Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG, NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009, tỉnh Sóc Trăng và Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2009 tại các phụ lục ban hành kèm theo Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009, tỉnh Sóc Trăng theo nội dung Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 và số 126/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2009 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2009 là 1.071 tỷ 700 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 2.607 tỷ 962 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 2.607 tỷ 962 triệu đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 2.349 tỷ 862 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung điều hành, chỉ đạo ngành Thuế, các Sở, ngành chức năng có liên quan cùng các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đã nêu tại Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giữa 2 kỳ họp trong năm 2009 nếu có vấn đề phát sinh, điều chỉnh dự toán ngân sách, vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban Công tác đại biểu;
-
Chính phủ;
- VP Quốc hội (bộ phận phía nam);
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TTTU,TT.HĐND
,UBND,UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh
 (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chi
ến

 

BIỂU CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2009 là 1.071 tỷ 700 triệu đồng, trong đó:

a) Thu cân đối NSNN trên địa bàn (bao gồm thu xổ số kiến thiết 210 tỷ đồng): 885 tỷ đồng;

b) Thu các khoản quản lý qua ngân sách nhà nước: 186 tỷ 700 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 2.607 tỷ 962 triệu đồng, trong đó:

a) Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (chưa bao gồm thu xổ số kiến thiết): 670 tỷ đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.541 tỷ 262 triệu đồng;

c) Thu xổ số kiến thiết: 210 tỷ đồng.

d) Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 186 tỷ 700 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 2.607 tỷ 962 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 1.662 tỷ 039 triệu đồng (trong đó chi từ số thu xổ số kiến thiết 210 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển trong cân đối (bao gồm chi đầu tư từ xổ số kiến thiết 210 tỷ đồng): 519 tỷ 275 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 1.098 tỷ 204 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng;

- Dự phòng ngân sách: 43 tỷ 560 triệu đồng.

b) Chi chương trình mục tiêu từ số thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 759 tỷ 223 triệu đồng.

c) Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 186 tỷ 700 triệu đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 2.349 tỷ 862 triệu đồng, trong đó:

a) Dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh là 1.373 tỷ 877 triệu đồng, bao gồm:

- Dự toán chi theo phân cấp: 699 tỷ 115 triệu đồng;

- Dự toán chi các chương trình mục tiêu: 425 tỷ 062 triệu đồng;

- Dự toán chi từ số thu xổ số kiến thiết: 94 tỷ 500 triệu đồng;

- Dự toán chi các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 155 tỷ 200 triệu đồng.

b) Dự toán chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 975 tỷ 985 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối theo phân cấp ngân sách: 358 tỷ 105 triệu đồng;

- Bổ sung bù lương, các nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách huyện, thành phố nhưng chưa đủ nguồn cân đối: 319 tỷ 543 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ ngân sách tỉnh: 57 tỷ 900 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ khoản thu xổ số kiến thiết theo định mức phân bổ: 76 tỷ đồng;

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng: 164 tỷ 437 triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Võ Minh Chiến
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2009