Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà đã được thay thế bởi Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017 và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2013/NQ-HĐND NGÀY 01/3/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ, TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015, Tờ trình số 4076/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015, Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013.

Điều 2. Tạm dừng việc thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính về những khó khăn, bất cập trong việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, kiến nghị bãi bỏ việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Thanh Quang
       Ngày ban hành08/07/2015
       Ngày hiệu lực18/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi 01/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô Khánh Hoà