Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Khánh Hòa,ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ BI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DCH V VIN THÔNG, TRUYỀN HÌNH, ĐIỆN, NƯỚC SINH HOẠT KHI NHÀ NƯỚC THU HI ĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 ;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của B Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ tr tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2889/TTr-STC ngày 31 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên đa bàn tnh Khánh Hòa đối với các trường hợp có hợp đồng sử dụng các dịch vụ viễn thông truyền hình, điện, nước sạch với các đơn vị cung ứng dịch vụ nêu trên bị giải tỏa toàn bộ hoặc giải tỏa một phần nhưng phần còn lại không đủ diện tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, phải chuyển đến nơi ở mi (sau đây gọi chung là bị giải tỏa phải chuyển đến nơi ở mới), như sau:

1. Đối với dịch vụ viễn thông

STT

Loại dch v

Mức bồi thường

(Đồng/trường hợp)

1

Điện thoại c đnh (hữu tuyến)

300.000

2

Facsimile (Fax)

300.000

3

Internet tc độ cao Mega VNN (ADSL)

200.000

4

Internet qua mạng truyền hình cáp

220.000

5

FiberVNN (cáp quang)

2.200.000

2. Đối với dịch vụ truyền hình

- Đối với truyền hình hữu tuyến: Trường hợp độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình từ 35 mét trxuống thì mức bồi thường là 550.000 đồng/trường hợp. Nếu độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình trên 35 mét thì ngoài mức bồi thường trên dây, được hỗ tr thêm 3.000 đồng/mét tính từ mét thứ 36 trở đi.

- Đối với truyền hình vô tuyến: Hỗ trợ chi phí di dời, lắp đặt các thiết bị vô tuyến với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/trường hợp (trong đó nhân công 300.000 đng/trường hợp, vật tư là 200.000 đồng/trường hợp).

3. Đối với dịch vụ sử dụng điện

a) Bồi thường chi phí lắp đt sau công tơ điện 1 pha: 1.062.000 đồng/trường hợp;

b) Bồi thường chi phí lắp đt sau công tơ điện 3 pha: 7.610.000 đồng/trường hợp;

c) Trường hợp các hộ dân phải chịu thêm chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ cột điện) vào đến nhà, ngoài mức bồi thường nêu tại Điểm a, b Khoản này còn được hỗ trợ chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ ct điện) vào đến nhà tùy vào cự ly, chất lượng, số lượng vật liệu,... Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán chi phí hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường htrợ tái định cư quyết định.

4. Đối với dịch vụ cung ứng nước sạch

a) Các hộ có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch bị giải tỏa phải chuyển đến nơi ở mới sẽ tiếp tục thụ hưởng dịch vụ nước sạch mà không phải chi tiền lắp đặt đồng hồ nước.

(Các đơn vị cấp nước sạch có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước bao gồm đồng hồ nước, đường ng cấp nước theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch).

b) Hộ gia đình bị thu hồi đất toàn bộ, được bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất nhưng không được bố trí tái định cư do đã có chỗ ở khác, có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch tại thửa đất đang ở bị thu hồi thì được bồi thường thiết bị đng hnước với mức giá theo hợp đng với đơn vị cung cấp nước sạch

Điều 2. Quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các hộ bị giải tỏa một phần công trình nhưng phải di chuyn các dịch vụ vin thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt nếu thực tế có phát sinh chi phí thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán hỗ trợ, trình người có thm quyền phê duyệt phương án bi thường htrợ tái đnh cư quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về bi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thtrưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực01/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýĐào Công Thiên
       Ngày ban hành14/09/2017
       Ngày hiệu lực01/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ sử dụng điện khi nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa

        • 14/09/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/10/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực