Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND, ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-UBND, ngày 23/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009, với một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2009846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2009 là 554 tỷ 715 triệu đồng (bao gồm số bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung đối với ngân sách huyện, thành phố). Dự toán sau khi điều chỉnh là 2.904 tỷ 577 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp thuộc chính quyền địa phương theo dự toán điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp 6 tháng cuối năm 2009 có huy động hoặc được bổ sung vốn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vốn đúng theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía nam);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.
 NQ dutoan_2009

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND, ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2009 là 846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (chưa bao gồm thu xổ số kiến thiết): 670 tỷ đồng (bằng dự toán đầu năm).

b) Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 129 tỷ 601 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 1.670 tỷ 863 triệu đồng, bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 782 tỷ 039 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Tăng thu bổ sung có mục tiêu: 129 tỷ 601 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 888 tỷ 824 triệu đồng.

c) Thu xổ số kiến thiết: 210 tỷ đồng (bằng dự toán đầu năm).

d) Tăng thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2 tỷ 100 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 188 tỷ 800 triệu đồng.

đ) Tăng thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008 chuyển sang năm 2009 sau thời gian chỉnh lý quyết toán: 211 tỷ 182 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh                                                     : 01 tỷ 905 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách các huyện, thành phố                                 : 193 tỷ 103 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách các xã, phường, thị trấn                             : 16 tỷ 174 triệu đồng.

e) Tăng thu từ khoản chi chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính: 503 tỷ 205 triệu đồng, trong đó:

- Chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh                                          : 423 tỷ 209 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách huyện, thành phố                       : 79 tỷ 996 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương (bao gồm chi từ nguồn xổ số kiến thiết là 210 tỷ đồng): 1.662 tỷ 039 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển trong cân đối (bao gồm chi từ nguồn xổ số kiến thiết 210 tỷ đồng): 519 tỷ 275 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Chi thường xuyên: 1.098 tỷ 204 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Dự phòng ngân sách: 43 tỷ 560 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

b) Tăng chi chương trình mục tiêu từ khoản bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 129 tỷ 601 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 888 tỷ 824 triệu đồng.

c) Tăng chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2 tỷ 100 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 188 tỷ 800 triệu đồng.

d) Tăng dự toán chi ngân sách địa phương từ khoản kết dư năm 2008 chuyển sang năm 2009 là 211 tỷ 182 triệu đồng.

đ) Tăng dự toán chi ngân sách địa phương từ khoản chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009: 503 tỷ 205 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2009 (bao gồm số bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung đối với ngân sách huyện, thành phố) là 554 tỷ 715 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 2.904 tỷ 577 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng chi dự toán chi các đơn vị thuộc tỉnh quản lý: 417 tỷ 979 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 1.791 tỷ 856 triệu đồng, trong đó:

- Giảm dự toán chi theo phân cấp: 6 tỷ 288 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 692 tỷ 827 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu: 20 tỷ 947 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 446 tỷ 009 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 94 tỷ 500 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 155 tỷ 200 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Tăng dự toán chi từ khoản kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2008 chuyển sang năm 2009: 1 tỷ 905 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi từ khoản chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009: 401 tỷ 415 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi bổ sung đối với ngân sách huyện, thành phố: 136 tỷ 736 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 1.112 tỷ 721 triệu đồng, bao gồm:

- Bổ sung cân đối theo phân cấp: 358 tỷ 105 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Bổ sung bù chi lương, các nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách huyện, thành phố chưa đủ nguồn cân đối: 319 tỷ 543 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để chi đầu tư phát triển: 57 tỷ 900 triệu đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo định mức để chi đầu tư phát triển: 76 tỷ đồng (bằng dự toán đầu năm).

- Tăng chi bổ sung có mục tiêu từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng để chi đầu tư phát triển: 5 tỷ 853 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 170 tỷ 290 triệu đồng.

- Bổ sung từ khoản chi theo phân cấp của ngân sách tỉnh: 6 tỷ 288 triệu đồng.

- Tăng chi từ khoản bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 102 tỷ 801 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 của ngân sách tỉnh: 21 tỷ 794 triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực25/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýVõ Minh Chiến
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực25/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi NS địa phương Sóc Trăng