Quyết định 254/QĐHC-CTUBND

Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, KS, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 254/QĐHC-CTUBND ngày 08/04/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I

NGHỊ QUYT CA HĐND TNH

 

 

 

NĂM 2003

 

 

1

04/2001/NQ-HĐND

16/01/2001

Về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

2

04/2003/ NQ.HĐNDT.6

10/01/2003

Về việc xin chủ trương quy hoạch thu hồi, quản lý diện tích đất dọc hai bên các tuyến đường dự kiến và mới mở trên địa bàn đô thị và ven đô thị tỉnh Sóc Trăng

Đã được Nghị quyết s35/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 bãi bỏ

07/12/2012

 

3

04/2005/NQ-HĐND

20/12/2005

Về chương trình dân số tnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010 tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

4

05/2005/NQ-HĐND

20/7/2005

Vchương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010 tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

 

NĂM 2007

 

5

02/2007/NQ-HĐND

11/7/2007

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ca HĐND, UBND

01/01/2011

 

6

05/2007/NQ-HĐND

11/7/2007

V/v phân cấp nhiệm vụ chi đu tư và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát trin thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ca ngân sách huyện, thành phố giai đoạn 2008-2010, tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

7

10/2007/NQ-HĐND

11/7/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Đã được Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐNĐ thay thế

17/12/2012

 

8

12/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Vchương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2009

 

9

14/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Vphương hướng nhiệm vụ phát trin kinh tế-xã hội năm 2008, tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ca HĐND, UBND

01/01/2009

 

10

16/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Vdự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008, tnh Sóc Trăng.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2009

 

11

20/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Nghị quyết s30/2012/NQ-HĐND thay thế

17/12/2012

 

 

NĂM 2008

 

 

 

 

 

12

09/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

V/v điu chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2008

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/3/2009

 

13

20/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Vchương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2009

//

01/01/2010

 

14

22/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Vphương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

//

01/01/2010

 

15

23/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Vdự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng, năm 2009.

//

31/3/2010

 

16

30/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

V/v quy định chế độ dinh dưỡng đi với vận động viên, huấn luyện viên ththao, tỉnh Sóc Trăng

Do Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND bãi bỏ

20/7/2010

 

17

31/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

V chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tnh Sóc Trăng, năm 2009 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2010

 

 

NĂM 2009

 

 

 

 

 

18

02/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

V/v điu chnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tnh Sóc Trăng năm 2009

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/3/2010

 

 

NĂM 2010

 

 

 

 

 

19

06/2010/NQ- HĐND

09/7/2010

Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trưng đi với nước thi trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Đã được Nghị quyết s 30/2012/NQ-HĐND thay thế

17/12/2012

 

20

10/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2012

 

21

13/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về chế độ, chính sách đối với một số chức danh quân sự ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tnh Sóc Trăng.

NQ số 03/2012/NQ-HĐND có quy định mới

16/7/2012

 

22

15/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Vdự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/3/2013

 

23

27/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Về kế hoạch dạy nghề năm 2011 tỉnh Sóc Trăng.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2012

 

24

30/2010/NQ- HĐND

10/12/2010

Vchương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2011.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2012

 

 

NĂM 2011

 

 

 

 

 

25

18/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về tình hình kinh tế-xã hi năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điu 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2013

 

26

19/2011/NQ- HĐND

09/12/2011

Vdự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tnh Sóc Trăng năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/01/2013

 

27

34/2011/NQ- HĐND

09/12/2011

Về việc quy định giá các loại đt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Nghị quyết s29/2012/NQ-HĐND thay thế

17/12/2012

 

28

36/2011/NQ- HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua Kế hoạch dạy nghề năm 2012 tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2013

 

29

39/2011/NQ- HĐND

09/12/2011

Vchương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

Hết hiu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2013

 

 

NĂM 2012

 

 

 

 

 

30

01/2012/NQ- HĐND

06/7/2012

V tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2013

 

31

02/2012/NQ- HĐND

06/7/2012

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/01/2013

 

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

 

 

 

NĂM 2002

 

 

 

 

 

1.

124/2002/QĐ. UBNDT

21/5/2002

Quy định đào tạo, bồi dưỡng và chi phí học tập cho cán bộ, công chức tnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định s 23/2009/QĐ-UBND thay thế

01/8/2009

 

 

NĂM 2003

 

 

 

 

 

2.

122/2003/QĐ. UBNDT

08/7/2003

Về hỗ trợ luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đã được luân chuyn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định s07/2009/QĐ-UBND thay thế

31/02/2009

 

3.

143/2003/QĐ. UBNDT

03/9/2003

Vviệc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định s45/2012/QĐ-UBND thay thế

08/11/2012

 

4.

162/2003/QĐ. UBNDT

27/10/2003

Về việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 thay thế

27/8/2012

 

 

NĂM 2005

 

 

 

 

 

5.

234/2005/QĐ-UBT

26/12/2005

Về quy định mức chi thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên và điu chnh, b sung Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND thay thế

01/8/2009

 

 

NĂM 2007

 

 

 

 

 

6.

11/2007/QĐ-UBND

20/3/2007

V/v ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại các S, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

Đã được Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 bãi bỏ

27/12/2012

 

7.

12/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định s 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 thay thế

25/7/2012

 

8.

25/2007/QĐ-UBND

12/10/2007

V ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2008 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

9.

35/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND thay thế

17/02/2013

 

 

NĂM 2008

 

 

 

 

 

10.

02/2008/QĐ-UBND

10/01/2008

Sửa đi một smức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định s16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

08/10/2012

 

11.

19/2008/QĐ-UBND

09/6/2008

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2008 của một số dự án để thực hiện yêu cầu kiềm chế lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2009

 

12.

36/2008/QĐ-UBND

26/11/2008

V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB một số dự án sử dụng nguồn xổ số kiến thiết, cấp quyền sử dụng đất, ngân sách địa phương và bổ sung có mục tiêu năm 2008, tỉnh Sóc Trăng.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2009

 

13.

38/2008/QĐ-UBND

12/12/2008

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009, tỉnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/3/2010

 

14.

39/2008/QĐ-UBND

12/12/2008

V/v phân bnguốn vốn xổ skiến thiết kết dư chuyển sang năm 2009, tỉnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2010

 

 

NĂM 2009

 

 

 

 

 

15.

03/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã có Quyết định s 154/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 bãi bỏ

30/7/2012

 

16.

06/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

V/v ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND thay thế

01/01/2010

 

17.

12/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

V/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch Trung tâm Điện lực Long phú, xã Long Đức, huyn Long Phú tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND thay thế

01/01/2010

 

18.

13/2009/QĐ-UBND

17/4/2009

V/v điều chỉnh khoản 7 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND hủy bỏ

25/12/2009

 

19.

14/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

V/v ban hành Bng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND thay thế

27/12/2012

 

20.

29/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

V/v quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Sóc Trăng

Đã có Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 thay thế

01/01/2013

 

21.

37/2009/QĐ-UBND

14/10/2009

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND.

31/3/2010

 

 

NĂM 2010

 

 

 

 

 

22.

08/2010/QĐ-UBND

21/05/2010

V quy định slượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định s 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 thay thế

09/8/2012

 

23.

09/2010/QĐ-UBND

27/05/2010

V/v ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đi với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trn và ấp, khóm trên địa bàn tnh Sóc Trăng.

Đã có Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 quy định mới

05/10/2012

 

24.

13/2010/QĐ-UBND

01/7/2010

V/v sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tnh Sóc Trăng.

Đã có Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 quy định mới

05/10/2012

 

25.

16/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về việc sửa đi một sĐiều của Quyết định s35/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND thay thế

17/02/2013

 

26.

36/2010/QĐ-UBND

15/12/2010

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/3/2011

 

 

NĂM 2011

 

 

 

 

 

27.

06/2011/QĐ-UBND

14/02/2011

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 thay thế

22/9/2012

 

28.

07/2011/QĐ-UBND

17/02/2011

V/v ban hành Quy định mức chi phục vụ bu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/12/2011

 

29.

09/2011/QĐ-UBND

10/3/2011

V/v sửa đi, bsung chế độ chính sách đối với một số chức danh Quân sự ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã có Quyết định s43/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 có quy định mới

05/10/2012

 

30.

31/2011/QĐ-UBND

01/11/2011

V/v bãi bỏ, sửa đi, bsung một snội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 thay thế

08/12/2012

 

31.

35/2011/QĐ-UBND

07/12/2011

V/v quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 thay thế

07/3/2012

 

32.

38/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/01/2013

 

33.

42/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 thay thế

01/01/2013

 

 

NĂM 2012

 

 

 

 

 

34.

03/2012/QĐ-UBND

01/02/2012

V/v giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tnh Sóc Trăng

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2013

 

35.

25/2012/QĐ-UBND

26/4/2012

Vviệc Quy định tạm thời mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã được Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 thay thế

01/8/2012

 

36.

38/2012/QĐ-UBND

01/8/2012

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/01/2013

 

III

CH TH CA UBND TNH

 

 

 

 

 

NĂM 2008

 

 

 

 

 

01

05/2008/CT-UBND

12/3/2008

V/v thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2008 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/01/2011

 

02

08/2008/CT-UBND

28/5/2008

V công tác phòng, chng thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2008 tỉnh Sóc Trăng

//

01/01/2009

 

03

10/2008/CT-UBND

11/6/2008

V phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 và kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch H Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

//

01/01/2009

 

04

12/2008/CT-UBND

03/9/2008

V công tác giáo dục và đào to năm học 2008- 2009

//

01/01/2010

 

 

NĂM 2009

 

 

 

 

 

05

01/2009/CT-UBND

20/02/2009

Về một sgiải pháp chủ yếu chđạo, điu hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2009 tnh Sóc Trăng

//

01/01/2010

 

06

02/2009/CT-UBND

01/7/2009

V công tác phòng, chng thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

//

01/01/2010

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu254/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2013
Ngày hiệu lực08/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu254/QĐHC-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành08/04/2013
       Ngày hiệu lực08/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng

           • 08/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực