Quyết định 69/2005/QĐ-UBND

Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 09 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Khánh Hoà)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là tiêu chuẩn nghiệp vụ, nhiệm vụ, quyền lợi và công tác quăn lý đối với nhàn viên thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là nhân viên thú y cấp xã).

Điều 2. Nhân viên thú y cấp xã.

1. Nhân viên thú y cấp xã là một bộ phận trong mạng lưới thú y xã, phường thị trấn được quy định tại điều 4, Chương I, Nghị định 33/2005/NĐ-CP của Chính Phủ, được bố trí ở các xã trọng điểm có phát triển mạnh về chăn nuôi, có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phát sinh dịch bệnh.

Nhân viên thú y được bố trí ở các xã trọng điểm có thể phụ trách địa bàn các xã không trọng điểm liền kề.

2. Nhiệm vụ của nhân viên thú y cấp xã:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, tuân thủ Pháp lệnh Thú y.

b) Quản lý và báo cáo định kỳ, đột xuất sự biến động đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phụ trách.

c) Phổ biến, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi - thú y trên địa bàn phụ trách

d) Kiểm dịch động vật, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường của các cơ sở chăn nuôi, mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương

e) Thực hiện các hoạt động thú y trên đàn gia súc, gia cầm của địa phương như tiêm phòng, chuẩn đoán, điều trị, thụ tinh nhân tạo.

3. Tiêu chuẩn của nhân viên thú y cấp xã:

a) Nhân viên thú y cấp xã phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thường xuyên ở xã thú y ở xã

b) Nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn đồng bằng phải có bằng trung cấp chăn nuôi hoặc trung cấp thú y trở lên. Trong trường hợp đặc biệt, do khó khăn về nguồn nhân lực thì được bố trí người đã có thời gian hành nghề thú y ít nhất là 3 năm, có chứng nhận đã qua đào tạo của Chi cục Thú y tỉnh và có cam kết trong vòng 5 năm kể từ ngày được bố trí phải tự học để có bằng tốt nghiệp trung cấp chăn nuôi hoặc trung cấp thú y trở lên.

c) Nhân viên thú y ở các xã, thị trấn miền núi, vùng cao phải có thời gian hành nghề thú y ít nhất là 3 năm và có chứng nhận đã qua đào tạo của Chi cục Thú y tỉnh.

4. Quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên thú y cấp xã:

a) Nhân viên thú y xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước và được hưởng các khoản thu từ hoạt động dịch vụ thú y theo qui định của pháp luật; được trang bị trang phục của ngành gồm: mũ, phù hiệu, ve áo; được bồi dưỡng và được khuyến khích, hỗ trợ đào tạo chuyên môn. nghiệp vụ

b) Nhân viên thú y xã hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét khen thưởng; nếu có sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn thì tuỳ mức độ có thể cho thôi làm nhân viên thú y; nếu vi phạm pháp luật thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Nhân viên thú y cấp xã chịu trách nhiệm báo cáo công tác với UBND cấp xã và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp trên trực tiếp theo định kỳ hàng tháng.

Điều 3. Quản lý nhân viên thú y cấp xã.

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng, danh sách các xã, phường, thị trấn được bố trí nhân viên thú y cấp xã sau khi trao đổi và được sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Chi cục Thú y tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chế độ phụ cấp và các chế độ liên quan cho nhân viên thú y cấp xã. Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh quyết định bố trí nhân viên thú y cấp xã sau khi trao đổi và có sự thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng quyết định việc cho thôi nhiệm vụ đối với nhân viên thú y cấp xã.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên thú y cấp xã hoạt động trên địa bàn; tham gia nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên thú y; có ý kiến về việc bố trí, thay đổi nhân viên thú y của xã mình.

4. Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng, kinh phí trang bị trang phục cho nhân viên thú y cấp xã do ngân sách cấp bổ sung vào nguồn hoạt động sự nghiệp hàng năm của Chi cục Thú y tỉnh; Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ thú y do Chi cục Thú y căn cứ qui định hiện hành để thực hiện.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Trên cơ sở số lượng, danh sách các xã phường, thị trấn được bố nhân thú y cấp xã theo quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn, Chi cục Thú y tỉnh có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để đưa bố trí kế hoạch kinh phí hàng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan xây dựng mạng lưới thú y cấp xã hoạt động ổn định hiệu quả

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND tỉnh, để xem xét, giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2005
Ngày hiệu lực19/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành09/09/2005
        Ngày hiệu lực19/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2005/QĐ-UBND Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã phường thị trấn Khánh Hòa