Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:12/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008; qua Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 theo Tờ trình số 01/TTr.HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp: xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chất vấn, trả lời chất vấn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân: việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.

3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 6 nội dung và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân:

- Ban Kinh tế và ngân sách: Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và vốn các Chương trình mục tiêu cho đầu tư phát triển giai đoạn 2005-2007; tình hình sử dụng vốn ODA trên địa bàn giai đoạn 2005-2007.

- Ban Văn hóa - xã hội: Tình hình thực hiện xây dựng các thiết chế và xã hội hoá trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Ban Pháp chế: Tình hình trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong trật tự an toàn giao thông; công tác thi hành án dân sự.

- Ban Dân tộc: Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng chương trình cụ thể, đúng thời gian luật định để triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân; theo dõi kết quả việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Hội đồng nhân dân.

3. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ điều chỉnh, thay đổi một số nội dung giám sát cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát; báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân đúng luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýPhan Lệ Hồng
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát HĐND 2008 Sóc Trăng