Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 81/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 762/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được quy định như sau:

1. Tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: 200.000 đồng/người/tháng

2. Tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: 200.000 đồng/người/tháng

3. Tại các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh: 150.000 đồng/người/tháng

Kinh phí để thực hiện chi trả phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ nguồn ngân sách theo phân cấp. Riêng hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, ngân sách tỉnh cấp kinh phí để thực hiện.

Điều 2. Số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng phụ cấp:

1. Tại các sở, ngành cấp tỉnh: theo Phụ lục đính kèm.

2. Ở cấp huyện:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang: tối đa 8 người;

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa: tối đa 6 người;

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm: tối đa 5 người;

d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn: tối đa 4 người.

3. Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang: Ngoài số lượng cán bộ, công chức được quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc bố trí bổ sung nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và việc thực hiện chế độ phụ cấp theo mức phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

4. Ở cấp xã: Số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng phụ cấp tối đa 2 người (gồm công chức Văn phòng - Thống kê và cán bộ không chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả) cho mỗi đơn vị cấp xã.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên cơ quan

Số lượng
(người)

01

Sở Tư pháp

2

02

Sở Giao thông - Vận tải

2

03

Sở Xây dựng

2

04

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

06

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

1

07

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

08

Sở Nội vụ

1

09

Sở Tài chính

1

10

Sở Công thương

1

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

13

Sở Y tế

1

14

Sở Thông tin và Truyền thông

1

15

Sở Khoa học và Công nghệ

1

16

Sở Ngoại vụ

1

17

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1

18

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1

 

Tổng cộng

26

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành31/03/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức tiếp nhận trả kết quả Khánh Hòa