Quyết định 603/QĐ-UBND

Quyết định 603/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH TỪ THÁNG 7 NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 229/STP-XDVB ngày 02 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016.

(Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH TỪ THÁNG 7 NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Thay thế bởi NQ số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

22/8/2016

02

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Sửa đổi, bổ sung NQ số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013 về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Theo Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 sửa đổi, bổ sung NĐ số 56/2014/NĐ-CP và NĐ số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ thì HĐND tỉnh không quy định thu phí sử dụng đường bộ

05/6/2016

03

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

04

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013

Mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí đường bộ đối với xe mô tô

Theo Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 sửa đổi, bổ sung NĐ số 56/2014/NĐ-CP và NĐ số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ thì HĐND tỉnh không quy định thu phí sử dụng đường bộ

05/6/2016

05

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Sửa đổi NQ số 01/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 quy định về mức thu, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

06

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Sửa đổi NQ số 07/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011 quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, trung cấp từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

07

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

Sửa đổi, bổ sung NQ số 19/NQ-HĐND ngày 21/7/2007 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Thay thế bởi NQ số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

01/01/2015

08

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013

Một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Thay thế bởi NQ số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

22/8/2016

09

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

10

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

20/7/2014

11

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

20/7/2014

12

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản đã hết hiệu lực do văn bản dùng làm căn cứ ban hành hết hiệu lực thi hành (theo quy định Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL)

01/01/2015

13

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Nghị quyết về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng

Thay thế bởi Nghị quyết số 03/2016//NQ-HĐND ngày 11/8/2016

22/8/2016

14

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Nghị quyết về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực do văn bản dùng làm căn cứ ban hành Nghị quyết là Thông tư số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 bị thay thế bởi Thông tư số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016

01/5/2016

15

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31/3/2016

31/3/2016

16

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng liên quan ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng liên quan ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

21/12/2013

17

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng liên quan ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

21/12/2013

18

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

19

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND ngày 08/11/2011

Định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bởi Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 và Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

20/12/2014

20

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012

Nghị quyết về mức hỗ trợ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

21

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

22

Nghị quyết

18/2011/NQ- HĐND ngày 08/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

01/11/2016

23

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Về việc thành lập Quỹ an ninh - quốc phòng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ ban hành Nghị quyết là Nghị định số 58/2010/NĐ-CP bị thay thế bởi Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Theo đó, không quy định việc lập quỹ an ninh quốc phòng tại xã, phường, thị trấn

20/02/2016

24

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Sửa đổi, bổ sung NQ số 09/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn

Căn cứ ban hành Nghị quyết là Nghị định số 58/2010/NĐ-CP bị thay thế bởi Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Theo đó, không quy định việc lập Quỹ an ninh quốc phòng tại xã, phường, thị trấn

20/02/2016

25

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

26

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến đò

Không thuộc danh mục phí và lệ phí của Luật Phí và Lệ phí, loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

27

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

28

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cảng cá

Không thuộc danh mục phí và lệ phí của Luật Phí và Lệ phí, loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

29

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

30

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

31

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại lệ phí này

01/01/2017

32

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy lợi

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại lệ phí này

01/01/2017

33

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Sửa đổi, bổ sung NQ số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn TP.Cam Ranh và NQ số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

Loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

34

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung NQ số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và NQ số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

35

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Loại phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ

01/01/2017

36

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô

Loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

37

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh

Loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

38

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

Loại phí này chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

01/01/2017

39

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung NQ số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

40

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

41

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung NQ số 13/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

42

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Sửa đổi, bổ sung NQ số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

43

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

Sửa đổi, bổ sung NQ số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

44

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012

Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

45

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

46

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất)

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

47

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Loại phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ

01/01/2017

48

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

49

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Luật Phí và Lệ phí không quy định loại phí này

01/01/2017

50

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Sửa đổi, bổ sung NQ số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực do thời gian thực hiện được quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

51

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung NQ số 13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

52

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

Chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

53

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2016

54

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

55

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

56

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

57

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

58

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

Về sửa đổi Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

01/01/2017

59

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

Về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Theo Công văn số 89/HĐND ngày 15/4/2016. Nghị quyết này được thực hiện năm 2016. Đến ngày 01/01/2017 không còn áp dụng Nghị quyết này

01/01/2017

60

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi hoạt động hè hằng năm

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

01/01/2017

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu603/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu603/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Đắc Tài
       Ngày ban hành07/03/2017
       Ngày hiệu lực07/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực