Chỉ thị 19/2012/CT-UBND

Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Khánh Hòa

Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác đã được thay thế bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 19/2012/CT-UBND Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/CT-UBND

Nha Trang, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thời gian vừa qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tcáo đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững n định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khiếu nại, tố cáo còn xảy ra nhiều, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đúng quy định của pháp luật, vẫn còn vụ việc tồn đọng kéo dài. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Một số Sở, ngành, địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo tốt việc tiếp công dân, còn tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, ngại đối thoại với dân, tránh né, đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Để phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế khuyết điểm nêu trên, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo nhằm làm giảm phát sinh khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp và không đxảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc sở, ban, ngành, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trn thuộc tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức đến cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Ttụng hành chính, các Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định 76/2012/NĐ ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Tcáo, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đng thời, tchức ph biến tuyên truyền sâu rộng, các tầng lớp nhân dân, người lao động các văn bản pháp luật vkhiếu nại, tố cáo để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ca toàn xã hội.

b) Đhạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp phải nghiêm túc và khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, quan tâm tổ chức thực hiện đúng đắn, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định đối với ngành mình, cấp mình, chú ý việc tổ chức thực hiện các dự án có thu hồi đất đai phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng ngày phải được gắn chặt với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

Cơ quan, đơn vị nào phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo mà do lỗi chủ quan của cán hộ, công chức, viên chức do thiếu trách nhiệm mà không thc hiện đúng quy định của pháp luật đối với nhiệm vụ được giao phải được xem xét xử lý nghiêm minh vtrách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đu cơ quan, đơn vị.

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án công tác tiếp công dân, hoàn thiện địa điểm, trụ sở Tiếp công dân và bố trí người có đủ năng lực phù hợp để làm công tác tiếp công dân. Lãnh đạo là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bảo đảm nghiêm túc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu của công dân. Sau tiếp công dân phải tổ chức tốt việc xem xét, giải quyết vụ việc kịp thời, đúng với quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d) Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng các ngành, các cấp lưu ý thực hiện các việc sau đây:

- Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung, tình tiết phức tạp và các vụ việc khiếu nại lần 1, lần 2 tại các dự án có thu hồi đất, đền bù, htrợ và cấp đất tái định cư phải quan tâm tổ chức việc đối thoại với công dân trước khi kết luận giải quyết. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải nắm chắc được nội dung công dân khiếu nại, tố cáo và có biện pháp, giải quyết phù hp với quy định của pháp luật, đảm bảo khả thi nhm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra khiếu nại đông người. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hp có khó khăn thì thành lập Hội đồng tư vấn trong giải quyết khiếu nại lần hai để nghiên cứu vụ việc, tham mưu giải quyết.

- Đối với các vụ phải cưỡng chế, chỉ tchức sau khi tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và đã làm đy đủ các biện pháp vận động, thuyết phục nhưng công dân vẫn không chấp hành quyết định đã có hiu lực ca cơ quan có thẩm quyền. Không được sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong tchức cưỡng chế theo đúng quy định của Chỉ thị 14/CT-TTg.

- Trường hp khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; các cp, các ngành, kể cả các cơ quan Trung ương đã xem xét và có ý kiến giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ban hành Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã các cấp, các ngành biết thực hiện. Không được để vụ việc kéo dài, tồn đọng mà không có biện pháp giải quyết dứt điểm.

- Trường hợp nếu kết quả giải quyết đạt dưới 90% vụ việc thuộc thm quyền; vụ việc giải quyết, tham mưu giải quyết trái quy định của pháp luật, phát sinh tiếp khiếu nại, tố cáo phức tạp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thm quyền phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật hoặc bố trí công tác khác.

đ) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chthị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tcáo của nông dân. Chủ tịch UBND các cấp, Thtrưởng các ngành khi triển khai các Dự án liên quan đến thu hồi đất của nông dân và khi giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân có trách nhiệm mời các cấp Hội Nông dân tham gia tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện và để ổn định tình hình ở cơ s.

e) Tập trung với quyết tâm cao, chỉ đạo thống nhất trên toàn tỉnh để thực hiện dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tn đọng theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đng, kéo dài. Các vụ việc đã được UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, sngành thực hiện sau khi đã có thống nhất với các t công tác của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành phải được thực hiện xong chậm nhất trong quý 1/2013. Sau đợt này, từng địa phương chủ động tiếp tục rà soát xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng khác còn lại theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưng cơ quan hành chính cấp trên đối với cấp dưới trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo, kịp thời chn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra tỉnh:

a) Chủ trì phối hợp với S Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản của tỉnh và các địa phương, ngành và tham mưu việc sửa đi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp để bảo đảm sự chuẩn xác và thuận lợi cho việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước. Hoàn thành công việc này trong 6 tháng đu năm 2013.

b) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành thực hiện việc xem xét, giải quyết chấm dứt khiếu nại hoặc chm dứt thụ lý các vụ việc tn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát các vụ việc tồn đọng khác ngoài các vụ vic theo Kế hoạch trên và đẩy mạnh giải quyết các vụ việc mới phát sinh hạn chế đthành quá hạn tồn dọng trong năm 2013.

c) Tăng cường tham mưu UBND tnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; tổ chức có hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với Thủ tướng Chính ph, Thanh tra Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, t cáo.

d) Chủ trì phi hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan định kỳ họp liên ngành một tháng một lần để đánh giá tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tăng cường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nhà nước vđất đai, chú trọng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường bố trí nhân lực để gii quyết có hiệu quả tranh chấp đất đai và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh có liên quan khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

4. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thm quyền của ngành; đồng thời chđạo các cấp Công an làm tốt công tác nm tình hình liên quan đến khiếu nại, tố cáo và chủ động tham mưu cp ủy đảng, chính quyền để giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả, tích cực bảo van ninh, trật tự, không đbị động bt ngờ, không đphần tử xấu lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm phức tạp tình hình.

5. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh kịp thời xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đi với tập th, cá nhân đã được hướng dẫn nhắc nhở mà thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc đxảy ra hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hp pháp của công dân, tổ chức.

6. Giám đốc Sở Thông tin, truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp về khiếu nại tố cáo để nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành thực hiện pháp luật của toàn xã hội. Khi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

7. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ vcông tác giải quyết khiếu nại, tcáo theo quy định. Trường hợp cần thiết có báo cáo nhanh, đột xuất lên UBND tỉnh đxử lý kịp thời.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày ký, thay thế Chỉ thị s 28/2010/CT-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng Chính ph (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục II-Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kim tra văn bn-B Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch và các Phó Ch tịch UBND tnh;
- MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tnh;
- Văn phòng Tnh ủy;
- Các ban Đảng thuộc Tnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Huyện ủy, Thị uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lưu VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu19/2012/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác