Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ VÀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 – 2010, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh Sóc Trăng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

1. Ban hành Quyết định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành chi đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết phân bổ chi đầu tư cho các huyện, thành phố hàng năm phù hợp với các quy định của Chính phủ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 10 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
 (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT.HĐND,UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ VÀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010, TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND, ngày 11/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi nguồn vốn phân cấp và phân bổ chi đầu tư phát triển:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

- Nguồn xổ số kiến thiết.

2. Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư:

- Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện, thành phố;

- Phân bổ chi đầu tư ngân sách các cấp;

- Tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008 – 2010.

3. Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư:

- Ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản: bao gồm các công trình trạm, trại phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản do huyện, thành phố quản lý; các kinh cấp 2 (ngoài các dự án thủy lợi do tỉnh đầu tư đồng bộ), các công trình kinh, cống, đê bao nội đồng…;

- Ngành công nghiệp: các cụm, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề địa phương do huyện, thành phố quản lý; các công trình cấp điện phục vụ điện khí hóa các điểm dân cư lẻ do yêu cầu cấp thiết của địa phương;

- Ngành thương mại – du lịch: các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật thương mại như: các chợ, khu thương mại cấp huyện, thành phố trở xuống (ngoài các chợ, khu thương mại đầu mối cấp tỉnh)…; các dự án du lịch do huyện, thành phố quản lý, khai thác;

- Ngành giao thông: các tuyến đường huyện, đường giao thông nông thôn xã, ấp, liên xã, liên huyện…, riêng thị xã, thành phố còn bao gồm cả chi đầu tư các tuyến đường nội thị (trừ các tuyến đường, khu dân cư đầu tư theo phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng);

- Ngành cấp nước: các trạm cấp nước tập trung cho các cụm dân cư, trung tâm xã (ngoài vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA đầu tư cho nước sạch);

- Ngành giáo dục, đào tạo: bao gồm các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, riêng thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm cả các trường phổ thông trung học;

- Ngành y tế: gồm các trạm y tế xã, phường, thị trấn;

- Ngành văn hóa, thể dục thể thao, lao động, thương binh và xã hội: gồm các dự án, công trình thuộc ngành văn hóa, thể dục thể thao, lao động, thương binh và xã hội do cấp huyện, thành phố quản lý;

- Các công trình khác: trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, sự nghiệp; các công trình phúc lợi công cộng… do cấp huyện, thành phố quản lý. Đối với thị xã, thành phố Sóc Trăng còn bao gồm tất cả các công trình điện chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị… sẽ do ngân sách thành phố đảm nhiệm chi.

4. Tỷ lệ phân bổ chi đầu tư ngân sách các cấp:

- Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: ngân sách cấp tỉnh 65%, ngân sách cấp huyện, thành phố 35%;

- Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết: ngân sách cấp tỉnh 60%, ngân sách cấp huyện, thành phố 40%.

5. Tiêu chí phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách các huyện, thành phố:

a. Tiêu chí dân số:

- Điểm theo tiêu chí dân số của các huyện, thành phố được tính theo công thức sau:

ĐDSi =

Trong đó:

+ ĐDSi: điểm của tiêu chí dân số của các huyện, thành phố;

+ DSi: dân số của các huyện, thành phố của năm trước năm kế hoạch;

+ T: chỉ tiêu tỷ lệ tăng dân số chung của toàn tỉnh năm kế hoạch;

+ n: số huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Nguồn số liệu sẽ lấy theo số liệu công bố chính thức của Cục Thống kê.

b. Tiêu chí diện tích:

- Điểm theo tiêu chí diện tích của các huyện, thành phố được tính theo công thức sau:

ĐDTi =

Trong đó:

+ ĐDTi: điểm của tiêu chí diện tích của các huyện, thành phố;

+ DTi: diện tích của các huyện, thành phố của năm trước năm kế hoạch;

+ n: số huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Nguồn số liệu sẽ lấy theo số liệu công bố chính thức của Cục Thống kê.

c. Tiêu chí thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (trừ thu cấp quyền sử dụng đất và các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước):

- Gọi ĐNSi là điểm của tiêu chí thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (trừ thu cấp quyền sử dụng đất và các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước) của các huyện, thành phố và được tính theo công thức ở bảng sau:

Thu ngân sách
(trừ thu cấp quyền sử dụng đất và các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước)

Điểm

Đến 5 tỷ đồng

1

Từ 5 đến dưới 50 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,1

Từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,2

Từ 100 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,3

Từ 150 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,4

Từ 200 tỷ đồng đến dưới 250 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,5

Từ 250 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,6

Từ 300 tỷ đồng trở lên, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,7

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (trừ thu cấp quyền sử dụng đất và các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước): căn cứ dự toán thu ngân sách được giao chỉ tiêu kế hoạch năm đang thực hiện;

- Mức tăng thêm được tính tròn ở mức 5 tỷ đồng cao nhất của thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố.

d. Tiêu chí đô thị trung tâm:

- Đối với các thành phố Sóc Trăng (thành phố thuộc tỉnh), các thị trấn thuộc huyện được bổ sung điểm tiêu chí đô thị trung tâm như sau:

ĐĐTi = m x Đpi

Trong đó:

+ ĐĐTi: điểm của tiêu chí đô thị trung tâm;

+ m: số phường của thành phố thuộc tỉnh, số thị trấn thuộc huyện;

+ Đpi: điểm của 1 phường, xã của thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, trong đó: Đpi = 1 nếu là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, Đpi = 0,8 nếu không phải là đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

6. Xác định mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các huyện, thành phố:

a. Xác định tổng số điểm và mức vốn cho mỗi điểm:

- Tổng số điểm của các huyện, thành phố là:

TSni=1 = S Đi

Trong đó:

+ TS: tổng số điểm của các huyện, thành phố;

+ n: số huyện, thành phố thuộc tỉnh;

+ Đi: tổng số điểm của từng huyện, thành phố và được tính theo công thức:

Đi = ĐDSi + ĐDTi + ĐNSi + ĐĐTi

- Mức vốn đầu tư phát triển cho mỗi điểm là:

U =

Trong đó:

+ U: mức vốn đầu tư phát triển cho mỗi điểm;

+ K: tổng vốn đầu tư phát triển phân bổ chi đầu tư ngân sách cấp huyện, thành phố;

b. Mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các huyện, thành phố:

- Mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các huyện, thành phố là:

VĐTi = U x Đi

Trong đó:

+ VĐTi: vốn đầu tư phát triển của các huyện, thành phố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2007
Ngày hiệu lực 21/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Phan Lệ Hồng
Ngày ban hành 11/07/2007
Ngày hiệu lực 21/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng