Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2009

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 theo Tờ trình số 03/TTr.HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chất vấn, trả lời chất vấn.

2. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân: việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Hội đồng nhân dân giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 7 nội dung và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân:

- Ban Kinh tế và Ngân sách: tình hình triển khai thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh; thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn;

- Ban Văn hóa - Xã hội: việc thực hiện chính sách và pháp luật đối với đối tượng thanh niên đặc thù và chính sách dạy nghề cho thanh niên; tình hình thực hiện việc quản lý và hoạt động dịch vụ văn hóa nơi công cộng;

- Ban Pháp chế: hoạt động xét xử trên lĩnh vực dân sự, kinh tế; công tác cải cách hành chính;

- Ban Dân tộc: kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2009; Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.

1. Trên cơ sở nội dung hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

3. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ điều chỉnh, thay đổi một số nội dung giám sát cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức ở tỉnh và địa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2009 của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND,UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýVõ Minh Chiến
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 2009 Sóc Trăng