Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008;

Sau khi xem xét Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 và dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008, tỉnh Sóc Trăng theo nội dung Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2008 là 1.196 tỷ 500 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 2.285 tỷ 422 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 2.285 tỷ 422 triệu đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 1.991 tỷ 437 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung điều hành, chỉ đạo ngành Thuế, các Sở, ngành chức năng có liên quan cùng các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đã nêu tại Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giữa 2 kỳ họp, trong năm 2008 nếu có vấn đề phát sinh, điều chỉnh dự toán ngân sách, vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Trường hợp trong năm có huy động hoặc được bổ sung vốn cho những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ, sử dụng đúng nhiệm vụ, mục tiêu của nguồn vốn phát sinh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời ra sức tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khoá VII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua.

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

BIỂU CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008, TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số16/NQ-HĐND, ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2008 là 1.196 tỷ 500 triệu đồng, trong đó:

1.1. Thu cân đối NSNN trên địa bàn (bao gồm thu xổ số kiến thiết 210 tỷ đồng): 1.050 tỷ 500 triệu đồng;

1.2. Thu các khoản quản lý qua ngân sách nhà nước: 146 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương là 2.285 tỷ 422 triệu đồng, trong đó:

2.1. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (bao gồm thu xổ số kiến thiết): 1.047 tỷ 200 triệu đồng;

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.092 tỷ 222 triệu đồng;

2.3. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 146 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là 2.285 tỷ 422 triệu đồng, bao gồm:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương 1.702 tỷ 860 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 560 tỷ 275 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 1.099 tỷ 375 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng;

- Dự phòng ngân sách: 42 tỷ 210 triệu đồng.

3.2. Chi chương trình mục tiêu từ số thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 436 tỷ 562 triệu đồng.

3.3. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 146 tỷ đồng.

4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (bao gồm dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) là 1.991tỷ 437 triệu đồng, trong đó:

4.1. Dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh là 1.259 tỷ 668 triệu đồng, bao gồm:

- Dự toán chi theo phân cấp: 861 tỷ 006 triệu đồng.

- Dự toán chi các chương trình mục tiêu: 285 tỷ 862 triệu đồng.

- Dự toán chi các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 112 tỷ 800 triệu đồng.

4.2. Dự toán chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 736 tỷ 881 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối theo phân cấp ngân sách: 358 tỷ 105 triệu đồng.

- Bổ sung bù lương, vốn đầu tư theo phân cấp: 89 tỷ 364 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ ngân sách tỉnh: 49 tỷ 600 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ khoản thu xổ số kiến thiết: 76 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu để đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng: 163 tỷ 812 triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Phan Lệ Hồng
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước 2008 Sóc Trăng