Quyết định 56/2014/QĐ-UBND

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản kèm theo Quyết định 38/2012/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 50/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật đấu giá tài sản Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2012/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ/CP, ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 quy định ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

“Điều 2. Đối tượng thu

Tổ chức cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 phải nộp phí đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

Tổ chức cá nhân tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 phải nộp phí tham gia đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, bãi bỏ Điều 2 quy định ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị quản lý thu, sử dụng phí và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýTrần Lưu Quang
       Ngày ban hành23/09/2014
       Ngày hiệu lực03/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2014/QĐ-UBND sửa đổi 38/2012/QĐ-UBND phí đấu giá tham gia đấu giá tài sản Tây Ninh