Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí đã được thay thế bởi Quyết định 470/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH HÒN CHỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 60/TTr-SVHTTDL ngày 21/8/2012 và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH HÒN CHỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng (gọi tắt là phí tham quan) là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi, quản lý đối với khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 2. Phí tham quan là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế.

Điều 3. Hình thức thu phí tham quan:

Phí tham quan được thu bằng biên lai thu phí do Cục thuế tỉnh Khánh Hòa phát hành dưới hình thức vé tham quan.

Điều 4. Tổ chức thu, nộp phí tham quan:

1. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa là đơn vị tổ chức thu phí tham quan đối với khách đến tham quan.

2. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai tại nơi thu phí: Đối tượng thu phí, các trường hợp được miễn, giảm thu phí tham quan, mức thu phí để mọi người biết và thực hiện; khi thu tiền phải cấp vé tham quan theo quy định cho khách tham quan.

b) Định kỳ phải nộp đầy đủ, kịp thời phí tham quan đã thu được vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa để quản lý theo quy định.

c) Thanh quyết toán biên lai thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí tham quan:

1. Phí tham quan được để lại cho Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa 100% dùng để chi cho bộ máy quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, danh thắng và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên tại đơn vị. Trong đó, hàng năm trích và sử dụng tối thiểu 28% phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar để sử dụng cho đầu tư, mua sắm, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, danh thắng.

2. Phí tham quan là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, được tính trong dự toán hàng năm. Mức chi cho các nội dung trên do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Hàng năm, đơn vị phải lập dự toán, quyết toán thu, chi gửi cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính cùng cấp. Sau khi quyết toán đúng chế độ quy định, số tiền thu phí tham quan còn thừa được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 6. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan theo các quy định hiện hành, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình hoạt động thu phí tham quan cho cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của các ngành:

1. Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp, kiểm tra và quyết toán biên lai thu phí theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thu phí thực hiện việc thu phí tham quan đúng quy định; kiểm tra số thu, xét duyệt quyết toán chi từ nguồn thu phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thu phí thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng phí tham quan; thẩm tra quyết toán chi từ nguồn thu phí theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2012
Ngày hiệu lực07/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành28/08/2012
       Ngày hiệu lực07/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức thu nộp quản lý sử dụng phí