Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 09 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017 như sau:

1. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 43 văn bản.

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần: 08 văn bản.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.VP UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH

 

Mẫu số 04

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH TÂY NINH RÀ SOÁT NĂM 2017 HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

21/10/2017

2

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Khoản 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

25/7/2017

3

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

01/10/2017

4

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc.

Điểm a Khoản 4 và Điểm b Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc.

10/01/2018

5

Quyết định

Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm c Khoản 9 Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

09/06/2017

6

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Điều 3, Điều 5, Điều 7, Khoản 2 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

12/12/2017

7

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/5/2017

8

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 5, Điều 21

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

26/01/2017

Tổng cộng: 8 văn bản

 

Mẫu số 03

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH TÂY NINH RÀ SOÁT NĂM 2017 HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 29/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011

Về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

25/7/2017

2

Nghị quyết

Số 45/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc phê chuẩn phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/10/2017

3

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

18/12/2017

4

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 10/10/2012

Ban hành mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/12/2017

5

Nghị quyết

Số 02/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

Về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

18/12/2017

6

Nghị quyết

Số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND
ngày 27/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/10/2017

7

Nghị quyết

Số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

25/7/2017

8

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

31/12/2017

9

Quyết định

Số 67/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc quy định giá dịch vụ qua phà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/10/2017

10

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

01/01/2018

11

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh

31/8/2017

12

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và bố trí nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/07/2017

13

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/10/2017

14

Quyết định

Số 79/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/5/2017

15

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh

31/8/2017

16

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/12/2017

17

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

31/12/2017

18

Quyết định

Số 70/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/01/2018

19

Quyết định

Số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Về Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/12/2017

20

Quyết định

Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

31/12/2017

21

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/12/2017

22

Quyết định

Số 57/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012

Về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/09/2017

23

Quyết định

Số 55/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Ban hành quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

24/7/2017

24

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/3/2017

25

Quyết định

Số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

31/12/2017

26

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Ban hành Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/6/2017

27

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

Ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/12/2017

28

Quyết định

Số 55/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011

Về quy định mức thu, hỗ trợ học phí đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề từ năm học 2012-2013 trở đi

Bị thay thế bởi Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/01/2017

29

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Về việc ban hành Quy chế tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh

31/8/2017

30

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

10/04/2017

31

Quyết định

Số 31/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/10/2017

32

Quyết định

Số 30/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/10/2017

33

Quyết định

Số 48/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

Về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới có giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/10/2017

34

Quyết định

Số 58/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/01/2017

35

Quyết định

Số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/7/2017

36

Quyết định

Số 40/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

15/10/2017

37

Quyết định

Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

15/5/2017

38

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 16/6/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

15/5/2017

39

Quyết định

Số 63/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

15/5/2017

40

Quyết định

Số 70/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

15/10/2017

41

Quyết định

Số 71/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

17/01/2017

42

Quyết định

Số 47/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

Ban hành quy định tạm thời về đấu thầu, đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các danh mục quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

15/12/2017

43

Quyết định

Số 73/QĐ-CT ngày 25/5/2005

Về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, soạn thảo thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh

31/8/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu216/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người ký***
       Ngày ban hành25/01/2018
       Ngày hiệu lực25/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh

           • 25/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực