Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 447/TTr-HĐND ngày 13/11/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành, thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 như sau:

1. Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp dưới tại địa phương.

3. Những nội dung giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát:

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Tình hình thu - chi ngân sách địa phương năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009;

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008;

- Tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí;

- Tình hình triển khai thực hiện và thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp;

- Công tác khuyến nông, khuyến công và phát triển làng nghề;

- Công tác ứng dụng, sử dụng các đề tài khoa học;

- Công tác giải tỏa, đền bù, cấp đất tái định canh, định cư tại các dự án quy hoạch;

- Chương trình đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh (chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, quy hoạch ngành điều, phát triển thương mại du lịch, ổn định dân di cư tự do gắn với bảo vệ và phát triển rừng, phát triển chăn nuôi …).

3.2 Ban Văn hóa - Xã hội:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu về Văn hóa - Xã hội mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án Triển khai chuẩn quốc gia về Y tế xã của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2005 - 2010;

- Việc triển khai thực hiện đề án Xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Việc triển khai thực hiện đề án Hỗ trợ xây dựng Nhà tình thương cho hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết số 22/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực;

3.3. Ban Pháp chế:

- Việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện và công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”;

- Tình hình thực thi pháp luật năm 2008; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tình hình triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 5 giảm của tỉnh;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3.4. Ban Dân tộc:

- Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ);

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

- Kết quả thực hiện Chương trình trợ cước, trợ giá và tình hình thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phát (không thu tiền) đối với một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “phát triển kinh tế - xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2010”;

- Công tác cử tuyển, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, sinh viên là người dân tộc thiểu số và một số chính sách đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo công lập;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 10 dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép với Chương trình 134;

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tổ chức triển khai, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2008 vào kỳ họp cuối năm.

- Nghiên cứu cải tiến một số vấn đề như: việc thành lập các đoàn giám sát và phương thức làm việc của đoàn giám sát; cách thức báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng nhân dân tỉnh; việc điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, ....

- Thực hiện những biện pháp cần thiết để giảm tính hình thức, nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát; tích cực cải tiến phương thức giám sát tại kỳ họp và giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục chú trọng củng cố, tăng cường lực lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động giám sát; chỉ đạo công tác bảo đảm phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát tại Điều 1 Nghị quyết này, xây dựng chương trình hoạt động của mình và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua công tác tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2007
Ngày hiệu lực09/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành30/11/2007
        Ngày hiệu lực09/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

         • 30/11/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực