Quyết định 576/QĐ-UBND

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 498/STP-XDVB ngày 25 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

(Đính kèm các Danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

 

Mẫu số 03 Phụ lục IV

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (182 văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (182 văn bản)

LĨNH VỰC Y TẾ (05 văn bản)

1

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/7/2014

2

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/7/2014

3

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được quy định trong nội dung văn bản

01/01/2016

4

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

5

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Ban hành mức giá dịch vụ xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên NS1 (bệnh sốt xuất huyết) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn hết hiệu lực

01/6/2017

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (11 văn bản)

1

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 25/8/2012

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

2

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2018

3

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2018

4

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/12/2014

5

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/12/2014

6

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Về quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

05/3/2016

7

Quyết định

84/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 ban hành Quy định về đo đạc và quản lý hoạt động đo đạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/11/2017

8

Quyết định

92/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 ban hành Quy định về đo đạc và quản lý hoạt động đo đạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/11/2017

9

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

01/10/2017

10

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

01/10/2017

11

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2018

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (78 văn bản)

1

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Nghị quyết về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/7/2014

2

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/7/2014

3

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh

19/7/2014

4

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

20/12/2014

5

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chế độ ưu đãi bổ sung cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2014

6

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện

20/12/2014

7

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

01/01/2015

8

Nghị quyết

19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

01/01/2015

9

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

01/01/2016

10

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010

Quy định về mức thu, miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được quy định trong văn bản

01/01/2016

11

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, trung cấp năm 2010-2011 đến 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được quy định trong văn bản

01/01/2016

12

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

22/8/2016

13

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013

Về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/8/2016

14

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

15

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác và sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

16

Nghị quyết

32/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

17

Nghị quyết

31/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

18

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

19

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

20

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun

01/01/2017

21

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

01/01/2017

22

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

23

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

24

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 17/3/2008

Về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

25

Nghị quyết

24/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

26

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

Sửa đổi Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

27

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

28

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

29

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

30

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 17/3/2008

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

31

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013

Về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

32

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

33

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

34

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

35

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

36

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

37

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

38

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

39

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

40

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

41

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2005

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

42

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

Về việc quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

01/01/2017

43

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

01/01/2017

44

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

45

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 26/8/2012

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

46

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

47

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

48

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

49

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01//2017

50

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 08/5/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

51

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến đò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

52

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

Loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

53

Quyết định

03/2003/QĐ-UBND ngày 13/01/2003

Về việc ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ do địa phương quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 ban hành quy định phân cấp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ
 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14/3/2014

54

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2015

55

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 17/02/2009

Ban hành Quy định về bồi thường đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng chế độ thu hút nhân tài; học sinh, sinh viên thuộc diện nguồn dự bị dài hạn khi vi phạm cam kết

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết

22/10/2015

56

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2015

57

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

Quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 về việc quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/9/2015

58

Quyết định

31A/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

59

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 về việc phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/3/2016

60

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011

Về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

27/6/2016

61

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Về việc bổ sung, sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ giao đất, cho thuê đất; chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

27/6/2016

62

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện hết hiệu lực

01/01/2017

63

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

64

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

01/10/2017

65

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

01/10/2017

66

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2017

67

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

68

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/10/2017

69

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

70

Quyết định

32A/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Về việc tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

71

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

01/01/2018

72

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

73

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/01/2018

74

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước hết hiệu lực

05/3/2018

75

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Quy định một số nội dung xử lý tài sản nhà nước để bán đấu giá đối với tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND 21/7/2010 về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực

01/8/2018

76

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 bãi bỏ Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa

20/12/2018

77

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2018

78

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2018

LĨNH VỰC NỘI VỤ (11 văn bản)

1

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2014

Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh

09/7/2014

2

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

3

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

4

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

5

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010

Quy định số lượng cán bộ, công chức và việc bố trí cán bộ, công chức ở từng xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa

17/02/2014

6

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006

Quy chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Bị thay thế bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 Quy định về việc quản lý người hoạt động không chuyên trách giữ các chức danh thuộc UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/3/2014

7

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006

Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Bị thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa

28/3/2014

8

Quyết định

78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007

Về việc ban hành Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

06/8/2014

9

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND 04/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

06/8/2014

10

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực

01/01/2017

11

Quyết định

69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005

Ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

15/7/2018

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (09 văn bản)

1

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Ban hành ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

21/12/2014

2

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập 
và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

14/9/2015

3

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/10/2016

4

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

30/3/2017

5

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông

15/7/2018

6

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 ban hành mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và các Cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

7

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

8

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

9

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/01/2019

LĨNH VỰC THANH TRA (06 văn bản)

1

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

2

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

3

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo

30/10/2016

4

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về tính độc lập trong hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về tính độc lập trong hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

5

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2016

6

Chỉ thị

19/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

21/5/2018

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 văn bản)

1

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007

Thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

08/8/2014

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (04 văn bản)

1

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

05/9/2015

2

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/7/2016

3

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006

Quy chế khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

4

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (04 văn bản)

1

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012

Về mức hỗ trợ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

2

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

3

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết là Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực

01/11/2016

4

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

Ban hành danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn bản quy định chi tiết là Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực

01/01/2016

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (05 văn bản)

1

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Thay thế bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/8/2016

2

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong nội dung văn bản

01/01/2016

3

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong nội dung văn bản

01/01/2016

4

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập

20/11/2017

 

5

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

30/01/2018

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (05 văn bản)

1

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

2

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/02/2016

3

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2016

4

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/02/2018

5

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

05/02/2018

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (11 văn bản)

1

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Quy định về mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

2

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Khánh Hòa

Được thay thể bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

25/6/2015

3

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

01/10/2015

4

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

01/10/2015

5

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

22/11/2015

6

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện; xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

19/12/2015

7

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

27/4/2017

8

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

27/4/2017

9

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Ban hành Quy định xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Khánh Hòa

28/4/2017

10

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011

Ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

02/5/2018

11

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

25/10/2018

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (03 văn bản)

1

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 về việc quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

26/7/2015

2

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

19/12/2015

3

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

LĨNH VỰC DÂN TỘC (03 văn bản)

1

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

01/01/2016

2

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

Về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

01/01/2016

3

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

01/01/2016

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO (05 văn bản)

1

Quyết định

10/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31/3/2016 về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

31/3/2016

2

Quyết định

4376/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hoạt động lặn biển và thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa

13/6/2015

3

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Ban hành quy định về việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

Văn bản được quy định chi tiết Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng hết hiệu lực

01/01/2017

4

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Thay thế bởi Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đã được đính chính bởi Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”;“Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

10/5/2017

5

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bởi Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/5/2017

LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG (01 văn bản)

1

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

10/01/2017

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 văn bản)

1

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/9/2018

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (19 văn bản)

1

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2014

2

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2016

Về việc quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2014

3

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2015

4

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011

Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/01/2015

5

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/01/2015

6

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2015

7

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/6/2017

8

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2015

9

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/6/2016

10

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/12/2016

11

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/01/2017

12

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/01/2017

13

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015

Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/01/2017

14

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Về việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/01/2017

15

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/01/2017

16

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/8/2017

17

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy chế về chế độ báo cáo, phối hợp cung cấp và kiểm tra thông tin, số liệu các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/8/2017

18

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/12/2017

19

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/01/2019

Tổng số: 182 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (05 văn bản)

LĨNH VỰC NỘI VỤ (05 văn bản)

1

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng liên quan ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bằng Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/12/2013

2

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng liên quan ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

3

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009

Bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã

4

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006

Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bằng Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa

13/4/2012

5

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007

Ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/3/2012

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04 Phụ lục IV

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (05 văn bản)

1

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 3 Điều 4 của Quy định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

2

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi nội dung tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 của Quy định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 điều chỉnh nội dung tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa

11/12/2017

3

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh Điểm c (c3) Khoản 1 Điều 5 của Quy định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/9/2015

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 2 Điều 4, sửa đổi Điểm b3, d1 Điều 5, Khoản 1 và Khoản 7 Điều 7, Điểm e Khoản 2 Điều 8, sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 9, Khoản 1 Điều 10, sửa đổi các Phụ lục tại Điều 12 bản Quy định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

4

 

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Điều 19, bổ sung Khoản 6 Điều 20, sửa đổi Khoản 4 Điều 22, sửa đổi Khoản 2, Điểm d Khoản 3 Điều 30, sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 31 của bản Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/4/2016

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, sửa đổi Khoản 4 Điều 8, Khoản 1, Khoản 2 Điều 12, Điều 16, Điều 17, sửa đổi Khoản 1 Điều 21, sửa đổi Khoản 1 Điều 22, sửa đổi Khoản 3 Điều 25, sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 27, sửa đổi Điều 28, sửa đổi Điều 32 của bản Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

5

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 4 Điều 1 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (15 văn bản)

1

Nghị quyết

08/2003/NQ-HĐND ngày 23/12/2003 về thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 11, Mục I 

Bãi bỏ Khoản 11, Mục I Nghị quyết số 08/2003/NQ-HĐND tại Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2003

2

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 về việc quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

Điểm đ, Khoản 2, Mục I của Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

20/12/2014

3

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Sửa đổi định mức phân bổ Điểm a, Điểm c, Khoản 1 và Điểm a, Điểm b, Khoản 2 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết; sửa đổi định mức phân bổ tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

20/12/2014

4

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

Sửa đổi Khoản 5, Mục I Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

18/7/2015

5

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chỉ bổ sung

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/4/2015

6

 

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi đoạn thứ 2, Điều 2, sửa đổi Khoản 5, Điều 1 và Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND , sửa đổi Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/7/2015

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điểm c Khoản 1 Điều 10 Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2017

7

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

8

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 gồm: Khoản 5 Điều 8, Khoản 2 Điều 12

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2018

9

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Sửa đổi Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

01/8/2018

10

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/9/2018

11

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Khoản 2 Điều 4, Khoản 2 Điều 5

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2019

12

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

Bãi bỏ Điểm b Khoản 4 Điều 1, việc hỗ trợ khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo mức tối đa quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 và Điểm d Khoản 2 Điều 7 Tiểu mục 1 Mục 3 Chương II Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

01/01/2019

13

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tại gạch đầu dòng thứ 3 của số thứ tự 2 Mục I và số thứ tự 2 Mục II Điểm a Khoản 2 Điều 3, bỏ cụm từ “(trừ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh)”. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung đối với đất ven trục giao thông chính thuộc thị xã Ninh Hòa tại Phụ lục 5.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/3/2014

14

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Khoản 4 Điều 8, Khoản 1, Khoản 2 Điều 12, Điều 16, Điều 17, Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 22, Khoản 3 Điều 25, Điểm c, bổ sung Điểm d Khoản 1, Điều 28, Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

15

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 văn bản)

1

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ Điều 2

 

Bị bãi bỏ Điều 2 bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

27/4/2017

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 văn bản)

1

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 về việc ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường; lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay nội dung Điều 11 của Quy định

Được điều chỉnh tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa

14/02/2013

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (01 văn bản)

1

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

31/12/2018

LĨNH VỰC THUẾ (01 văn bản)

1

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều 5, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/3/2014

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 văn bản)

1

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.Nha Trang

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

23/12/2014

2

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

30/1/2018

3

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ toàn bộ nội dung Chương II của Quy định, bãi bỏ các Phụ lục số 1, 2, 3 và 4 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND , sửa đổi nội dung Điều 16 Chương III

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/8/2017

4

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ Điều 5 Quy định; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6 Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/11/2017

Tổng cộng: 28 văn bản

 

 

Mẫu số 05 Phụ lục IV

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (109 văn bản)

1

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/7/2012

 

2

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/7/2012

 

3

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

08/7/2012

 

4

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

21/12/2013

 

5

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

21/12/2013

 

6

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/7/2012

 

7

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/7/2012

 

8

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa

22/12/2012

 

9

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/9/2012

 

10

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về mức chi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/7/2014

 

11

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

20/12/2014

 

12

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về chế độ ưu đãi bổ sung cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2014

 

13

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

20/12/2014

 

14

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

20/12/2014

 

15

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2014

 

16

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện

20/12/2014

 

17

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2014

 

18

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/4/2014

 

19

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô (kể cả ô tô điện) và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/5/2014

 

20

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/7/2014

Hết hiệu lực một phần

21

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

18/7/2015

 

22

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/7/2015

 

23

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/9/2015

 

24

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

Ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết

13/6/2015

 

25

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/7/2015

 

26

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

 

27

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/8/2016

Hết hiệu lực một phần

28

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

01/01/2017

 

29

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2017-2020

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

30

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

31

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

32

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

33

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

01/01/2017

 

34

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Về việc quy định bổ sung đơn giá thuê đất tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/4/2016

 

35

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/3/2016

 

36

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa

21/5/2016

 

37

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

21/5/2016

 

38

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/12/2016

 

39

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

40

Quyết định

38A/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

41

Quyết định

39A/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thủy sản Nam Trung Bộ do Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa quản lý

01/01/2017

 

42

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

27/6/2016

 

43

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

17/9/2016

 

44

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

45

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/8/2016

 

46

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

47

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

48

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

49

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

50

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

51

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

52

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

53

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

54

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

55

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

56

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu bảo tồn biển Hòn Mun

01/01/2017

 

57

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

58

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

59

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

60

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

61

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

62

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

63

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017

Về việc quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

64

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐBND ngày 06/7/2017

Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

65

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

 

66

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/018

 

67

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2018

 

68

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/5/2017

 

69

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

70

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/10/2017

 

71

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

01/10/2017

 

72

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

Về việc ban hành khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/10/2017

 

73

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

Về việc ban hành giá dịch vụ đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/11/2017

 

74

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

 

75

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

 

76

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017

Về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

77

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017

Quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

78

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

79

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2017

 

80

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

81

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

82

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

01/8/2018

 

83

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

 

84

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

 

85

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/01/2018

 

86

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/7/2018

 

87

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/9/2018

 

88

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ định mức dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

89

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của UBND các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

90

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc quy định mức chi hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

91

Nghị quyết

15/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005

Về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp

31/7/2005

 

92

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

01/01/2011

Hết hiệu lực một phần

93

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

01/01/2013

Hết hiệu lực một phần

94

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Về bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

01/01/2013

 

95

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

21/7/2013

 

96

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Về cho vay vốn đối với hộ gia đình có người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người sau cai nghiệm ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/12/2009

 

97

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền quần áo và tiền thuốc y tế cho người có công đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh Khánh Hòa

17/4/2011

 

98

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

28/6/2012

 

99

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/12/2008

Hết hiệu lực một phần

100

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

23/8/2011

 

101

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

30/6/2012

 

102

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2013

 

103

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/11/2013

 

104

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

28/10/2013

 

105

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa

20/12/2018

 

106

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

107

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

108

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

109

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 31/3/2016

Về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/4/2016

 

2. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (22 văn bản)

1

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

21/12/2014

 

2

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/12/2014

Hết hiệu lực một phần

3

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 7 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh

10/7/2015

 

4

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đới với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/11/2016

Hết hiệu lực một phần

5

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Về việc điều chỉnh nội dung tại Điểm a Khoản 4, Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh

11/12/2017

 

6

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/9/2010

 

7

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Ban hành quy định về xác định các nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/12/2011

 

8

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

13/9/2015

 

9

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

06/01/2015

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

10

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2018

 

11

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015, ổn định 05 năm 2015-2019

31/12/2014

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/12/2014

Hết hiệu lực một phần

13

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015, ổn định 05 năm 2015-2019

18/9/2015

 

14

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Quy định tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015, ổn định 05 năm 2015-2019

01/01/2017

 

15

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 19/04/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/4/2016

Hết hiệu lực một phần

16

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

 

17

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

 

18

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/12/2015

 

19

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017

Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/11/2017

 

20

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

31/01/2018

 

21

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/8/2018

 

22

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

31/01/2018

 

3. LĨNH VỰC NỘI VỤ (22 văn bản)

1

Nghị quyết

13/2009/NĐ-HĐND ngày 31/3/2009

Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/4/2009

 

2

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa

24/4/2012

 

3

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

02/5/2013

Kiến nghị thay thế

4

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND, ngày 25/4/2013

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

05/5/2013

 

5

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã

27/6/2013

 

6

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014

Về việc Quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa

17/02/2014

 

7

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014

Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

17/02/2014

 

8

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014

Ban hành Quy định về việc quản lý người hoạt động không chuyên trách giữ các chức danh thuộc UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/3/2014

 

9

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa

28/3/2014

 

10

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Về việc Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố

21/6/2014

 

11

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa

06/8/2014

 

12

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015

Ban hành Quy định tổ chức các Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng

15/3/2015

 

13

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trí thức trẻ tăng cường về công tác tại các xã giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/5/2015

 

14

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

10/7/2015

Kiến nghị thay thế

15

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015

Ban hành Quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn

03/8/2015

 

16

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/10/2015

 

17

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

18

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

19

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Về việc sửa đổi Điều 7 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố

10/7/2016

 

20

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

 

21

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Ban hành Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/7/2018

 

22

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

15/7/2018

 

4. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (7 văn bản)

1

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011

Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/12/2011

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

2

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

08/9/2015

 

3

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/7/2016

Hết hiệu lực một phần

4

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/3/2017

 

5

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Công thương Khánh Hòa

05/7/2018

 

6

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

 

7

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

31/12/2018

 

5. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (11 văn bản)

1

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

19/12/2015

 

2

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020

19/12/2015

 

3

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

22/8/2016

 

4

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Ban hành Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

01/01/2017

 

5

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

20/11/2017

Kiến nghị thay thế

6

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2017

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

05/7/2018

 

7

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Khánh Hòa

17/7/2015

 

8

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009

Ban hành Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/10/2009

 

9

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/8/2013

 

10

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế kèm theo Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/4/2015

 

11

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/4/2015

 

6. LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG (12 văn bản)

1

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

25/9/2014

 

2

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

15/6/2018

 

3

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/01/2016

 

4

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/10/2016

 

5

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

27/11/2017

 

6

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/11/2016

 

7

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Quy định về lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/11/2018

 

8

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông

22/6/2018

 

9

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình và các cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

 

10

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

 

11

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

 

12

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

10/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (6 văn bản)

1

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa

14/02/2013

 

2

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa

23/02/2015

 

3

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Ban hành Quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/4/2015

 

4

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; Quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/9/2016

 

5

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

15/9/2018

 

6

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018

Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/9/2018

 

8. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (12 văn bản)

1

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012

Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/3/2012

Hết hiệu lực một phần

2

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

19/12/2015

Kiến nghị thay thế

3

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND
ngày 21/9/2015

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và
 công nghệ, dự án thử nghiệm cấp tỉnh

01/10/2015

 

4

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

22/11/2015

Kiến nghị bãi bỏ

5

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

31/3/2016

 

6

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Về việc bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

27/4/2017

 

7

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Khánh Hòa

28/4/2017

 

8

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Về việc Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/9/2017

 

9

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

02/5/2018

 

10

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, PTrưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

01/7/2018

 

11

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

25/10/2018

 

12

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

9. LĨNH VỰC Y TẾ (9 văn bản)

1

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao

01/01/2011

 

2

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện nghèo và người được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2013

 

3

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/7/2014

 

4

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

Về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/7/2015

 

5

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

Về việc Quy định định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/11/2015

 

6

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

7

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

8

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

9

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

15/6/2018

 

10. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (6 văn bản)

1

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Quy định kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2014

 

2

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

18/7/2015

 

3

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

19/12/2015

 

4

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc quy định mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

5

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

6

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa

01/9/2018

 

11. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO (14 văn bản)

1

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa

22/9/2012

 

2

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa

10/8/2014

 

3

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

Ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hoạt động lặn biển và thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa

13/6/2015

 

4

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng

22/8/2016

 

5

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Sửa đổi, bổ sung một số mục của Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

22/8/2016

 

6

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

01/01/2017

 

7

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

 

8

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 11/5/2018

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

21/5/2018

 

 

9

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/12/2015

 

10

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/8/2016

 

11

Quyết định

1228/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóatrên địa bàn tỉnh

10/5/2017

 

12

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/10/2017

 

13

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

15/6/2018

 

14

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

22/10/2018

 

12. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (2 văn bản)

1

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/5/2018

 

2

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

01/7/2018

 

13. LĨNH VỰC THANH TRA (10 văn bản)

1

Chỉ thị

24/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009

Về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/11/2009

 

2

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

02/11/2015

 

3

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

 

4

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

 

5

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo

30/10/2016

 

6

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về tính độc lập trong hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

 

7

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2016

 

8

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

9

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2017

 

10

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

21/5/2018

 

14. KHU KINH TẾ VÂN PHONG (2 văn bản)

1

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

10/01/2017

 

2

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

10/7/2018

 

15. LĨNH VỰC THUẾ (2 văn bản)

1

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012

Về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14/9/2012

Hết hiệu lực một phần

2

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/3/2014

 

16. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (4 văn bản)

1

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/8/2013

 

2

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

15/7/2012

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

3

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh

05/12/2012

 

4

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

20/9/2018

 

17. LĨNH VỰC DU LỊCH (2 văn bản)

1

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

19/4/2007

Kiến nghị bãi bỏ

2

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

15/7/2018

 

18. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (6 văn bản)

1

Quyết định

35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

 

2

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/02/2016

 

3

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/11/2016

 

4

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/02/2018

 

5

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp Khánh Hòa; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

01/3/2018

 

6

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc Quy định mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

19. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (7 văn bản)

1

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh

01/01/2017

 

2

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

3

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

4

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

22/8/2016

 

5

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

Ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/02/2014

 

6

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

10/8/2018

 

7

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

01/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

20. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (30 văn bản)

1

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008

Về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

10/7/2008

 

2

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/9/2010

Hết hiệu lực một phần

3

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/10/2013

 

4

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14/01/2014

 

5

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.Nha Trang

21/01/2014

Hết hiệu lực một phần

6

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014

Về việc bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/11/2014

 

7

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

22/12/2014

 

8

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa

17/5/2016

 

9

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/6/2016

 

10

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/6/2016

 

11

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/9/2016

 

12

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Về việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/9/2016

 

13

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Ban hành Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

 

14

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/10/2016

 

15

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/12/2016

 

16

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/01/2017

Hết hiệu lực một phần

17

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về xác định nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và quản lý, sử dụng nhà biệt thự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10/01/2017

 

18

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/01/2017

 

19

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/01/2017

 

20

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

22/8/2016

 

21

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/4/2017

 

22

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/6/2017

 

23

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị

08/7/2017

 

24

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh

15/8/2017

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/8/2017

 

26

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh

20/11/2017

 

27

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/12/2017

 

28

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018

Sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

30/01/2018

 

29

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/01/2019

Chưa có hiệu lực tính đến 31/12/2018

30

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

22/8/2016

 

21. LĨNH VỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (2 văn bản)

1

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021

10/01/2017

 

2

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

01/7/2018

 

22. LĨNH VỰC BAN DÂN TỘC (2 văn bản)

1

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

 

2

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020

22/8/2016

 

Tổng cộng: 299 văn bản

 

 

Mẫu số 06 Phụ lục IV

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị điều chỉnh Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh

Đã kiến nghị tại Tờ trình số 10313/TTr-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 345/HĐND ngày 29/10/2018

2

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị tăng mức hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã kiến nghị tại Công văn số 1844/SGDĐT-KHTC ngày 13/9/2017 của Sở GDĐT và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng tại Công văn số 9340/UBND-KGVX ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh, đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành

3

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Thay thế

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, Tổ thẩm định kinh phí, nội dung làm việc của Hội đồng, bổ sung một số trường hợp có quyền hủy bỏ quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

UBND tỉnh

Tờ trình số 191/TTr-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 2717/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 về việc ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ

4

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Thay thế

Điều 8, Điều 16 của Quy chế

UBND tỉnh

Tờ trình số 2701/TTr-SKHĐT ngày 17/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 8975/UBND-KT ngày 04/9/2018

5

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 09/04/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ

Các nội dung tại Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND đã được quy định tại văn bản của Trung ương

Sở Du lịch

Tờ trình số 1449/SDL-QLLH ngày 12/11/2018 của Sở Du lịch và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 1236/UBND-KGVX ngày 03/12/2018 về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực du lịch

6

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung

Khoản 7, Khoản 10 và Khoản 15 Điều 3, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 4, bổ sung Khoản 2, bổ sung thêm Khoản 4 Điều 5, sửa đổi Khoản 3 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 14; bổ sung thêm Khoản 3, Khoản 4 Điều 15; sửa đổi Khoản 3 Điều 16; Khoản 1, 2, 3, bổ sung thêm Khoản 4 Điều 18, Khoản 3 Điều 19, Điều 20, Điều 22, 24, 25, Điều 26, Điều 29

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 3977/STNMT-KS ngày 13/9/2018 và Công văn chấp thuận số 9705/UBND-KT ngày 21/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh

7

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011

Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Đảm bảo sự phù hợp với Luật Đất Đai năm 2013 và Luật Đấu thầu năm 2013

Sở Công thương

Đã kiến nghị tại Công văn số 3764/STC-QLG&CS ngày 14/9/2018 của Sở Tài chính và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 9801/UBND-VP ngày 24/9/2018 về việc tham mưu về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh

8

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết đã bao gồm các nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 1394/SKHCN-KHCNCS ngày 06/12/2018 về việc xin chủ trương ban hành văn bản hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh

9

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; theo đó, đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như: Về tổ chức; hoạt động; điều kiện thành lập, nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố...

Sở Nội vụ

Công văn số 1075/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/5/2018 về việc đề nghị xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013, UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 4694/UBND-TH ngày 15/5/2018

10

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Thay thế

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định nêu trên có hiệu lực. Đây là căn cứ để tiến hành rà soát. Kết quả rà soát: Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Sở Nội vụ

Tờ trình số 1483/TTr-SNV ngày 25/6/2018 và Công văn số 6655/UBND-KSTT ngày 03/7/2018 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

11

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

Ban hành Quy định phân cấp, phối hợp, quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ

Các căn cứ ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc hết hiệu lực thi hành

Sở xây dựng

Dự kiến trình UBND tỉnh tháng 3/2019

Tổng cộng: 11 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế