Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;
Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với nội dung cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện:

TT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng (đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp tỉnh

45.000

2

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh

35.000

3

Đội tuyển cấp huyện (thành phố)

25.000

4

Đội tuyển năng khiếu các cấp

 

a

Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh

25.000

b

Học sinh năng khiếu ban đầu

15.000

c

Học sinh năng khiếu cơ sở

10.000

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian thi đấu:

TT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc
bồi dưỡng (đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp tỉnh

60.000

2

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh

45.000

3

Đội tuyển cấp huyện (thành phố)

35.000

4

Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh

45.000

3. Thời gian và điều kiện được hưởng:

a) Thời gian tập trung tập luyện của vận động viên, huấn luyện viên căn cứ quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền và được hưởng chế độ dinh dưỡng theo Quy định này.

b) Thời gian thi đấu các giải thể thao (thuộc hệ thống thi đấu cấp quốc gia, khu vực và tỉnh), vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ dinh dưỡng căn cứ theo Điều lệ giải.

c) Huấn luyện viên thuộc tuyến nào thì hưởng chế độ dinh dưỡng theo tuyến đó; nếu huấn luyện viên được công nhận ở trình độ tuyến cao, nhưng được phân công huấn luyện ở tuyến thấp hơn thì hưởng chế độ tại tuyến công nhận; nếu huấn luyện viên được công nhận trình độ huấn luyện thấp, nhưng được phân công huấn luyện ở tuyến cao hơn thì hưởng chế độ theo tuyến cao.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn kinh phí chi trả chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp ngân sách nhà nước.

b) Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tập luyện và thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin) lập dự toán chi về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và tổng hợp vào dự toán ngân sách của ngành được giao.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này ban hành quy định cụ thể và chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp lần thứ 15 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội (Bộ phận phía Nam);
- Bộ TP, Bộ VHTT&DL, Bộ TC;
- TTTU, TT. HĐND,UBND,UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- TT. HĐND,UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýVõ Minh Chiến
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng