Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND phụ cấp chế độ người hoạt động không chuyên trách Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1077/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kinh phí hoạt động ngoài định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên quy định tại Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với Khối dân vận cấp xã: 1.500.000 đồng/khối/năm.

2. Đối với các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố: 1.200.000 đồng/chi hội/năm, gồm các chi hội sau:

a) Chi hội Phụ nữ;

b) Chi hội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

c) Chi hội Cựu chiến binh;

d) Chi hội Nông dân.

3. Kinh phí bổ sung được chi cho các nội dung sau:

a) Mua văn phòng phẩm phục vụ cho công tác;

b) Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;

c) Hoạt động hội họp, công tác hòa giải, kiểm tra, giám sát các hoạt động theo chức năng của mỗi tổ chức;

d) Các khoản chi khác liên quan đến hoạt động của mỗi tổ chức.

Việc chi, thanh quyết toán kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Mức bổ sung kinh phí nêu trên thực hiện từ năm 2009.

Năm 2009, ngân sách cấp tỉnh sử dụng nguồn dự phòng cấp bổ sung cho ngân sách thị xã Cam Ranh và các huyện. Riêng thành phố Nha Trang, ngân sách thành phố tự cân đối.

Từ năm 2010 trở đi, khi xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng hợp vào dự toán chi cho lĩnh vực quản lý hành chính để cân đối chung theo nguyên tắc ngân sách cấp dưới thiếu thì ngân sách cấp trên cấp bổ sung.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành31/03/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND bổ sung kinh phí hoạt động tổ chức chính trị xã hội cấp xã Khánh Hòa