Quyết định 36/2012/QĐ-UBND

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ đã được thay thế bởi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH CÁP, ĐIỆN, NƯỚC SẠCH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh và Bản quy định ban hành kèm theo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3127/TTr-STC ngày 07/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các trường hợp có hợp đng sử dụng các dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch với các đơn vị cung ứng dịch vụ nêu trên bị giải tỏa toàn bộ hoặc giải tỏa một phn nhưng phn còn lại không đủ diện tích theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phải chuyển đến nơi ở mới (sau đây gọi chung là bị giải tỏa phải chuyn đến nơi ở mới), như sau:

1. Đối với dịch vụ viễn thông

Đơn vị tính: đng/trường hợp

STT

Loại dịch vụ

Mức bi thường

1

Điện thoại cđịnh (hữu tuyến)

300.000

2

Facsimile (Fax)

300.000

3

Internet tc độ cao Mega VNN (ADSL)

200.000

4

Internet qua mạng truyn hình cáp

220.000

5

FiberVNN (cáp quang)

2.200.000

2. Đi với dịch vụ truyn hình cáp.

Đối với trường hp độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình từ 35 mét trở xuống thì mức bồi thường là 550.000 đồng/trường hợp.

Nếu độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình trên 35 mét thì ngoài mức bồi thường trên dây, được hỗ trợ thêm 3.000 đồng/mét tính từ mét thứ 36 trở đi.

3. Đối với dịch vụ sử dụng điện.

a) Bồi thường chi phí lắp đặt sau công tơ điện 1 pha: 524.000 đồng/trường hp

b) Bồi thường chi phí lắp đặt sau công tơ điện 3 pha: 1.589.000 đồng/trường hợp

c) Trường hợp các hộ dân phải chịu thêm chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ cột điện) vào đến nhà, ngoài mức bồi thường nêu tại Điểm a, b Khoản này còn được hỗ trợ chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ cột điện) vào đến nhà tùy vào cự ly, chất lượng, số lượng vật liệu,... Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán chi phí hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định.

4. Đối với dịch vụ cung ứng nước sạch.

a) Các hộ có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch bị giải tỏa phải chuyn đến nơi ở mới sẽ tiếp tục thụ hưởng dịch vụ nước sạch mà không phải chi tiền lắp đặt đồng hồ nước.

(Các đơn vị cấp nước sạch có trách nhim đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước bao gồm đồng hồ nước, đường ống cấp nước theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2007 vsản xut, cung cp và tiêu thụ nước sạch).

b) Hộ gia đình bị thu hồi đất toàn bộ, được bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất nhưng không được bố trí tái định cư do đã có chỗ ở khác, có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch tại thửa đất đang ở bị thu hồi thì được bồi thường thiết bị đồng hồ nước với mức giá theo hợp đồng với đơn vị cung cấp nước sạch.

Điều 2. Quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các hộ bị giải tỏa một phần công trình nhưng phải di chuyn các dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch như sau:

1. Đối với dịch vụ viễn thông (điện thoại cố định hữu tuyến, Fax, ADSL, Internet qua mạng truyền hình cáp, cáp quang).

- Nếu việc di dời có phát sinh chi phí thì được hỗ trợ chi phí di dời. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với đơn vcung ứng dịch vụ lập dự toán di dời đxác định khi lượng htrợ.

- Nếu đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông không thu tiền di dời các thiết bị viễn thông của hộ dân thì không hỗ trợ.

2. Đối với dịch vụ truyền hình cáp.

Đơn vị cung ứng dịch vụ sẽ tự tiến hành di dời hệ thống thiết bị để bảo đảm tiếp tục cung ứng dịch vụ.

Trường hợp nếu đường dây cáp hiện trạng lắp đặt từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình của hộ sử dụng dịch vụ không bảo đảm đủ độ dài của đoạn di dời, phải thay bằng dây cáp mới, thì hộ dân được hỗ trợ. Mức giá hỗ trợ 3.000 đồng/mét.

3. Bồi thường, hỗ trợ đối với đường dây từ công tơ điện về đến nơi tiêu thụ.

a) Đối với công tơ treo trên cột:

Một số hộ dân phải chịu thêm chi phí kéo đường dây từ công tơ (từ cột điện) vào đến nhà. Mức hỗ trợ cho các trường hợp này phụ thuộc vào cự ly, chủng loại dây dẫn, số lượng vật liệu, ... do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán chi phí hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định.

b) Đối với công tơ lắp trong nhà:

Không hỗ trợ do thực tế không phát sinh.

4. Đi với đường dây điện đến các thiết bị tiêu thụ điện và đường ống dẫn nước sạch trong nhà sau giải tỏa một phần công trình.

Các hộ dân được hỗ trợ nhằm phục hồi hiện trạng về đường dây điện đến các thiết bị tiêu thụ điện (đèn thắp sáng, quạt trần, máy điều hòa,...) và đường ống dẫn nước sạch trong nhà (sau đồng hồ nước). Mức hỗ trợ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 27/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn thông, truyền hình cáp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực
HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VP, PgH, BN, MN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2012
Ngày hiệu lực04/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành25/10/2012
       Ngày hiệu lực04/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2012/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ