Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thu, chi ngân sách nhà nước theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012 (đã giao tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cụ thể như sau:

1. Tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2012 là 2.131 tỷ 558 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.838 tỷ 377 triệu đồng (kèm theo biểu số 01).

2. Tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012 là 2.131 tỷ 558 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.838 tỷ 377 triệu đồng (kèm theo biểu số 02).

3. Tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2012 là 2.032 tỷ 273 triệu đồng (bao gồm số bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố). Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.336 tỷ 413 triệu đồng (kèm theo biểu số 03).

Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 5;
- Lưu: TH, VX, KT, XD, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thành Nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực11/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách năm 2012 tỉnh Sóc Trăng