Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2012 TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tỉnh Sóc Trăng theo các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: XD, TH, VX, KT, HC.
Thu-giao von muc tieu 2012
Excel: von bsmt 2012

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực11/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành01/02/2012
        Ngày hiệu lực11/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 2012 Sóc Trăng