Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 21/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 32/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được tách thửa đất Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/2010/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2009/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2009 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 2 như sau: “Tách thửa trong trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; ranh giới thửa đất bị thay đổi khi thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án”.

2. Bổ sung điểm e, khoản 3, Điều 2 như sau: “Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày có Quyết định của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa có hiệu lực thi hành”.

3. Bổ sung cụm từ tại Điều 4: “Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp” như sau: “Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi và diện tích đất xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ an toàn này)”.

4. Bổ sung cụm từ tại Điều 5: “Diện tích đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở” như sau: “Diện tích đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi và diện tích đất xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ an toàn)”.

5. Bổ sung cụm từ tại điểm b, khoản 1, Điều 5: “Lô đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m” như sau: “Lô đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20m”.

6. Bổ sung cụm từ tại điểm a, khoản 2, Điều 5: “Tiếp giáp đường liên thôn, liên xã” như sau: “Tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã” và “Kích thước cạnh tối thiểu là 5m” như sau: “Bề rộng của lô đất ≥ 5m; chiều sâu của lô đất ≥ 5m”.

7. Sửa đổi cụm từ tại điểm b, khoản 2, Điều 5: “Kích thước cạnh tối thiểu là 7m” như sau “Bề rộng của lô đất ≥ 5m; chiều sâu của lô đất ≥ 5m”.

8. Bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 5 như sau: “Đối với các xã đảo: Diện tích tối thiểu là 40m2, bề rộng của lô đất ≥ 4m; chiều sâu của lô đất ≥ 4m”

9. Bổ sung khoản 3, Điều 5 như sau: “Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể”.

10. Bổ sung cụm từ tại Điều 7: “Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây dựng khu công nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm)” như sau: “Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định khác của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo Tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, CV, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực03/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành23/06/2010
       Ngày hiệu lực03/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND