Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Quy chế soạn thảo ban hành văn bản Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợp nhất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3688/TTr-STP ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi khoản 6 Điều 13 như sau:

"6. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến của Sở Tư pháp. Nội dung ý kiến về quy định thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các vấn đề được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợp nhất.

Trong trường hợp cần thiết Sở Tư pháp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc biểu mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo."

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:

"1. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm: Nghiên cứu các ý kiến góp ý, nếu hợp lý thì tiếp thu để chỉnh lý dự thảo văn bản. Trường hợp không tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo phải nêu rõ lý do trong bản giải trình."

3. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 15 như sau:

"g) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định thủ tục hành chính, hồ sơ gửi thẩm định phải có thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợp nhất."

4. Sửa đổi khoản 7 Điều 16 như sau:

"7. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính, việc thẩm định còn phải thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợp nhất."

5. Bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 16 như sau:

"c) Chưa có ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành05/11/2013
       Ngày hiệu lực15/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế soạn thảo xử lý văn bản pháp luật Khánh Hòa