Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 746/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua mức thu, đối tượng không thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ

Căn cứ vào dung tích xi lanh được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, có các mức thu như sau:

Stt

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu
(nghìn đồng/phương tiện/năm)

1

Xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100 cm3

50

2

Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3

110

2. Đối tượng không thu phí

Không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của người khuyết tật trực tiếp sử dụng.

3. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được

a) Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% tổng số phí sử dụng đường bộ thu được trên địa bàn; đối với các xã được để lại 20% tổng số phí sử dụng đường bộ thu được trên địa bàn để trang trải chi phí tổ chức thu.

b) Tổng số tiền phí thu được sau khi trừ tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí, số còn lại cơ quan thu nộp vào ngân sách Nhà nước và được điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện để cấp cho UBND xã sử dụng chi đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và chi duy tu, sửa chữa các đường giao thông thuộc địa bàn huyện, thành phố quản lý.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, thay thế Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýVõ Hùng Việt
       Ngày ban hành15/04/2015
       Ngày hiệu lực25/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ Tây Ninh