Quyết định 58/2010/QĐ-UBND

Quyết định 58/2010/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non đã được thay thế bởi Quyết định 73/2016/QĐ-UBND mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập chính sách miễn giảm Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2010.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 22 về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm nom và phổ thông công lập đối vứi chương trình đại trà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí:

Đơn vị tính: đồng/học sinh /tháng

Vùng, địa bàn

Mầm non

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Hệ phổ thông

Hệ bổ túc văn hoá

Hệ phổ thông

Hệ bổ túc văn hoá

1. Khu vực thành thị: Các phường thuộc thị xã và các thị trấn thuộc huyện.

45.000

45.000

50.000

50.000

55.000

55.000

2. Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

25.000

25.000

30.000

30.000

35.000

35.000

Từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Cục Thống kê tỉnh thông báo.

2. Thời gian thu học phí:

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh hoặc gia đình tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

- Mức thu trên áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 (học kỳ 2 năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015; trong trường hợp nhà trường chưa thu kịp học phí của học kỳ 1 năm học 2010-2011 thì được tiếp tục truy thu theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Các nội dung còn lại:

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 29/2010/TT-BLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

* Ngoài quy định của Trung ương, địa phương quy định thêm về đối tượng miễn, giảm học phí như sau:

(1) Đối tượng được miễn học phí: Học sinh là người dân tộc thiểu số.

(2) Đối tượng được giảm học phí: Giảm 50% học phí cho học sinh là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tiếp tục tham gia học tập.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này và các quy định cụ thể tại Thông tư số 29/2010/TT-BLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bổ sung sửa đổi về mức thu học phí quy định tại điểm I, II, III và tiết 1 điểm IV, mục A, Điều 1 Quyết định số 288/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu58/2010/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
    Người kýVõ Hùng Việt
    Ngày ban hành22/12/2010
    Ngày hiệu lực01/01/2011
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2017
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2010/QĐ-UBND mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non