Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 07/TTr-STP ngày 02 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2018.

(Đính kèm: Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Tài

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
 (Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Lĩnh vực tài chính

1

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

2

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

3

Quyết định

32A/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Về việc tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

4

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

01/01/2018

5

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/01/2018

6

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước hết hiệu lực

05/3/2018

7

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 bãi bỏ Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa

20/12/2018

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

8

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011

Ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

02/5/2018

9

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

25/10/2018

Lĩnh vực nội vụ

10

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2018

11

Quyết định

69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005

Ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

15/7/2018

Lĩnh vực công thương

12

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006

Quy chế khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

13

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

15/9/2018

Lĩnh vực tư pháp

14

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/02/2018

15

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

05/02/2018

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

16

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2018

17

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày  09/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND   ngày 07/12/2017 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2018

18

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

Lĩnh vực giao thông vận tải

19

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số  30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/9/2018

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

20

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông

15/7/2018

21

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy  hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

30/01/2018

22

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 ban hành mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và các Cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

23

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

24

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018

Lĩnh vực thanh tra

25

Chỉ thị

Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012

Về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số  08/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

21/5/2018

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
 (Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4, Điểm b3, d1 Khoản 1 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 7 Điều 7; Điểm e Khoản 2 Điều 8, Điểm a Khoản 2 Điều 9, Khoản 1 Điều 10, các Phụ lục tại Điều 12 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

01/8/2018

2

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Khoản 4 Điều 8, Khoản 1, Khoản 2 Điều 1, Điều 16, Điều 17, Khoản 1 Điều 22, Khoản 3 Điều 25, Điểm c Khoản 1 Điều 27, Điều 28, Điều 32, Quy định 10 Phụ lục kèm theo Quyết định này thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

3

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016

 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 4 Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số  06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

Lĩnh vực tài chính

4

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 5 Điều 8, Khoản 2 Điều 12

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2018

5

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2011

Sửa đổi Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

01/8/2018

6

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/9/2018

7

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Khoản 4 Điều 8, Khoản 1, Khoản 2 Điều 12, Điều 16, Điều 17, Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 22, Khoản 3 Điều 25, Điểm c Khoản 1, Điều 27, Điều 28 Điều 32 Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

8

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/5/2018

Lĩnh vực xây dựng

9

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi  Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

30/01/2018

Lĩnh vực công thương

10

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Khoản 4 Điều 15 Quy định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ  chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết  định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

31/12/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu81/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Đắc Tài
       Ngày ban hành09/01/2019
       Ngày hiệu lực09/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực