Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017 và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2205/TTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc thành lập quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp

a) Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và tạm trú từ 06 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

b) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng không vận động đóng góp

a) Hộ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình liệt sỹ; hộ gia đình thương binh, bệnh binh được hưởng trợ cấp hàng tháng như thương binh;

b) Hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam;

c) Hộ gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương).

3. Mức vận động đóng góp

a) Hộ gia đình tại các phường thuộc thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, hộ gia đình tại thị trấn Diên Khánh thuộc huyện Diên Khánh, thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm, thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh: 30.000 đồng/hộ/năm;

b) Hộ gia đình tại các xã thuộc vùng khó khăn (Theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn): 10.000 đồng/hộ/năm;

c) Hộ gia đình tại các xã còn lại, hộ gia đình tại thị trấn Tô Hạp thuộc huyện Khánh Sơn, thị trấn Khánh Vĩnh thuộc huyện Khánh Vĩnh: 20.000 đồng/hộ/năm;

d) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: 200.000 đồng/đơn vị/năm;

đ) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: 600.000 đồng/đơn vị/năm;

e) Các doanh nghiệp tư nhân: 400.000 đồng/đơn vị/năm;

g) Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã: 100.000 đồng/đơn vị/năm;

h) Hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có bậc thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 6.

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 1 - 2)                    :               100.000 đồng/hộ/năm

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 3 - 4)                    :                70.000 đồng/hộ/năm

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 5 - 6)                    :                40.000 đồng/hộ/năm

Khi đã thu hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm này, thì không thu hộ gia đình được quy định tại điểm a, b, c khoản này trên cùng một địa bàn cấp xã.

Trường hợp đối tượng tự nguyện đóng góp vượt mức trên thì thu theo mức đóng tự nguyện.

Điều 2. Thu, quản lý và sử dụng

1. Chế độ thu

a) Tổ chức thu quỹ quốc phòng - an ninh theo năm và nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tập trung quản lý và theo dõi khoản thu quỹ quốc phòng - an ninh;

b) Phối hợp với cơ quan thuế nắm số hộ kinh doanh, các tổ chức kinh tế trên địa bàn để tổ chức thu theo quy định;

c) Biên lai thu quỹ quốc phòng - an ninh sử dụng biên lai thu tiền của ngân sách xã. Việc quyết toán biên lai thu quỹ quốc phòng - an ninh thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Tài chính của cấp xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý quỹ quốc phòng - an ninh, hàng năm lập dự toán thu chi quỹ quốc phòng - an ninh; thực hiện thu, chi, quyết toán và chế độ báo cáo riêng theo quy định. Tiền của quỹ quốc phòng - an ninh chưa sử dụng hết năm được chuyển sang năm sau tiếp tục theo dõi và sử dụng.

2. Quản lý và sử dụng

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) có trách nhiệm quản lý, sử dụng toàn bộ quỹ quốc phòng - an ninh cụ thể:

a) Chi mua sắm trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng dân quân và công an cấp xã.

b) Khen thưởng cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào quốc phòng toàn dân.

c) Chi công tác xây dựng lực lượng dân quân và Công an cấp xã.

d) Chi hỗ trợ thuốc men, thăm hỏi cán bộ và nhân dân hy sinh hay bị thương khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng.

đ) Chi tuyên truyền giáo dục pháp luật về quốc phòng - an ninh, vận động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ cho công tác tuyển quân.

e) Chi bồi dưỡng lực lượng dân quân và công an cấp xã tuần tra bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Chi hỗ trợ các hoạt động khác theo quy định của pháp luật đối với lực lượng dân quân, công an, tổ dân phòng và tổ tuần tra của xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực08/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành28/06/2012
       Ngày hiệu lực08/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND thành lập quỹ quốc phòng an ninh xã phường thị trấn Khánh Hòa