản của thành phố ban hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính nhà nước Cần Thơ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Hữu Lợi
       Ngày ban hành05/07/2013
       Ngày hiệu lực01/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính nhà nước Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính nhà nước Cần Thơ

           • 05/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực