Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà đã được thay thế bởi Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017 và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng thu lệ phí

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mức thu lệ phí

1. Trường hợp cấp giấy phép lần đầu: 150.000 đồng/giấy phép.

2. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 75.000 đồng/giấy phép.

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

1. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí được để lại 20% số tiền lệ phí thu được để trang trải, phục vụ cho công tác thu lệ phí theo chế độ quy định, số thu còn lại 80% nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Thanh Quang
       Ngày ban hành08/07/2015
       Ngày hiệu lực18/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải Khánh Hoà